• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2
Windfarm Background Fade2
Grass Background Fade2
Forest Background Fade2

Wydział Chemiczny

Zajęcia terenowe studentów kierunku „Ochrona środowiska” Wydziału Chemicznego PŁ

Studenci kierunku „Ochrona środowiska” w trakcie swoich studiów, oprócz zajęć teoretycznych, mają również okazję praktycznie zapoznać się z problemami ochrony środowiska w czasie zajęć terenowych. Poznają problemy terenów chronionych i funkcjonowania różnych ekosystemów.

Parowy Janinowskie

Rezerwat Parowy Janinowskie

BPK 1

Bolimowski Park Krajobrazowy

BPK 2

Bolimowski Park Krajobrazowy

BPK 3

Bolimowski Park Krajobrazowy

BPK 4

Bolimowski Park Krajobrazowy

PKWŁ 1

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
Poznają m.in. wpływ na środowisko budowy autostrad i środki techniczne, które ograniczają odcinanie korytarzy ekologicznych zwierząt.

PKWŁ 2

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

BPK 6

Bolimowski Park Krajobrazowy – przepusty dla małej zwierzyny pod autostradą A2

Znaczny wpływ na środowisko mają duże zakłady przemysłowe. Studenci poznają sposoby zmniejszania oddziaływania takich przedsięwzięć na elementy środowiska.

Bełchatów 1

Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie

Bełchatów 2

Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie

Bełchatów 3

Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie

Bełchatów 4

Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie

Kłodawa 1

Kopalnia Soli w Kłodawie

Kłodawa 2

Kopalnia Soli w Kłodawie

Poznają funkcjonowanie zakładów przemysłowych związanych z przetwarzaniem odpadów (kompostownia, sortownia odpadów, składowisko odpadów, zakłady przetwarzania zużytego sprzętu AGD i RTV), jak i oczyszczalni ścieków.

Kompostownia 1

W kompostowni

Pomimo, iż nasi absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera, ale żeby lepiej zrozumieć funkcjonowanie ekosystemów, część zajęć prowadzona jest przez wykładowców biologii z Uniwersytetu Łódzkiego. Łapiemy sobie wtedy motylki, oglądamy ptaki i inne zwierzęta… oczywiście w celach naukowych. Jako przyszli inżynierowie liczymy skrupulatnie ilość nóżek i skrzydełek i próbujemy określić, co złapaliśmy.

Najczęściej zwiedzamy wtedy Las Łagiewnicki wiosną, który wtedy zachwyca swoim urokiem.

Agiewniki 1

Las Łagiewnicki

Agiewniki 2

Las Łagiewnicki

Agiewniki 3

Las Łagiewnicki

Agiewniki 4

Las Łagiewnicki

Agiewniki 5

Las Łagiewnicki

Agiewniki 6

Las Łagiewnicki

Agiewniki 7

Las Łagiewnicki

Zapraszamy do studiowania „Ochrony środowiska“ na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do wykonywania raportów oceny oddziaływania na środowisko, które są obowiązkowe do uzyskania pozwolenia na budowę praktycznie każdej inwestycji przemysłowej i usługowej.

 


Nagrody dla absolwentów kierunku Ochrona Środowiska z Wydziału Chemicznego PŁ

Dwoje absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej (kierunek Ochrona środowiska, specjalność Zarządzanie i monitoring środowiska) uzyskało nagrody równorzędne wśród ośmiu przyznanych magistrom z terenu województwa łódzkiego, w III edycji Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”, kategoria „Ekologiczny magister”, zorganizowanego przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Laureatami Konkursu są mgr inż. Katarzyna Klemba za pracę magisterską pt. „Ocena możliwości zastąpienia masy odsiarczającej Sulphurex N przez sorbent haloizytowy w instalacji oczyszczania biogazu w GOŚ w Łodzi” oraz mgr inż. Tomasz Smolarek za pracę pt. „Analiza pozostałości metabolitów amitrazy i wybranych pestycydów w próbach miodu”. Celem III edycji Konkursu był wybór najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich dotyczących wybranych zagadnień ochrony środowiska w województwie łódzkim. Obydwie prace zostały wykonane pod kierunkiem dra inż. Andrzeja Żarczyńskiego (Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej).

Trzeba nadmienić, że już w październiku 2016 r. Tomasz Smolarek za swoją pracę magisterską uzyskał wyróżnienie Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, w ramach corocznego „Konkursu na najlepszą pracę magisterską w Politechnice Łódzkiej”. Z kolei w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny chemii w okręgu łódzkim w 2016 r.”, zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, a rozstrzygniętym 29 marca 2017, otrzymał nagrodę II stopnia.

Ekologiczny Magister 2016

Laureaci i organizatorzy III edycji konkursu Ekologiczny magister i doktor. Pierwszy z prawej mgr inż. Tomasz Smolarek. (fot. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi)

Dyplom Z WFOiGWDyplom Wyrnienie Konkurs NOT2016Dyplom SITPChem Tomasz Smolarek

Na fali obowiązującej od maja ustawy o OZN (odnawialne źródła energii) zostały ogłoszone konkursy dotyczące tej tematyki. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął już nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach tzw. programu „BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii”. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Na wsparcie w formie niskooprocentowanej pożyczki (w wysokości do 40 mln zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania określonego w programie) mogą liczyć przedsiębiorcy podejmujący realizację określonych przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Całkowity budżet programu wynosi 570 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do 29 grudnia 2015 r. Wszystkie tego typu przedsięwzięcia promują wszelkie działania na rzecz ochrony naszego środowiska. Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz tutaj:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/
 
W kwietniu bieżącego roku w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono (pod poz. 469) nowy tekst jednolity ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. Poz. 469) znajdziesz w załączniku. Nowy tekst uwzględnienia następujące zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951),
2) ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1513),
3) ustawą dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
4) ustawą z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 165),
5) ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 659),
6) ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822),
7) ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 850),
8) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 26 lutego 2015 r.

Instytut Chemii Ogólnej I Ekologicznej Politechniki Łódzkiej, Zakład Higieny Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz firmy SPECTROLAB i ANCHEM – przedstawiciele firmy Thermo Scientific mają przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w jubileuszowej XX KONFERENCJI „ZASTOSOWANIE METOD AAS, ICP-OES I ICP-MS W ANALIZIE ŚRODOWISKOWEJ”, która odbędzie się w dniach 4-6.11. 2015 r. na Politechnice Łódzkiej. Konferencja ta stanowi kontynuację formuły spotkań, podczas których zbierają się chemicy-analitycy stosujący w swoich badaniach m.in. metody atomowej spektrometrii – atomową spektrometrię absorpcyjną z atomizacją w piecu grafitowym i płomieniu (GF-AAS/F-AAS), spektrometrię emisyjną ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) i spektrometrię mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS). Podczas konferencji omówione będą istotne zagadnienia związane z wykorzystaniem różnych metod spektroskopowych w analizie środowiskowej, medycznej oraz kryminalistyce. Wygłoszone będą wykłady dotyczące aplikacji naukowych związanych z wykorzystaniem tego typu technik analitycznych oraz przedstawione zostaną perspektywy rozwoju tych metod oraz technik sprzężonych (łączonych). Uwzględnione zostaną zagadnienia związane z przygotowaniem próbek, mineralizacją mikrofalową, kontrolą jakości wyników analitycznych, metrologią oraz najnowszymi konstrukcjami aparatury. Konferencja odbędzie się w sali kinowej Politechniki Łódzkiej.
Z dniem dzisiejszym (4 maja) wchodzi w życie ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE), której zasadniczym celem jest dostosowanie polskich przepisów do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach UE. Sejm uchwalił ustawę 20 lutego 2015 r., a prezydent podpisał ją 11 marca. Część przepisów zacznie obowiązywać w październiku 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r.

Ustawa o OZE ta ma stanowić pewnego rodzaju gwarancję trwałego rozwoju gospodarki energetycznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej UE. Jednym z jej założeń jest 20 % udział tych źródeł w końcowym zużyciu energii. Dla Polski cel ten jest trochę niższy – 15,5 %. Jak myślicie, który z rodzajów energii odnawialnej (słoneczna, wiatrowa, z biopaliw czy wodna) ma szansę w Polsce na zdominowanie naszej energetyki??
 
Do konsultacji społecznych trafił projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) przygotowany przez Ministerstwo Środowiska. Celem Programu jest wskazanie kluczowych działań niezbędnych do poprawy jakości powietrza w Polsce oraz zachęcenie resortów, samorządów, organizacji pozarządowych i społeczeństwa do współpracy w tym obszarze. Konsultacje będą trwały do 8 kwietnia 2015 r.
Dobre informacje dla przyszłych absolwentów. NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) stawia w tym roku na dwie główne osie działania: energetykę oraz ochronę środowiska. W ramach tej pierwszej wkrótce ruszy program Prosument. Opublikowanie przez RWE Polska studium wskazuje energetykę prosumencką jako jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów polskiej energetyki, a fotowoltaikę, jako technologię, która ma szansę na największy rozwój w tym segmencie.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Polska otrzyma 27,4 mld euro. Na I oś priorytetową (zmniejszenie emisyjności gospodarki) przeznaczono ponad 1,8 mld euro, a na II oś priorytetową (ochrona środowiska) ponad 3,5 mld euro.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło listę najczęściej wybieranych uczelni w kraju w roku akademickim 2014/2015. Powstała lista prezentująca 10 najpopularniejszych uczelni w kraju (pod kątem wyboru przez absolwentów) pokazuje, że absolwenci, zgodnie z trendem zapotrzebowania rynku pracy, wybierają politechniki. Listę uczelni na przestrzeni ostatnich 4 lat znajdziecie w załączniku. Politechnika Łódzka zajęła zaszczytne 4. miejsce.
NAJPOPULARNIEJSZE UCZELNIE 2014/2015:
1. Politechnika Warszawska
2. Politechnika Gdańska
3. Politechnika Poznańska
4. Politechnika Łódzka
5. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
6. Uniwersytet Warszawski
7. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
8. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
9. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
10. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Załączniki:
Pobierz plik (ranking.pdf)ranking.pdf336 kB

 

24 maja 2015 minie 70 lat od daty powołania Politechniki Łódzkiej, jedynej publicznej uczelni technicznej w regionie łódzkim, jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. W ramach obchodów 70-lecia powstania Politechnika Łódzka zorganizowała wiele imprez towarzyszących uroczystym obchodom, m.in.
- w dniach 16-17 maja 2015 odbędą się rodzinne warsztaty oraz odkrywanie Politechniki Łódzkiej w formie gry terenowej zorganizowane przez Łódzki Uniwersytet Dziecięcy. Zajęcia prowadzone są m.in. przez dwie absolwentki kierunku Ochrony Środowiska Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Rodzice najmłodszych politechnicznych żaków będą mogli wykonywać doświadczenia wspólnie ze swoimi dziećmi i poznać kampus, podczas obchodów urodzin Uczelni;
- w dniu 11 czerwca 2015 odbędzie się VI Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemicznego;
- w dniach 12-13 czerwca 2015 będzie miał miejsce zjazd absolwentów Wydziału Chemicznego;
- w dniach 13-14 czerwca 2015 zapraszamy do obchodów Jubileuszu z mieszkańcami Łodzi na rynku Centrum Handlowego Manufaktura w ramach tzw. weekendu Politechniki Łódzkiej w Manufakturze.

 

Jak każdego roku zapraszamy do udziału w XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, który odbędzie się w dniach 20-27 kwietnia 2015 r. Politechnika Łódzka jest jednym ze współorganizatorów Festiwalu. Celem łódzkich Festiwali jest popularyzacja i prezentacja osiągnięć naukowych, pobudzenie młodzieży do pogłębienia wiedzy, promocja nauki, techniki i sztuki, integracja środowiska naukowego w regionie. Podczas Festiwalu odbędzie się ponad 450 wykładów, pokazów, warsztatów, lekcji, występów artystycznych, dyskusji, wycieczek z różnych dyscyplin nauki i sztuki. Cały program znajduje się na stronie Festiwalu: http://www.festiwal.lodz.pl

15 Fnts

My w szczególności zachęcamy do uczestnictwa w imprezach przygotowanych przez Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, m.in.:
• Ścieżka edukacyjna pt.: ”Od Alchemii do Nanotechnologii” w bloku tematycznym dedykowanym „Fizyce i chemii” (w dniu 23.04.2015 r. w godz. 900-1700 oraz w dniu 24.04.2015 r. w godz. 9-17);
• Wykład pt.: „Detektyw X na tropie nowych leków” w bloku tematycznym dedykowanym „Medycynie” (w dniu 23.04.2015 r. w godz. 1140-1200);
• Wykład pt.: „Laboratorium chemiczne na chipie” w bloku tematycznym dedykowanym „Technice i technologii” (w dniu 23.04.2015 r. w godz. 1210-1230);
• Wykład pt.: „Poważne awarie przemysłowe” w bloku tematycznym dedykowanym „Technice i technologii” (w dniu 23.04.2015 w godz. 1320-1340);
• Wykład pt.: „Świat przyrody widziany w świetle UV” w bloku tematycznym dedykowanym „Fizyce i chemii” (w dniu 23.04.2015 r. w godz. 1340-1400);
• Wykład pt.: „Zeolity” w bloku tematycznym dedykowanym „Fizyce i chemii” (w dniu 23.04.2015 r. w godz. 1410-1430).

W ubiegłym roku aż dwie prace dyplomowe zrealizowane w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej (Wydział Chemiczny PŁ), o tematyce związanej z Ochroną Środowiska oraz posiadające walory zastosowania w przemyśle, zdobyły nagrody w Ogólnopolskim Konkursie SITPChem (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego).
Celem tego dorocznego konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech prac dyplomowych, jakimi są rzetelna praca badawcza, pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność.
II miejsce przyznano Pani Annie Marii Grzyb za pracę inżynierską pt.: „Model decyzyjny AHP do planowania struktury odnawialnych źródeł energii na przykładzie województwa łódzkiego”, napisaną pod kierunkiem dr inż. M. Kaźmierczaka. III miejsce przyznano Pani Karolinie Pudłowskiej za pracę magisterską pt.: „Ocena aktywności katalizatora monolitycznego w reakcji utleniania wybranego organicznego związku chloru”, napisaną pod kierunkiem dr inż. A. Żarczyńskiego. Obydwie Panie były laureatkami I nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny chemii w Okręgu Łódzkim SITPChem w 2013 r.
Pani mgr inż. Monika Świerska w grudniu 2014 r. zdobyła nagrodę w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi "Ekologiczny magister i doktor" za pracę magisterską pod kierunkiem dr inż. A. Żarczyńskiego z zakresu ochrony środowiska pt. "Oznaczanie i unieszkodliwianie produktów ubocznych w reakcji katalitycznego utleniania kwasu monochlorooctowego". GRATULUJEMY naszej absolwentce i promotorowi kolejnego sukcesu.

W dniach 9-10 grudnia 2014 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie odbyła się doroczna konferencja naukowa - "Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej". Jest ona kontynuacją formuły spotkań, podczas których spotykają się chemicy analitycy stosujący w swoich badaniach m.in. metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w piecu grafitowym i płomieniu (GF-AAS/F-AAS), spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) i spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS). Konferencja jest dedykowana analitykom z ośrodków akademickich, z instytutów naukowo-badawczych, z zakładów wodociągowych, ze stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz inspektoratów ochrony środowiska, jak również z ośrodków związanych z przemysłem.
W programie, jak każdego roku, omówione zostały najbardziej istotne zagadnienia związane z wykorzystaniem różnych metod spektroskopowych w analizie środowiskowej oraz kryminalistyce. Pierwszą nagrodę za poster na tej konferencji zdobyli pracownicy Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej:
J. Albińska, A. Pawlaczyk, P. Chęsy, E. Maćkiewicz, M.I. Szynkowska, XIX Konferencja: Zastosowanie Metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w Analizie Środowiskowej, za poster pt.: „Oznaczanie rtęci w wielowarstwowym kompozycie sorbującym techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej (CV AAS)”, str. 49, 2014.

Naukowcy Politechniki Łódzkiej (Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej – Wydział Chemiczny, Instytut Maszyn Przepływowych i Instytut Inżynierii Materiałowej – Wydział Mechaniczny) wraz z konsorcjantem biznesowym, PGE GiEK SA oddział Elektrownia Bełchatów podjęli się realizacji projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla” (Nr POIG.01.03.01-10-109/12). Geneza realizacji tego projektu wyniknęła z potrzeby opracowania i wdrożenia technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery dla sektora energetycznego. Łączna kwota projektu to ponad 22 mln zł. Prace badawcze są prowadzone zarówno w skali laboratoryjnej jak i w demonstratorze przemysłowym. Są to pierwsze w Polsce, prowadzone na taką skalę, prace badawcze i przemysłowe związane z ograniczeniem emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla. Ten projekt z zakresu ochrony środowiska daje ogromną szansę rozwoju młodym badaczom, licznie zaangażowanym w realizację tego projektu, umożliwiając im zdobycie cennego doświadczenia zawodowego na początku ich kariery.

Więcej informacji o tym ciekawym i innowacyjnym projekcie znajdziecie w następujących publikacjach:
M.I. Szynkowska, K. Jóźwik, Powstaje innowacyjna technologia usuwania rtęci, Życie Uczelni, 125, 25, 2013.
M.I. Szynkowska, J. Góralski, E. Maćkiewicz, P. Kula, P. Niedzielski, R. Pietrasik, K. Jóźwik, Opracowanie innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla, Chemik, 68, 3, 205–210, 2014.
K. Jóźwik, M.I. Szynkowska, P. Kula, P. Niedzielski, R. Pietrasik, J. Góralski, Nowa koncepcja ograniczenia emisji rtęci z gazów wylotowych bloków energetycznych, Przemysł Chemiczny, 93/8, 1339-1342, 2014.

Przyszły studencie pod kierunkiem dr inż. J. Krystka będziesz miał możliwość wykonania prac dyplomowych polegających na:

1. Modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych lub hałasu.
Przykładowe tematy prac dyplomowych:
- wpływ róży wiatrów na zasięg rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze;
- ekranujące działanie obszarów zieleni na propagację hałasu w środowisku;
- wpływ wskaźnika gruntu G na propagację hałasu w procedurze oceny oddziaływania na środowisko;
- wpływ barier akustycznych na propagację hałasu w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

2. Ocenie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
Przykładowe tematy prac dyplomowych:
- źródła do wizualizacji danych geograficznych w metodach oceny oddziaływania na środowisko;
- jakość procedury oceny oddziaływania na środowisko;
- procedura administracyjna ponownego przeprowadzania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- środowiskowe uwarunkowania lokalizacji siłowni wiatrowych.

Zobacz sam jak wygląda przykładowe modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu czy stężenia tlenku węgla – wykresy w załącznikach.

UWAGA! Dyplomant Pana dr inż. J. Krystka, mgr inż. Jakub Kubicki zdobył Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za pracę dyplomową pt. „Badanie stopnia zanieczyszczenia gleb powiatu pabianickiego wybranymi metalami ciężkimi”, Łódź 2006.

Załączniki:
Pobierz plik (CO-2m.jpg)CO-2m.jpg243 kB
Pobierz plik (modelowanie_hałasu.jpg)modelowanie_hałasu.jpg120 kB

 

Przyszły studencie, jeśli jesteś zainteresowany podjęciem badań w ramach pracy dyplomowej z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności dotyczących takich zagadnień jak:
- środowiskowy dym tytoniowy,
- zanieczyszczenie środowiska związkami ropopochodnymi,
- zanieczyszczenie żywności przez związki organiczne,
- farmaceutyki jako zanieczyszczenia środowiska wodnego.
Zapraszamy do zespołu kierowanego przez dr hab. inż. J. Kałużną-Czaplińską. Szczegóły znajdziesz w załączniku!

 

Przyszły studencie, jeśli jesteś zainteresowany zrealizowaniem ciekawej pracy dyplomowej inżynierskiej lub magisterskiej pod kierunkiem dr inż. A. Żarczyńskiego oto zaledwie kilka propozycji obszarów tematycznych:
- odnawialne źródła energii, zwłaszcza produkcja i oczyszczanie biogazu;
- zastosowanie katalizatorów monolitycznych lub ziarnistych do unieszkodliwiania związków organicznych, zwłaszcza chloru;
- analiza występowania poważnych awarii przemysłowych na terenie Polski;
UWAGA! Pan dr A. Żarczyński zapewnia możliwość akceptacji propozycji studentów odnośnie tematów i miejsca realizacji prac dyplomowych dotyczących ochrony środowiska.

Przyszły studencie, zachęcamy do zapoznania się z najświeższymi publikacjami powstałymi w efekcie współpracy pracowników Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej z dyplomantami z kierunku Ochrona Środowiska, a związanymi bezpośrednio z ich pracami dyplomowymi:

A. Żarczyński, M. Fret, „Niektóre aspekty oddziaływania stacji paliw na środowisko naturalne”, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 1, 2-6, 2014.

A. Żarczyński, K. Rosiak, P. Anielak, W. Wolf, „Praktyczne metody oczyszczania biogazu z siarkowodoru. Cz. 1. Zastosowanie sorbentów stałych”, Acta Innovations, nr 12, 24-35, 2014.

A. Żarczyński, M. Wilk, M. Grabarczyk-Gortat, „Zagrożenie środowiska na terenie Polski ze strony poważnych awarii w zakładach przemysłu chemicznego”, Przemysł Chemiczny, 94(1), 43-49, 2015.

Przyszły studencie - na tej stronie znajdziesz aktualne informacje odnośnie szeroko pojętej ochrony środowiska.

Dziś prezentujemy zaledwie kilka przykładowych tematów inżynierskich prac dyplomowych zrealizowanych w bieżącym roku akademickim. Jak widać tematyka badań jest niezwykle obszerna i można dzięki temu dopasować się pod indywidulane zainteresowania danego studenta.

- Oznaczanie związków biologicznie czynnych w różnych odmianach pomidorów z zastosowaniem metod chromatograficznych, promotor dr hab. inż. J. Kałużna-Czaplińska

- Rozpuszczalnikowe metody izolacji związków biologicznie czynnych z różnych odmian pomidorów, promotor dr hab. inż. J. Kałużna-Czaplińska

- Wpływ tytanu na zawartość związków biologicznie aktywnych w pietruszce, promotor dr hab. inż. J. Kałużna-Czaplińska

- Energetyka biogazowa w województwie łódzkim, promotor dr inż. A. Żarczyński

- Ekonomiczne i ekologiczne aspekty odsiarczania biogazu, promotor dr inż. A. Żarczyński

- Aktywność katalizatora z węgliku krzemu w aspekcie przeciwdziałania emisji do środowiska szkodliwych produktów utleniania kwasu dichlorooctowego, promotor dr inż. A. Żarczyński

- Emisje amoniaku i innych związków azotu źródłem poważnych awarii na terenie Polski, promotor dr inż. A. Żarczyński

- Wpływ rodzaju surowca poddawanego fermentacji na skład biogazu i metody jego analizy, promotor dr inż. A. Żarczyński

- Stałe związki tworzące się w układach: Cd(II) – dichlorooctany, Pb(II) – trichlorooctany. Termoliza i inne właściwości otrzymanych połączeń, promotor dr hab. inż. A. Czylkowska

- Kwas taninowy jako inhibitor korozji, promotor dr E. Chrześcijańska

- Badanie kinetyki BZT wybranych węglowodanów metodą respirometryczną, promotor dr inż. P. Anielak

- Analiza produktów zgazowania wybranych odpadów organicznych, promotor dr inż. M. Kaźmierczak

- Oznaczanie zawartości rtęci w różnych gatunkach pieczywa, promotor dr inż. A. Pawlaczyk

- Oznaczanie zawartości rtęci w materiałach wykończeniowych, promotor dr inż. A. Pawlaczyk

- Zastosowanie techniki TOF-SIMS w badaniach suplementów diety zawierających cynk, promotor dr inż. J. Rogowski
Przyszły studencie - sprawdź czym się zajmujemy w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej, jakie badania wykonujemy, jak wyposażone są nasze nowoczesne laboratoria oraz jakie prace dyplomowe są realizowane z zakresu ochrony środowiska. Przekonaj się, gdzie nasi absolwenci znajdują pracę i jakie są perspektywy dla Was po ukończeniu studiów o profilu Ochrona Środowiska. Przekonaj się sam i podejmij świadomą decyzję odnośnie Twojej przyszłości. I 17
Pn Wt Śr Cz Pt So N
26
27
28

Chemiczna kartka z kalendarza

23 lutego 1941 zespół kierowany przez amerykańskiego chemika Glenna Seaborga po raz pierwszy wytworzył pluton.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia