Wydział Chemiczny

Tematyka prac dyplomowych

Kierownik zespołu
realizującego tematykę
Potencjalni opiekunowie

Chemia analityczna i strukturalna
(Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej)
 
Ocena właściwości i składu chemicznego hydrożeli modyfikowanych dodatkiem srebra. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska
dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska
Ocena uwalniania jonów z materiałów kompozytowych SRD, Flow-Art i ACP modyfikowanych dodatkiem srebra. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska
dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska
Oznaczanie biomarkerów archeologicznych w ceramice nieszkliwionej. dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska
dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska
Zastosowanie katalizatorów typu FeSiBEA w reakcji niskotemperaturowego utleniania CO. dr hab. inż. Ireneusz Kocemba
dr hab. inż. Ireneusz Kocemba
Nowa metoda oznaczania ilościowego kwasów tłuszczowych oraz ich soli i estrów, w osoczu i urynie. prof. dr hab. inż. Marek Główka
dr hab. inż. Rafał Kruszyński
Synteza i struktura związków hybrydowych cynku, stanowiących prekursory tlenku cynku o zadanym uporządkowaniu. prof. dr hab. inż. Marek Główka
dr hab. inż. Rafał Kruszyński
Synteza i właściwości nowych połączeń koordynacyjnych metali dn-elektronowych z ketoprofenem. prof. dr hab. Wojciech Wolf
dr inż. Karolina Kafarska
Nowoczesna synteza i analiza organiczna
Chemia medyczna

(Instytut Chemii Organicznej)
 
Zastosowanie odczynników “superaktywnych” w syntezach z użyciem automatycznych syntezatorów. Peptydy o zróżnicowanej aktywności biologicznej, syntezy wspomagane promieniowaniem mikrofalowym. Prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
Dr hab. Beata Kolesińska
Prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
Dr inż. Justyna Frączyk
Badania nad poznaniem mechanizmu rozwoju chorób neurodegeneracyjnych i cukrzycy typu II oraz opracowaniem metod ich diagnozowania oraz terapii. Dr hab. Beata Kolesińska
Dr hab. Beata Kolesińska
Prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
Badania chorób układu immunologicznego. Synteza związków o aktywności immunomodulatorowej. Alergie, choroby autoimmunologiczne, opracowanie testów do diagnostyki chorób autoimmunologicznych i prognostyki wybranych chorób serca i chorób reumatycznych.
 
Dr hab. Beata Kolesińska
Opracowanie technologii wytwarzania peptydowych leków przeciwwirusowych. Synteza peptydów o zwiększonej odporności na degradacje enzymatyczną i selektywnie dostarczających substancje czynna do wnętrza komórek. Dr hab. Beata Kolesińska
Dr hab. Beata Kolesińska
Prof. dr hab. Zbigniew Kamiński,
Dr inż. Justyna Frączyk
Synteza biwalentnych ligandów opioidowych. Prof. dr hab. Aleksandra Olma
Prof. dr hab. Aleksandra Olma
Badania nad otrzymywaniem modyfikowanych fragmentów kwasów nukleinowych (RNA, DNA) jako modeli do badań zależności pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną.
 • Opracowanie nowych metod syntezy modyfikowanych  jednostek monomerycznych użytecznych w syntezie oligomerów RNA/DNA na fazie stałej
 • Opracowanie wydajnych procedur syntezy fragmentów RNA zawierających nukleozydy 2-tiopirymidynowe
 • Synteza modyfikowanych fragmentów tRNA do badań mechanizmu translacji oraz selekcji inhibitorów replikacji patogenów (HIV-1, S.aureus)
 • Synteza modyfikowanych fragmentów mitochondrialnych tRNA do badań mechanizmu powstawania genetycznych chorób mitochondrialnych
 • Synteza modyfikowanych fragmentów RNA/DNA o właściwościach terapeutycznych (deoksyrybozymy, RNAi); badania ich aktywności katalitycznej.
Prof. dr hab. Elżbieta Sochacka
Prof. dr hab. Elżbieta Sochacka
Dr inż.Grażyna Leszczyńska
Dr inż. Agnieszka Dziergowska
Dr inż. Piotr Leonczak
Synteza nowych analogów kwasów fosfonowych i fosfinowych: badanie zależności struktura – aktywność (SAR) względem wybranych enzymów. Projektowanie i synteza sond molekularnych do badania enzymu Rab GGTazy.
 • Badanie zależności struktura-aktywność (SAR) nowych analogów bisfosfonianów i enzymu Rab GGTazy
 • Mapowanie miejsca oddziaływania fosfonokarboksylanów z Rab GGTazą z zastosowaniem nowoczesnych technik biologii chemicznej
 • Badania nad opracowaniem stereoselektywnej metody syntezy kwasów 1,2‑diaminoalkanofosfonowych
 • Badania nad opracowaniem metody syntezy ω‑aminoalkilofosfonianów dialkilu
 • Badania nad opracowaniem stereoselektywnej metody syntezy kwasów aminoalkanofosfonowych
Prof. dr hab. Tadeusz Gajda
Dr inż. Katarzyna Błażewska
Prof. dr hab. Tadeusz Gajda
Dr inż. Anna Gajda
Nowe organokatalizatory i technologie w syntezie asymetrycznej
 • Nowe enancjoselektywne organokatalityczne strategie syntezy związków biologicznie ważnych
 • Synteza i zastosowania nowych biomimetycznych katalizatorów organicznych
 • Nowe organokatalityczne strategie aktywacji związków organicznych
dr inż. Łukasz Albrecht
dr inż. Łukasz Albrecht
Spektroskopia NMR w chemii i medycynie
 • Badania mechanizmów reakcji organokatalitycznych z wykorzystaniem spektrospkopii NMR
 • Analiza konformacyjna związków technikami NMR
 • Spektroskopia NMR jako narzędzie w diagnostyce medycznej
dr inż. Łukasz Albrecht
dr inż. Łukasz Albrecht
dr inż. Krzysztof Huben
dr inż. Barbara Pacholczyk-Sienicka
1. Synteza fosforylowanych układów karbo- i heterocyklicznych jako potencjalnych terapeutyków i użytecznych reagentów w syntezie organicznej.
2. Wykorzystanie fosforylowanych układów karbo- i heterocyklicznych w syntezie związków o przewidywanej aktywności, np. przeciwnowotworowej i badanie zależności między strukturą otrzymanych związków a ich aktywnością biologiczną
Prof. dr hab. Tomasz Janecki
Dr Jacek Koszuk
Dr Jacek Kędzia
Dr Jakub Modranka
1. Wykorzystanie cyklicznych związków dikarbonylowych w syntezie nowych heksahydrochromenonów.
2. Synteza nowych α-metyleno-δ-laktonów zawierających ugrupowanie 3-podstawionego indolu.
 
Prof. dr hab. Henryk Krawczyk
Dr inż. Dariusz Deredas
Chemia analityczna i strukturalna
Chemia medyczna
Nowoczesna synteza i analiza organiczna

(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)
 
1. Zastosowanie spektroskopii Ramana – SNOM - AFM i spektroskopii femtosekundowej w badaniu układów biologicznych- od pojedynczej komórki do tkanek nowotworowych.
2. Obrazowanie Ramana jako nowoczesna technika badania efektywności terapii antynowotworowej PDT.
prof. dr hab. H. Abramczyk
dr Jakub Surmacki
1. Kwasy omega-3 i omega-6 w diagnostyce nowotworów. Obrazowanie Ramana i niskotemperaturowa spektroskopia ramanowska PUFA.
2. Analiza skupień i analiza widm podstawowych w mikroobrazowaniu Ramana tkanek ludzkich.
prof. dr hab. H. Abramczyk
dr hab. inż. B. Brożek-Płuska
1. Ocena przydatności cytochromu c do zastosowań w biokatalizie prof. dr hab. Lidia Gębicka
prof. dr hab. Lidia Gębicka
1. Mechanistyczne aspekty reaktywności wodoronadtlenków generowanych na aminokwasach, peptydach i białkach;
2. Analiza porównawcza działania wybranych próbników profluorescencyjnych, wykorzystywanych do detekcji reaktywnych form tlenu i azotu;
3. Charakterystyka wybranych donorów HNO - potencjalnych leków kardioprotekcyjnych
prof. dr hab. Andrzej Marcinek
dr Adam Sikora
1. Badanie zmienności składu izotopowego produktów spożywczych w celu zastosowania w autentykacji.
2. Badanie zmienności składu izotopowego farmaceutyków w celu zastosowania w autentykacji.
prof. dr hab. Piotr Paneth
prof. dr hab. Piotr Paneth
1. Oddziaływanie lokalnych anestetyków z membranami fosfolipidowymi. Spektroskopowe badania prokainy w formie katanionowej w układach modelowych (liposomy) Prof. dr hab. Ewa Szajdzińska-Piętek
Prof. dr hab. Ewa Szajdzińska-Piętek
dr inż. M. Steblecka
1. Kinetyka reakcji rodnik-woda – wpływ dynamiki i struktury sieci wiązań wodorowych w wodzie nadkrytycznej – wpływ ciśnienia (praca obliczeniowa)
2. Wyznaczenie energii aktywacji reakcji atomu wodoru z podtlenkiem azotu. (praca doświadczalna).
dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik
dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik
1. Radioliza roztworów wodnych związków radioterapeutycznych.
2. Oddziaływanie alkaloidów z lipoproteinami.
dr hab. inż. M. Wolszczak
dr hab. inż. M. Wolszczak
Chemia analityczna i strukturalna
(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)
 
1. Badania stałych podziału radu i jego pochodnych w różnych układach ekstrakcyjnych.
2. Metody separacji radu z produktów odpadowych w przemyśle.
3. Właściwości siarkobetonów jako materiałów stosowanych do zabezpieczania odpadów promieniotwórczych.
dr inż. Piotr Szajerski
dr inż. Piotr Szajerski
Zastosowanie metod chemii obliczeniowej do opisu ważnych przemian zachodzących w środowisku*
* możliwość uzyskania 12-miesięcznego stypendium
dr hab. inż. A. Dybała-Defratyka
dr hab. inż. A. Dybała-Defratyka
dr inż. M. Rostkowski
Chemia medyczna
(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)
 
1. Modelowanie kompleksów białko-kwas nukleinowy*
2. Modelowanie cząsteczek RNA*
* współpraca z łódzkim oddziałem PAN
dr hab. inż. A. Dybała-Defratyka
dr hab. inż. A. Dybała-Defratyka
Chemiczne i enzymatyczne utlenianie jodków. dr hab.inż. Jerzy L. Gębicki
dr hab.inż. Jerzy L. Gębicki
Chemia i fizyka polimerów
(Katedra Fizyki Molekularnej)
 
Komputerowe  badanie procesu aggregacji. dr hab. P. Polanowski
dr hab. P. Polanowski
Komputerowe badanie procesu polimeryzacji. dr hab. P. Polanowski
dr hab. P. Polanowski
Adsorpcja na powierzchni prostego modelu polimerów z oddziaływaniami hydrofobowymi i hydrofilowymi metodą symulacji komputerowych. dr Jarosław Krawczyk
dr Jarosław Krawczyk
Badanie dynamiki segregacji faz mieszanin polimerowych za pomocą symulacji komputerowych (dynamika molekulrna). dr Jarosław Krawczyk
dr Jarosław Krawczyk
Rozciąganie pojedynczego łańcucha polimerowego z oddziaływaniami hydrofobowymi i hydrofilowymi. Symulacje komputerowe. dr Jarosław Krawczyk
dr Jarosław Krawczyk
Odrywanie pojedynczego łańcucha polimerowego z oddziaływaniami hydrofobowymi i hydrofilowymi od  lepkiej powierzchni. Symulacje komputerowe. dr Jarosław Krawczyk
dr Jarosław Krawczyk
Badanie przejścia fazowego kłębek-globula dla pojedynczego łańcucha kopolimerów metodą symulacji komputerowych. dr Jarosław Krawczyk
dr Jarosław Krawczyk
Mikro-spektroskopowe badania ramanowskie termoczułych żeli polimerowych w gradiencie temperatury. dr inż. Marcin Kozanecki
dr inż. Marcin Kozanecki
Wykorzystanie mikrosfer polimerowych jako napełniaczy polimerów chemoutwardzalnych. dr inż. Marcin Kozanecki ???
dr inż. Marcin Kozanecki ???

(Instytut Technologii Polimerów i Barwników)

 

Modyfikacja białek i badanie ich wpływu na podatność materiałów polimerowych do biorozkładu.
Wytworzenie i charakterystyka agrotkanin celulozowo-elastomerowych zawierających naturalne komponenty.

dr Mirosława Prochoń
mgr inż. Yves-Tshela Hervé Ntumba

 

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

26 czerwca 1945 powstał Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej.

 


 

Eliksir nr 5 

 

 

Zobacz jak wyglądają studia chemiczne na jednym z najlepszych wydziałów politechnicznych w Polsce

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka Movi(e): Śladami zagadki chemicznej...

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
 
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo
MEGAFON
 

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia