Wydział Chemiczny

Tematyka prac dyplomowych

Kierownik zespołu
realizującego tematykę

Potencjalni opiekunowie

Technologia leków i środków ochrony roślin
(Instytut Chemii Organicznej)

 

Nanomateriały dla medycyny. Synteza inteligentnych nanomateriałów rozpoznających i selektywnie niszczących komórki nowotworowe.
Projektowanie i synteza biozgodnych nanomateriałów do regeneracji ubytków tkankowych. 
Projektowanie i synteza peptydów o właściwościach samoorganizacyjnych i ich wykorzystanie w medycynie regeneracyjnej

prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
dr inż. Justyna Frączyk
dr hab. Beata Kolesińska

Projektowanie i synteza nowych narzędzi do bezinwazyjnej, spersonalizowanej diagnostyki medycznej. Badania sztucznych receptorów, identyfikacja markerów chorobowych

prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
dr inż. Justyna Frączyk

Organokatalizatory tworzone przez somo- organizację peptydów immobilizowanych na matrycach stałych.

prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
dr inż. Justyna Frączyk
prof. dr hab. Zbigniew Kamiński

Związki peptydowe modulujące aktywność układu immunologicznego

dr hab. Beata Kolesińska
dr inż. Justyna Frączyk
prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
dr inż. Krzysztof Kaczmarek
dr Inż. Joanna Katarzyńska
dr inż. Krzysztof Kierus

Synteza biwalentnych ligandów opioidowych

prof. dr hab. Aleksandra Olma
prof. dr hab. Aleksandra Olma

Badania nad otrzymywaniem modyfikowanych fragmentów kwasów nukleinowych (RNA, DNA) jako modeli do badań zależności pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną.

 • Opracowanie nowych metod syntezy modyfikowanych  jednostek monomerycznych użytecznych w syntezie oligomerów RNA/DNA na fazie stałej
 • Opracowanie wydajnych procedur syntezy fragmentów RNA zawierających nukleozydy 2-tiopirymidynowe
 • Synteza modyfikowanych fragmentów tRNA do badań mechanizmu translacji oraz selekcji inhibitorów replikacji patogenów (HIV-1, S.aureus)
 • Synteza modyfikowanych fragmentów mitochondrialnych tRNA do badań mechanizmu powstawania genetycznych chorób mitochondrialnych
 • Synteza modyfikowanych fragmentów RNA/DNA o właściwościach terapeutycznych (deoksyrybozymy, RNAi); badania ich aktywności katalitycznej.

prof. dr hab. Elżbieta Sochacka
prof. dr hab. Elżbieta Sochacka
dr inż. Grażyna Leszczyńska
dr inż. Agnieszka Dziergowska
dr inż. Piotr Leonczak

Synteza nowych analogów kwasów fosfonowych i fosfinowych: badanie zależności struktura – aktywność (SAR) względem wybranych enzymów. Projektowanie i synteza sond molekularnych do badania enzymu Rab GGTazy.
 • Badanie zależności struktura-aktywność (SAR) nowych analogów bisfosfonianów i enzymu Rab GGTazy
 • Mapowanie miejsca oddziaływania fosfonokarboksylanów z Rab GGTazą z zastosowaniem nowoczesnych technik biologii chemicznej
 • Badania nad opracowaniem stereoselektywnej metody syntezy kwasów 1,2‑diaminoalkanofosfonowych
 • Badania nad opracowaniem metody syntezy w‑aminoalkilofosfonianów dialkilu
 • Badania nad opracowaniem stereoselektywnej metody syntezy kwasów aminoalkanofosfonowych

prof. dr hab. Tadeusz Gajda
dr inż. Katarzyna Błażewska
prof. dr hab. Tadeusz Gajda
dr inż. Anna Gajda

Nowe organokatalizatory i technologie w syntezie asymetrycznej
 • Nowe enancjoselektywne organokatalityczne strategie syntezy związków biologicznie ważnych
 • Synteza i zastosowania nowych biomimetycznych katalizatorów organicznych
 • Nowe organokatalityczne strategie aktywacji związków organicznych

dr hab. inż. Łukasz Albrecht
dr inż. Łukasz Albrecht

Spektroskopia NMR w chemii i medycynie
 • Badania mechanizmów reakcji organokatalitycznych z wykorzystaniem spektrospkopii NMR
 • Analiza konformacyjna związków technikami NMR
 • Spektroskopia NMR jako narzędzie w diagnostyce medycznej

dr hab. inż. Łukasz Albrecht
dr inż. Łukasz Albrecht
dr inż. Krzysztof Huben,
dr inż. Barbara Pacholczyk-Sienicka

1. Synteza fosforylowanych układów karbo- i heterocyklicznych jako potencjalnych terapeutyków i użytecznych reagentów w syntezie organicznej.
2. Wykorzystanie fosforylowanych układów karbo- i heterocyklicznych w syntezie związków o przewidywanej aktywności, np. przeciwnowotworowej i badanie zależności między strukturą otrzymanych związków a ich aktywnością biologiczną

prof. dr hab. Tomasz Janecki
dr inż. Jacek Koszuk
dr inż. Jacek Kędzia
dr inż. Jakub Modranka

Nowe metody syntezy wybranych enololaktonów z wykorzystaniem 3-(dietoksyfosforylo)kumaryn

prof. dr hab. Henryk Krawczyk
dr inż. Dariusz Deredas

Inżynieria biomedyczna i radiacyjna
 Technologia leków i środków ochrony roślin

(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)

 

1. Ftalocyjaniny – wpływ struktury i własności spektroskopowych na efektywność fotouczulaczy w terapii antynowotworowej.
2. Nanocząstki – nowoczesne układy diagnostyczne- od syntezy do zastosowań medycznych.

prof. dr hab. H. Abramczyk
prof. dr hab. H. Abramczyk
dr inż. Jakub Surmacki

Histopatologia vs. obrazowanie Ramana. Wpływ procesu przygotowania próbki na informację biochemiczną.

prof. dr hab. H. Abramczyk
dr hab.inż. B. Brożek-Płuska

Charakterystyka wybranych donorów HNO - potencjalnych leków kardioprotekcyjnych

prof. dr hab. A. Marcinek
prof. dr hab. A. Marcinek
dr Adam Sikora

Oddziaływanie lokalnych anestetyków z membranami fosfolipidowymi. Spektroskopowe badania prokainy w formie katanionowej w układach modelowych (liposomy).

dr hab. inż. Ewa Szajdzińska-Piętek
dr hab. inż. Ewa Szajdzińska-Piętek
dr inż. Małgorzata Steblecka

1. Wyznaczenie energii aktywacji reakcji atomu wodoru z podtlenkiem azotu (praca doświadczalna).
2. Badania kinetyczne reakcji wolno-rodnikowych inicjowanych promieniowaniem jonizującym w roztworach wodnych.

dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik
dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik

Oddziaływanie wybranych fotouczulaczy z albuminą osocza krwi ludzkiej (HSA) w kontekście fotodynamicznej terapii nowotworów. Badania fotochemiczne i radiacyjne.

dr hab. inż. Marian Wolszczak
dr hab. inż. Marian Wolszczak
dr inż. Małgorzata Steblecka

Fotochemia porfiryn jako potencjalnych leków w fotodynamicznej terapii antynowotworowej.

dr hab. inż. Marian Wolszczak
dr hab. inż. Marian Wolszczak
mgr inż. M. Ambroziak

Inżynieria biomedyczna i radiacyjna
Technologia polimerów

(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)

 

1. Migracja radionuklidów w polimerowych kompozytach siarkowo-mineralnych,
2. Metody spektrometryczne w oznaczaniu izopów promieniotwórczych,
3. Radioaktywność polimerowych kompozytów siarkowo-mineralnych,
4. Degradacja radiacyjna siarkobetonów,
5. Badania efektywności ekstrakcji radu z wykorzystaniem immobilizowanego tlenku manganu.

dr inż. Piotr Szajerski
dr inż. Piotr Szajerski

Opatrunki hydrokoloidalne

prof. dr hab. J.M. Rosiak
dr Alicja K. Olejnik

Modyfikacje implantów polipropylenowych:
a) poprzez szczepienie
b) poprzez zastosowanie polimerów amfifilowych

prof. dr hab. J.M. Rosiak
prof. dr hab. J.M. Rosiak
(a) mgr inż. A.Adamus
(b) mgr inż. P. Sawicki

Uwalnianie leków z matryc polimerowych

prof. dr hab. J.M. Rosiak
prof. dr hab. J.M. Rosiak
dr inż. Bożena Rokita

Destrukcja peptydów/protein na skutek działania promieniowania jonizującego – efekty ochronne (ewentualnie radioliza peptydów).

prof. dr hab. J.M. Rosiak
prof. dr hab. J.M. Rosiak
dr inż. S. Kadłubowski

Biodegradowalne matryce polimerowe.

prof. dr hab. J.M. Rosiak
prof. dr hab. J.M. Rosiak
dr Alicja K. Olejnik
dr inż. Radosław Wach

Wyznaczanie zależności stałej szybkości propagacji polimeryzacji rodnikowej kwasu akrylowego od pH z użyciem nowoczesnych metod analitycznych.

dr hab. Piotr Ulański
dr hab. Piotr Ulański
mgr inż. Piotr Sawicki

Otrzymywanie i badanie właściwości nanomateriałów do zastosowań medycznych.

dr hab. Piotr Ulański
dr hab. Piotr Ulański
dr inż. S. Kadłubowski

Inżynieria biomedyczna i radiacyjna
Kataliza przemysłowa

(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)

 

Chemiczne i enzymatyczne utlenianie jodków.

dr hab. inż. Jerzy L. Gębicki,
dr hab. inż. Jerzy L. Gębicki

Kataliza przemysłowa
(Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej)

 

 Ocena przydatności cytochromu c do zastosowań w biokatalizie.

prof. dr hab. Lidia Gębicka
prof. dr hab. Lidia Gębicka

Technologia barwników, chemii gospodarczej i środków pomocniczych
(Instytut Technologii Polimerów i Barwników)

 

Synteza i  badania barwników i pigmentów stosowanych we  włókiennictwie, kosmetyce przemyśle papierniczym i skórzanym.
Barwniki fluorescencyjne jako znaczniki stosowane w analityce.
Funkcjonalizacja wyrobów włókienniczych i polimerowych w kierunku zwiększenia ich odporności na działanie mikroorganizmów.
Synteza związków barwnych o działaniu antydrobnoustrojowym oraz bakterio-, pleśnio-  i grzybobójczym.
Synteza znaczników fluorescencyjnych o potencjalnym zastosowaniu w układach biologicznych.
Technologia środków barwiących dla kosmetyki kolorowej Technologia pigmentów kompozytowych.
Barwniki naturalne i ich aplikacja.
Synteza i badanie właściwości barwników wykorzystywanych jako aktywne komponenty w urządzeniach optoelektronicznych (OLED), w elektronice molekularnej jako warstwy aktywne w tranzystorach polowych i w wyświetlaczach LCD. 

prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska
dr inż. Kazimierz Blus
dr  inż. Zygmunt Boruszczak
dr inż. Joanna Paluszkiewicz
dr inż. Agnieszka Szymczak
dr inż. Jolanta Kolińska

Synteza nowych barwników heterocyklicznych Barwnikowe inicjatory polimeryzacji działające pod wpływem światła widzialnego.
Barwniki o potencjalnym zastosowaniu w ogniwach DSSC.
Materiały hybrydowe syntezowane metodami kontrolowanych polimeryzacji rodnikowych.
Synteza polimerów o architekturze gwiazd i szczotek polimerowych.

dr hab. Radosław Podsiadły
dr hab. Radosław Podsiadły

Technologia polimerów
(Instytut Technologii Polimerów i Barwników)

 

Modyfikacja żywic epoksydowych oligodimetylosiloksanami.
Ocena wpływu warunków klimatycznych na właściwości powłok epoksydowych.
Nowe elastyczne kompozycje epoksydowe sieciowane politiouretanami.

dr hab. inż. Joanna Pietrasik

dr hab. inż. Joanna Pietrasik

Wpływ napełniaczy węglowych na właściwości kompozytów elastomerowych.
Wytłaczanie kompozytów elastomerowych zawierających napełniacze węglowe.
Ciecze jonowe stosowane do sieciowania elastomerów w obniżonych temperaturach.
Sieciowanie elastomerów z zastosowaniem nowych koagentów sieciowania.
Kompozyty elastomerowe o właściwościach magnetycznych.
Reakcje interelastomerowe w mieszaninach elastomerowych.
Fizyczna i chemiczna struktura wiązań poprzecznych.
Modyfikacje kauczuków karboksylowanych.
Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody sieciowania kauczuków i ich mieszanin.

dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
dr inż. Elżbieta Leśniak
dr inż. Martyna Pingot
dr inż. Anna Strąkowska
dr inż. Marcin Masłowski
mgr inż. Natalia Sienkiewicz
mgr inż. Tomasz Szmechtyk
dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka
mgr inż. Paulina Dmowska-Jasek

Proekologiczne kompozyty elastomerowe o zredukowanej zawartości tlenku cynku i przyśpieszaczy.
Nowe układy aktywujące wulkanizację siarkową elastomerów.
Procesy degradacji i stabilizacji polimerów.
Kompozyty polimerowe zawierające wzmacniające włókna celulozowe.
Polimery z surowców odnawialnych.
Polifenole w technologii polimerów.
Właściwości kompozytów elastomerowych zawierających napełniacze węglowe.
Nowe układy sieciujące elastomery.
Wykorzystanie gazów w warunkach nadkrytycznych.

prof. dr hab. inż. Marian Zaborski
dr inż. Anna Masek
dr inż. Magdalena Maciejewska
dr inż. Martyna Pingot
dr inż. Anna Kosmalska

Kontrolowany czas życia kompozytów elastomerowych z potencjalnym zastosowaniem w rolnictwie zawierających nanometryczne biopolimery.
Materiały elastomerowe przyjazne środowisku naturalnemu napełnione zmodyfikowanym napełniaczem pochodzenia naturalnego.

dr Mirosława Prochoń
mgr inż. Yves-Tshela Hervé Ntumba

Technologia polimerów
(Katedra Fizyki Molekularnej)

 
Komputerowe  badanie procesu aggregacji.

dr hab. P. Polanowski
dr hab. P. Polanowski

Komputerowe badanie procesu polimeryzacji.

dr hab. P. Polanowski
dr hab. P. Polanowski

Adsorpcja na powierzchni prostego modelu polimerów z oddziaływaniami hydrofobowymi i hydrofilowymi metodą symulacji komputerowych.

dr Jarosław Krawczyk
dr Jarosław Krawczyk

Badanie dynamiki segregacji faz mieszanin polimerowych za pomocą symulacji komputerowych (dynamika molekulrna).

dr Jarosław Krawczyk
dr Jarosław Krawczyk

Rozciąganie pojedynczego łańcucha polimerowego z oddziaływaniami hydrofobowymi i hydrofilowymi. Symulacje komputerowe.

dr Jarosław Krawczyk
dr Jarosław Krawczyk

Odrywanie pojedynczego łańcucha polimerowego z oddziaływaniami hydrofobowymi i hydrofilowymi od  lepkiej powierzchni. Symulacje komputerowe.

dr Jarosław Krawczyk
dr Jarosław Krawczyk

Badanie przejścia fazowego kłębek-globula dla pojedynczego łańcucha kopolimerów metodą symulacji komputerowych.

dr Jarosław Krawczyk
dr Jarosław Krawczyk

 

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

30 maja 1898 William Ramsay i Morris Travers odkryli krypton.

 


Eliksir nr 4 

 

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
 
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo
MEGAFON
 

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia