Wydział Chemiczny

Tematyka prac dyplomowych

Kierownik zespołu
realizującego tematykę

Potencjalni opiekunowie

Technologia organiczna
(Instytut Chemii Organicznej)
 
Synteza nowych, niekodowanych aminokwasów (α,α-dipodstawione glicyny, β-aminokwasy) prof. dr hab. Aleksandra Olma
prof. dr hab. Aleksandra Olma
Nanomateriały dla medycyny. Synteza inteligentnych nanomateriałów rozpoznających i selektywnie niszczących komórki nowotworowe.
Projektowanie i synteza biozgodnych nanomateriałów do regeneracji ubytków tkankowych. 
prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
dr inż. Justyna Frączyk
Projektowanie i synteza nowych narzędzi do bezinwazyjnej, spersonalizowanej diagnostyki medycznej. Badania sztucznych receptorów, identyfikacja markerów chorobowych prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
dr inż. Justyna Frączyk
Organokatalizatory tworzone przez somo- organizację peptydów immobilizowanych na matrycach stałych. prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
dr inż. Justyna Frączyk
prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
Synteza modyfikowanych peptydów zawierających reszty niekodowanych aminokwasów, w tym:
 • peptydy zawierające pierścień imidazoliny zamiast wiązania amidowego
 • peptydy zawierające reszty N-metylowanych aminokwasów o właściwościach inhibitorowych agregacji peptydów
dr hab. Beata Kolesińska, prof. PŁ
dr inż. Justyna Frączyk
prof. dr hab. Zbigniew Kamiński,
dr inż. Krzysztof Kaczmarek
dr inż. Joanna Katarzyńska
dr inż. Krzysztof Kierus
Synteza modyfikowanych komponentów kwasów nukleinowych do badań strukturalnych / biochemicznych / diagnostycznych
 • Synteza modyfikowanych nukleozydów
 • Synteza i badania strukturalne modyfikowanych nukleozydów
 • Synteza i badanie trwałości nukleozydów w warunkach otrzymywania oligonukleotydów
 • Analiza trwałości modyfikowanych nukleozydów w warunkach stresu oksydacyjnego w komórce
prof. dr hab. Elżbieta Sochacka
prof. dr hab. Elżbieta Sochacka
dr inż. Grażyna Leszczyńska
dr inż. Agnieszka Dziergowska
dr inż. Piotr Leonczak
Synteza nowych analogów kwasów fosfonowych i fosfinowych: badanie zależności struktura – aktywność (SAR) względem wybranych enzymów. Projektowanie i synteza sond molekularnych do badania enzymu Rab GGTazy.
 • Synteza prekursorów sond molekularnych do badania enzymów
 • Synteza kwasów aminofosfonowych i aminofosfinowych o potencjalnej aktywności biologicznej
 • Synteza fosfonowych i fosfinowych pochodnych izotiocyjanianów
prof. dr hab. Tadeusz Gajda
prof. dr hab. Tadeusz Gajda
dr inż. Katarzyna Błażewska
dr inż. Anna Gajda
Organokataliza w syntezie związków biologicznie ważnych
 • Optymalizacja enancjoselektywnych procesów syntezy związków biologicznie ważnych
 • Optymalizacja syntezy nowych biomimetycznych katalizatorów organicznych
dr inż. Łukasz Albrecht
dr inż. Łukasz Albrecht

 

Ustalanie struktury związków chemicznych metodami spektroskopii NMR
 • Analiza konformacyjna związków technikami NMR
 • Wyodrębnianie i analiza NMR aktywnych biologicznie związków naturalnych
 • Autentykacja produktów metodą spektroskopii NMR
dr inż. Łukasz Albrecht
dr inż. Krzysztof Huben
dr inż. Barbara Pacholczyk-Sienicka
Synteza związków heterocyklicznych o potencjalnej aktywności cytotoksycznej.
W szczególności, synteza alkilidenowanych pochodnych kumaryn, chinolonów, pirazolidynonów czy izoksazolidynonów.
prof. dr hab. Tomasz Janecki
dr inż. Jacek Koszuk
dr inż. Jacek Kędzia
dr inż. Jakub Modranka
Optymalizacja syntezy 3-(dietoksyfosforylo)kumaryn zawierających grupę hydroksylową w pierścieniu aromatycznym. prof. dr hab. Henryk Krawczyk
dr inż. Dariusz Deredas    
(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)  
Wpływ sterylizacji na kinetykę biodegradacji biomateriałów polimerowych. prof. dr hab. J. M. Rosiak
dr inż. Radosław Wach
Technologia polimerów
(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)
 
Radiacyjna modyfikacja siateczek polipropylenowych do zastosowań medycznych. prof. dr hab. J. M. Rosiak
mgr inż. Agnieszka Adamus
Wytwarzanie opatrunków hydrokoloidowych. prof. dr hab. J. M. Rosiak
dr Alicja K. Olejnik
Nośniki polimerowe do kontrolowanego uwalniania leków. prof. dr hab. J. M. Rosiak
dr inż. Bożena Rokita
Radiacyjne tworzenie żeli żelatynowych. prof. dr hab. J. M. Rosiak
dr Alicja K. Olejnik
1. Wpływ modyfikacji radiacyjnej na właściwości polimerowych kompozytów siarkowo-mineralnych.
2. Szybkość migracji radionuklidów w polimerowych kompozytach siarkowo-mineralnych.
3. Szybkość ekshalacji radonu z polimerowych kompozytów siarkowo-mineralnych.
dr inż. Piotr Szajerski
dr inż. Piotr Szajerski
Technologia barwników i chemii gospodarczej
(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)
 
Tworzenie barwnych kompleksów protoporfiryny z wybranymi kationami metali w obecności albuminy osocza krwi ludzkiej (HSA). Badania spektroskopowe. dr hab. inż. M. Wolszczak
dr inż. Małgorzata Steblecka
1. Radioliza wskaźników pH w obecności DNA
2. Fotochemiczna degradacja wskaźników pH w obecności TiO2
dr hab. inż. M. Wolszczak
dr hab. inż. M. Wolszczak
Technologia barwników i chemii gospodarczej
(Instytut Technologii Polimerów i Barwników)
 

Synteza i  badania barwników i pigmentów stosowanych we  włókiennictwie, kosmetyce, przemyśle papierniczym i skórzanym.
Barwniki fluorescencyjne jako znaczniki stosowane w analityce.
Technologia środków barwiących dla kosmetyki kolorowej.
Technologia pigmentów kompozytowych.
Barwniki naturalne i ich aplikacja.
Funkcjonalizacja wyrobów włókienniczych i polimerowych w kierunku zwiększenia ich odporności na działanie mikroorganizmów.
Synteza związków barwnych o działaniu antydrobnoustrojowym oraz bakterio-, pleśnio-  i grzybobójczym.
Synteza znaczników fluorescencyjnych o potencjalnym zastosowaniu w układach biologicznych.
Synteza i badanie właściwości barwników wykorzystywanych jako aktywne komponenty w urządzeniach optoelektronicznych (OLED), w elektronice molekularnej jako warstwy aktywne w tranzystorach polowych i w wyświetlaczach LCD. 

prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska
dr inż. Kazimierz Blus
dr inż. Zygmunt Boruszczak
dr inż. Joanna Paluszkiewicz
dr inż. Agnieszka Szymczak
dr inż. Jolanta Kolińska

Synteza nowych barwników heterocyklicznych.
Barwnikowe inicjatory polimeryzacji działające pod wpływem światła widzialnego.
Barwniki o potencjalnym zastosowaniu w ogniwach DSSC.

dr hab. Radosław Podsiadły
dr hab. Radosław Podsiadły

Technologia polimerów
(Instytut Technologii Polimerów i Barwników)
 

Materiały hybrydowe syntezowane metodami kontrolowanych polimeryzacji rodnikowych.
Synteza polimerów o architekturze gwiazd i szczotek polimerowych.

dr hab. inż. Joanna Pietrasik
dr hab. inż. Joanna Pietrasik

Epoksydowe kompozyty przewodzące zawierające grafit ekspandowany.
Nowe metody enkapsulacji izocyjanianowych substancji sieciujących.
Opracowanie, charakterystyka i zastosowanie nowej generacji katalizatorów kompleksowych immobilizowanych na matrycach epoksydowych.
Badanie wpływu klejów epoksydowych na przyczepność kompozytów polimerowych do betonu w warunkach podwyższonej temperatury.
Wpływ procesów starzenia na właściwości kompozytów zawierających napełniacze węglowe.
Elastomerowe kompozyty warstwowe o sprzężonych właściwościach.

dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
dr inż. Elżbieta Leśniak
dr inż. Martyna Pingot
dr inż. Anna Strąkowska
mgr inż. Natalia Sienkiewicz
mgr inż. Tomasz Szmechtyk

Niekonwencjonalne mieszaniny elastomerowe i ich właściwości.
Naturalne napełniacze wybranych elastomerów.
Recykling zużytych wyrobów gumowych.
Modyfikacja elastomerów miałem gumowym.

dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka
mgr inż. Paulina Dmowska-Jasek

Ciecze jonowe jako dodatki do kompozytów elastomerowych.
Zastosowanie cieczy jonowych w sieciowaniu polimerów.
Materiały polimerowe z kontrolowaną degradowalnością.
Naturalne substancje przeciwstarzeniowe w polimerach.
Biodegradowalne kompozyty polimerowe z surowców odnawialnych.
Właściwości kompozytów elastomerowych zawierających napełniacze węglowe.
Nowe układy sieciujące elastomery.
Wykorzystanie gazów w warunkach nadkrytycznych.

prof. dr hab. inż. Marian Zaborski
dr inż. Anna Masek
dr inż. Magdalena Maciejewska
dr inż. Martyna Pingot
dr inż. Anna Kosmalska

Modyfikacja białek i badanie ich wpływu na właściwości biorozkładalnych materiałów polimerowych.
Wytworzenie agrotkanin celulozowo-elastomerowych zawierających naturalne komponenty z potencjalnym zastosowanie w rolnictwie.

dr Mirosława Prochoń
mgr inż. Yves-Tshela Hervé Ntumba

 

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

30 maja 1898 William Ramsay i Morris Travers odkryli krypton.

 


Eliksir nr 4 

 

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
 
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo
MEGAFON
 

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia