• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Komunikat Nr 9/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 20 maja 2020 r. wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 w Politechnice Łódzkiej
 
1. Przywraca się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników w swoim miejscu pracy, na dotychczasowych warunkach zgodnie z Regulaminem pracy w Politechnice Łódzkiej.
2. Obowiązek świadczenia pracy, o którym mowa w pkt 1 powinien być poprzedzony Oceną Ryzyka Zawodowego. Nadzór nad wykonaniem powyższego obowiązku powierza się bezpośredniemu przełożonemu. Sporządzenie Oceny Ryzyka Zawodowego dotyczy także pracowników, którzy dotychczas świadczyli pracę w swoim miejscu pracy.
3. Uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci kształcący się w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ wykonują badania naukowe we wskazanych im jednostkach organizacyjnych. Pkt 2 komunikatu stosuje się odpowiednio.
4. Zobowiązuje się bezpośrednich przełożonych pracowników do wdrożenia zapisów Instrukcji powrotu pracownika z pracy zdalnej dla kierowników, a pracowników do bezwzględnego jej przestrzegania. Treść instrukcji zamieszczona jest na stronie http://koronawirus.p.lodz.pl.
5. Obowiązują w dalszym ciągu wszystkie dotychczasowe ograniczenia i regulacje zawarte w komunikatach i informacjach Prorektora ds. Kształcenia, Prorektora ds. Studenckich i Sztabu Antykryzysowego zamieszczonych na stronie http://koronawirus.p.lodz.pl, dotyczące spraw kształcenia i Osiedla Akademickiego PŁ.
6. Komunikat wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.

Rektor Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Chemiczna kartka z kalendarza

9 sierpnia

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia