• BIP

Wydział Chemiczny

 

Warunki i tryb rejestracji studentów

na rok akademicki 2017/2018

  

Rejestracja na kolejny semestr studiów I i II stopnia odbywa się wyłącznie na podstawie danych zapisanych w systemie informatycznym Uczelni. Kierownik przedmiotu (osoba upoważniona) zobowiązany jest do wprowadzania wyników zaliczeń i egzaminów na bieżąco za pomocą Zintegrowanego Terminalu Nauczyciela (ZTN) do systemu informatycznego Uczelni. Student jest zobowiązany w terminie określonym przez Rektora, zgodnie z §13, ust. 5 Regulaminu Studiów w PŁ, do zapoznania się z wynikami zaliczeń i egzaminów zarejestrowanych w systemie. Po zakończeniu semestru, kierownik przedmiotu (osoba upoważniona) przekazuje podpisane protokoły do dziekanatu. W semestrze zimowym ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatu to 22.02.2018 r. (godz. 10.00), a w semestrze letnim 20.09.2018 r. (godz. 10.00). Po upływie tego terminu następuje podjęcie decyzji automatycznych i wydruk kart egzaminacyjnych.

Dziekan podejmuje decyzję o liczbie zaliczonych punktów, które są wpisane do karty okresowych osiągnięć studenta i zarejestrowane w systemie informatycznym Uczelni (§13, ust. 6 Regulaminu Studiów w PŁ). Na podstawie stwierdzonych postępów studenta w nauce i po wywiązaniu się ze wszystkich obowiązków określonych decyzjami dziekana, student może uzyskać rejestrację pełną lub warunkową na kolejny semestr studiów (§13, ust. 8 Regulaminu Studiów w PŁ). Dziekan podejmuje decyzję o trybie i warunkach rejestracji na następny semestr studiów. Decyzja ta zostaje wydana studentowi i zarejestrowana w systemie informatycznym Uczelni (§13, ust. 7 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej).

Podstawą rejestracji warunkowej na kolejny semestr studiów inżynierskich I-go stopnia jest:

- na II semestr studiów - uzyskanie co najmniej 15 punktów ECTS oraz zaliczenie: szkolenia z BHP,  szkolenia z Prawa o szkolnictwie wyższym i szkolenia bibliotecznego, zwrot do dziekanatu orzeczenia lekarskiego do 30.10.2017 r. oraz obowiązkowy udział w zajęciach „Repetytorium z chemii” dla studentów I roku którzy uzyskali w teście sprawdzającym wynik poniżej 60 %

- na III semestr studiów - uzyskanie co najmniej 45 punktów ECTS

- na IV semestr studiów - uzyskanie co najmniej 75 punktów ECTS  

- na V semestr studiów - uzyskanie co najmniej 105 punktów ECTS

- na VI semestr studiów - uzyskanie co najmniej 135 punktów ECTS

- na VII semestr studiów - uzyskanie co najmniej 170 punktów ECTS

Studenci z brakiem zaliczenia z przedmiotów z I i II roku oraz certyfikacji z jęz. obcego nie otrzymają rejestracji na semestr dyplomowy.

 

Podstawą rejestracji warunkowej na kolejny semestr studiów magisterskich II-go stopnia jest:

- na semestr II studiów - uzyskanie co najmniej 15 punktów ECTS oraz zaliczenie: szkolenia z BHP,  szkolenia z Prawa o szkolnictwie wyższym i szkolenia bibliotecznego, a także zwrot do dziekanatu orzeczenia lekarskiego do 30.04.2018 r.

- na semestr III studiów - uzyskanie co najmniej 45 punktów ECTS.

Warunki ogólne rejestracji studentów na kolejny semestr studiów I i II stopnia:

Powtarzanie przedmiotu lub semestru jest jednokrotne.

W przypadku nieuzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów powtarzanego semestru i/lub innych przedmiotów powtarzanych w danym semestrze następuje skreślenie z listy studentów.

Semestr dyplomowy można powtarzać dwukrotnie (maksymalnie 3-krotna rejestracja na semestr dyplomowy).

Student jest zobowiązany do zapoznania się z decyzją rejestracyjną na kolejny semestr poprzez www.Webdziekanat.p.lodz.pl 

W stosunku do studenta, który nie spełnił warunków uzyskania rejestracji pełnej lub warunkowej, o ponownej rejestracji na niższy semestr, udzieleniu urlopu dziekańskiego w związku ze skierowaniem na ponowną rejestrację na dany semestr w kolejnym roku akademickim lub kolejnym roku akademickim lub skreśleniu z listy studentów (§13, ust. 9 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej) decyzję podejmuje Dziekan.

W przypadku niesatysfakcjonującego wyniku rejestracji student może zwrócić się z podaniem do Prodziekana ds. studenckich o zmianę decyzji rejestracyjnej. W przypadku wydania decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów student ma 7 dni na złożenia podania o zmianę decyzji do Prodziekana ds. studenckich. W przypadku wydania decyzji o skreśleniu student ma 14 dni na złożenie odwołania od decyzji do Prorektora ds. studenckich, za pośrednictwem dziekanatu Wydziału.

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

22 stycznia 1796 urodził się Karl Claus, rosyjski chemik oraz botanik, który w 1844 odkrył ruten.

Zobacz jak wyglądają studia chemiczne na jednym z najlepszych wydziałów politechnicznych w Polsce

 

Film prezentujący Wydział Chemiczny PŁ

 

Nauka Movi(e): Śladami zagadki chemicznej...

 

Nauka movi(e): Prof. Halina Abramczyk opowiada o efektach wielu lat swojej pracy na Wydziale Chemicznym PŁ oraz o problemach kobiet w świecie naukowym

 Nauka movi(e): Izotopy rozpoznają nowotwory
– rozmowa z prof. Piotrem Panethem

 Nauka movi(e): Opakowania pokażą świeżość produktu
– rozmowa z dr inż. Anną Masek

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
MEGAFON
Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

ABIOM

WikampFb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia