• High Contrast Button
 • BIP
Windfarm Background Fade2
Grass Background Fade2
Forest Background Fade2

Wydział Chemiczny

 • Oznaczanie antropogenicznych form Cu i Zn oraz analiza GIS dla użytków rolnych okolic Łodzi.
 • Oznaczanie form przyswajalnych wybranych metali ciężkich w glebie organicznej o różnym odczynie.
 • Zmiany zachodzące w ekosystemie leśnym pod wpływem stresu spowodowanego obecnością metali śladowych – na podstawie analizy ich zawartości w igłach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris).
 • Wpływ eksploatacji surowców skalnych na środowisko.
 • Badanie zawartości metali ciężkich w wybranych roślinach leczniczych na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
 • Ocena ryzyka w zakresie zanieczyszczeń warzyw azotanami.
 • Formy ochrony przyrody w powiecie sieradzkim.
 • Rozwój turystyki jako czynnik zmian środowiska hydrogeologicznego na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego.
 • Badanie akumulacji metali śladowych w roślinach z rodziny Astrowatych.
 • Oczyszczanie gruntów z substancji ropopochodnych metodą bioremediacji na przykładzie lotniska wojskowego w Łasku.
 • Wpływ metody mineralizacji próbki na oznaczanie ołowiu(II) i cynku(II) w glebach.
 • Analiza zawartości arsenu w próbkach środowiskowych – optymalizacja metody.
 • Procedury akredytacji w laboratorium analitycznym na przykładzie oznaczania siarczanów w Laboratorium Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu.
 • Ocena jakości osadów ściekowych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie.
 • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska na przykładzie firmy produkcyjno-remontowej COMPIN POLSKA Sp. z o.o.
 • Wpływ związków tytanu na poziom chlorofilu w roślinach
 • Aktywność katalizatora z węgliku krzemu w aspekcie przeciwdziałania emisji do atmosfery toksycznych produktów utleniania wybranego związku chloru.
 • Energetyka biogazowa w województwie łódzkim.
 • Przykłady zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) w regionie łódzkim.
 • Wpływ rodzaju surowca poddawanego fermentacji na skład biogazu i metody jego analizy.
 • Oznaczanie związków biologicznie czynnych w różnych odmianach pomidorów z zastosowaniem metod chromatograficznych.
 • Oznaczanie związków biologicznie czynnych w różnych odmianach sałaty z zastosowaniem metod chromatograficznych.
 • Zastosowanie techniki ToF-SIMS do kontroli składu chemicznego powierzchni katalizatorów niklowych wykorzystywanych w procesie konwersji biomasy do wodoru.
 • Katalityczne dopalanie związków organicznych.
 • Niskotemperaturowe utlenianie tlenku węgla tlenem jako metoda oczyszczania powietrza.
 • Monitorowanie zawartości rtęci w środowisku - analiza zawartości rtęci całkowitej w próbkach pochodzących z wybranych parków łódzkich.
 • Ekologiczna produkcja paliw w procesie Fischera-Tropscha na zeolitowych układach bimetalicznych
 • Oznaczanie zawartości rtęci w różnych gatunkach pieczywa.
 • Wykorzystywanie roztworów o dużej sile jonowej do oznaczania izotopów promieniotwórczych w fosfogipsie.
 • Badanie adsorpcji jonów żelaza na żelu krzemionkowym z roztworów organicznych.
 • Wpływ róży wiatru na kierunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
 • Matematyczne modelowanie kierunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze.
 • Ekranujące działanie obszarów zieleni na propagację hałasu w środowisku.
 • Zależność migracji metali ciężkich w środowisku od stopnia dostępności CO2.

Chemiczna kartka z kalendarza

19 czerwca 1897 urodził się Cyril Hinshelwood, brytyjski chemik, laureat Nagrody Nobla (1956) za badania dotyczące kinetyki reakcji chemicznych.

Czujesz Chemie Do Chemii
Poteguj Mozliwosci Chemia
Sladami Zagadki Chemicznej
Elastyczna Ceramika
Metoda Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych
Izotopy Rozpoznaja Nowotwory
Chemia Milosci
Opakowania Pokaza Swiezosc Produktu
Ekologiczne Agrotkaniny

 

ABIOM

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików

Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

rekrutacja terminy
Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia