• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

12st

Komunikat Nr 17/2020
Rektora Politechniki Łódzkiej
z dnia 14 października 2020 r.

wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej
z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2
w Politechnice Łódzkiej

 

 

Procedura informacyjna obowiązująca pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2

Określam następujące obowiązki informacyjne pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej w przypadku uzyskania przez nich pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub wystąpienia kontaktu z osobą (z osobami) z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2:

1.    Wynik pozytywny testu na SARS-CoV-2 u pracownika/studenta/doktoranta:

1)    pracownik/student/doktorant który uzyskał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 powinien niezwłocznie wykonać następujące czynności:

a)    poinformować o zdarzeniu Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego (informacje kontaktowe na stronie: https://psselodz.pl/) i postępować zgodnie z jego poleceniami,

b)    poinformować telefoniczne i/lub pocztą e-mail o zdarzeniu bezpośredniego przełożonego w Politechnice Łódzkiej (w przypadku studenta/doktoranta odpowiednio właściwego prodziekana ds. studenckich) oraz przekazać pocztą e-mail otrzymaną decyzję Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o obowiązkowej kwarantannie. Przez prodziekana ds. studenckich, o którym mowa w niniejszym Komunikacie, należy rozumieć także dyrektora kolegium dla studentów kolegium, Dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej dla doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej oraz kierownika studiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich;

2)    bezpośredni przełożony lub prodziekan ds. studenckich powinien niezwłocznie wykonać odpowiednio następujące czynności:

a)    ustalić listę pracowników/studentów/doktorantów Politechniki Łódzkiej, które miały kontakt z zakażonym od daty przeprowadzenia testu, którego wynik jest pozytywny oraz je zawiadomić,

b)    wydać pracownikom, którzy mieli kontakt z zakażonym od dnia przeprowadzenia testu polecenie świadczenia pracy w sposób zdalny, a w przypadku, gdy ze względu na charakter pracy wykonywanie jej przez pracownika w trybie pracy zdalnej nie jest możliwe, bezpośredni przełożony zobowiązany jest polecić pracownikowi samoizolację w warunkach domowych i przekazać odpowiednią informację wraz z otrzymaną od pracownika decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego na adres e-mail Działu Analizy i Rachuby Płac ,

c)    wydać studentom/doktorantom, którzy mieli kontakt z zakażonym od dnia przeprowadzenia testu polecenie uczestniczenia wyłącznie w tych zajęciach dydaktycznych, które są prowadzone w sposób zdalny,

d)    podjąć decyzję o okresowej zmianie trybu realizacji zajęć bezpośrednich, w których uczestniczyli pracownicy/studenci/doktoranci, którzy mieli kontakt z zakażonym od dnia przeprowadzenia testu, na tryb zdalny,

e)    przekazać do Sztabu Antykryzysowego informację o podjętych działaniach łącznie z ustaloną listą kontaktów z osobą, u której stwierdzono wynik pozytywny testu na SARS-CoV-2 (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego) w wiadomości wysyłanej na adres e-mail ;

3)    oddelegowanie do pracy/nauki zdalnej, zmiana trybu realizacji danych zajęć na zdalny lub polecenie samoizolacji w warunkach domowych wydaje się jednorazowo na okres do 10 dni od daty pierwszego kontaktu z zakażonym, który miał miejsce po przeprowadzeniu pozytywnego testu.

2.    Kontakt bezpośredni – przypadek zaistnienia bezpośredniego kontaktu pracownika/studenta/doktoranta z osobą, która ma pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2:

1)    pracownik/student/doktorant, który miał bezpośredni kontakt z osobą, która ma pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2 powinien niezwłocznie wykonać następujące czynności:

a)    poinformować o zdarzeniu Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego (informacje kontaktowe na stronie: https://psselodz.pl/),

b)    poinformować telefoniczne i/lub pocztą e-mail o zdarzeniu bezpośredniego przełożonego w Politechnice Łódzkiej (w przypadku studenta/doktoranta odpowiednio właściwego prodziekana ds. studenckich) oraz przekazać pocztą e-mail otrzymaną decyzję Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o obowiązkowej kwarantannie;

2)    bezpośredni przełożony lub prodziekan ds. studenckich powinien niezwłocznie wykonać odpowiednio następujące czynności:

a)    ustalić listę pracowników/studentów/doktorantów Politechniki Łódzkiej, które miały kontakt z osobą, o której mowa w pkt 2, od chwili jej kontaktu z zakażonym oraz je zawiadomić,

b)    przekazać do Sztabu Antykryzysowego informację o podjętych działaniach łącznie z ustaloną listą kontaktów (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego) w wiadomości wysyłanej na adres e-mail ,

c)    wydać pracownikowi, który miał bezpośredni kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2 polecenie świadczenia pracy z sposób zdalny, a w przypadku, gdy ze względu na charakter pracy wykonywanie jej przez pracownika w trybie pracy zdalnej nie jest możliwe, bezpośredni przełożony zobowiązany jest polecić pracownikowi samoizolację w warunkach domowych i przekazać odpowiednią informację wraz z otrzymaną od pracownika decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego na adres e-mail Działu Analizy i Rachuby Płac ,

d)    wydać studentowi/doktorantowi, który miał bezpośredni kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2 polecenie uczestniczenia wyłącznie w tych zajęciach dydaktycznych, które są prowadzone w sposób zdalny,

e)    podjąć decyzję o okresowej zmianie trybu realizacji zajęć bezpośrednich, w których uczestniczyli pracownicy/studenci/doktoranci, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu naSARS-Co_2 na tryb zdalny;

3)    bezpośredni przełożony lub odpowiednio prodziekan ds. studenckich właściwy dla osób, które miały kontakt z osobą, o której mowa w pkt 2, od chwili jej kontaktu z zakażonym może odpowiednio:

a)    wydać pracownikowi, który miał kontakt z osobą, o której mowa w pkt 2, polecenie świadczenia pracy z trybie zdalnym lub w przypadku, gdy ze względu na charakter pracy wykonywanie jej przez pracownika w trybie pracy zdalnej nie jest możliwe, bezpośredni przełożony może zalecić pracownikowi samoizolację w warunkach domowych (rekomendowane jest wydanie polecenia świadczenia pracy w sposób zdalny lub wydanie zalecenia o samoizolacji w warunkach domowych),

b)    wydać studentowi/doktorantowi, który miał kontakt z osobą, o której mowa w pkt 2, polecenie uczestniczenia wyłącznie w tych zajęciach dydaktycznych, które są prowadzone w trybie zdalnym (rekomendowane jest wydanie polecenia uczestniczenia wyłącznie w zajęciach prowadzonych w sposób zdalny),

c)    podjąć decyzję o zmianie trybu realizacji zajęć bezpośrednich, w których uczestniczyli pracownicy/studenci/doktoranci, którzy mieli kontakt z osobą, o której mowa w pkt 2, na tryb zdalny;

4)    oddelegowanie do pracy/nauki zdalnej, zmiana trybu realizacji danych zajęć na zdalny lub zalecenie samoizolacji w warunkach domowych wydaje się jednorazowo na okres do 10 dni od daty pierwszego kontaktu pracownika/studenta/doktoranta Politechniki Łódzkiej z osobą, która ma pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2, jaki miał miejsce po przeprowadzeniu pozytywnego testu.

3.    Kontakt pośredni – przypadek zaistnienia kontaktu pracownika/studenta/doktoranta z osobą, która jest na kwarantannie (bez pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2):

1)    pracownik/student/doktorant Politechniki Łódzkiej powziąwszy wiedzę o kontakcie z osobą, która jest na kwarantannie (bez pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2), powinien niezwłocznie poinformować telefoniczne i/lub pocztą e-mail o zdarzeniu bezpośredniego przełożonego w Politechnice Łódzkiej (w przypadku studenta/doktoranta odpowiednio właściwego prodziekana ds. studenckich);

2)    przełożony pracownika, który miał kontakt z osobą, która jest na kwarantannie (bez pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2) może wydać pracownikowi polecenie świadczenia pracy z trybie zdalnym lub w przypadku, gdy ze względu na charakter pracy wykonywanie jej przez pracownika w trybie pracy zdalnej nie jest możliwe, bezpośredni przełożony może zalecić pracownikowi samoizolację w warunkach domowych (rekomendowane jest wydanie polecenia świadczenia pracy w sposób zdalny lub wydanie zalecenia o samoizolacji w warunkach domowych);

3)    prodziekan ds. studenckich może wydać studentowi/doktorantowi, który miał kontakt z osobą, która jest na kwarantannie (bez pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2) polecenie uczestniczenia wyłącznie w tych zajęciach dydaktycznych, które są prowadzone w trybie zdalnym (rekomendowane jest wydanie polecenia uczestniczenia wyłącznie w zajęciach prowadzonych w sposób zdalny);

4)    prodziekan ds. studenckich może podjąć decyzję o okresowej zmianie trybu realizacji zajęć bezpośrednich, w których uczestniczyli pracownicy/studenci/doktoranci, którzy mieli kontakt z osobą, która jest na kwarantannie (bez pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2) na tryb zdalny;

5)    oddelegowanie do pracy/nauki zdalnej, zmiana trybu realizacji danych zajęć na zdalny lub zalecenie samoizolacji w warunkach domowych wydaje się jednorazowo na okres do końca obowiązywania kwarantanny osoby, o której mowa w pkt 3.

4.    Komunikat wchodzi w życie z dniem 14 października 2020 r.

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chemiczna kartka z kalendarza

30 listopada 1768 urodził się Jędrzej Śniadecki, polski lekarz, biolog oraz chemik, który pracował nad teorią procesów rozpuszczania. Opracował zręby polskiej terminologii chemicznej oraz napisał polski podręcznik chemii (Początki chemji).

 Alchemium on-line

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia