• High Contrast Button
  • BIP
chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Jakubowskiej
Termin publicznej obrony: 25 września 2019 r., godz. 12:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Katalityczna redukcja kwasu tłuszczowego z wykorzystaniem nośnikowych układów mono- i bimetalicznych zawierających Ru, Sn, Cu, Fe, Pd oraz Cr
Promotor: prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 26 września 2019 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Imieli

Termin publicznej obrony: nieustalony
Tytuł rozprawy: Ceramizacja kompozytów elastomerowych
Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
Promotor pomocniczy: dr inż. Rafał Anyszka

Obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Hibner-Kulickiej

Termin publicznej obrony: 9 września 2019 r., godz. 11:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Wpływ procesu agregacji poli(3-heksylotiofenu-2,5-diylu) (P3HT) na wydajność ogniw słonecznych z warstwą aktywną P3HT/pochodna fullerenu
Promotor: dr hab. inż. Beata Łuszczyńska
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 10 września 2019 r.

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Olejniczak-Łasica

Termin publicznej obrony: 9 września 2019 r., godz. 9:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w termoczułych żelach polimerowych z poli(metakrylanu 2-(2-metoksyetoksy)etylu)
Promotorzy: prof. dr hab. Jacek Ulański, dr hab. inż. Marcin Kozanecki
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 10 września 2019 r.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Amrutha C

Termin publicznej obrony: 9 września 2019 r., godz. 14:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Adaptation of Inkjet Printing Technique and Slot-Die Coating Technique for OLED Fabrication
Promotor:prof. dr hab. Jacek Ulański
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Beata Łuszczyńska

Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 10 września 2019 r.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Mariana Chaprana

Termin publicznej obrony: 13 września 2019 r., godz. 12:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Investigation and implementation of novel exciplex emitters in organic light-emitting diodes
Promotor:prof. dr hab. Jacek Ulański
Promotor pomocniczy: dr inż. Gabriela Wiosna-Sałyga
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 26 września 2019 r.

Obrona pracy doktorskiej mgr inż.Eweliny Witkowskiej

Termin publicznej obrony: 2 września 2019 r., godz. 10:30 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Solution processed OLEDs based on host-guest systems
Promotor:dr hab. inż. Ireneusz Głowacki
Promotor pomocniczy: dr inż. Gabriela Wiosna-Sałyga

Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 10 września 2019 r.

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Dębowskiej

Termin publicznej obrony: 17 kwietnia 2019 r., godz. 11:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Charakterystyka wybranych antyoksydantów oraz próbników wykorzystywanych do detekcji nadtlenoazotynu
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
Promotor pomocniczy: dr inż. Adam Sikora

Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 26 kwietnia 2019 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Wąchały

Termin publicznej obrony: 6 lutego 2019 r., godz. 11:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Synteza i charakterystyka katalizatorów procesu hydrolitycznego uwodornienia biomasy
Promotor: dr hab. inż. Jacek Grams, prof. PŁ
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ

Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 19 marca 2019 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Renaty Smulik-Izydorczyk

Termin publicznej obrony: 5 lutego 2019 r., godz. 13:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Charakterystyka reaktywności azanonu (HNO) i wybranych jego donorów
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
Promotor pomocniczy: dr inż. Adam Sikora

Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 19 marca 2019 r.
 

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Stefaniuk-Grams

Termin publicznej obrony: 14 stycznia 2019 r., godz. 10:00 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Wyznaczenie korelacji pomiędzy parametrami elektrycznymi organicznych ogniw fotowoltaicznych a kwantową wydajnością fotogeneracji i transportem nośników ładunku
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Jung
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 15 stycznia 2019 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Wojciechowskiej

Termin publicznej obrony: 14 grudnia 2018 r., godz. 10:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Ru-TiO2 - based catalysts for levulinic acid hydrogenation using formic acid as an internal H2 source
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ
Kopromotor: dr Nicolas Keller
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 18 grudnia 2018 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Krzemińskiej-Kowalskiej

Termin publicznej obrony: 6 lutego 2019 r., godz. 13:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Theoretical studies of HIV-1 enzymes
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Paneth
Promotor pomocniczy: dr inż Katarzyna Świderek

Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 19 marca 2019 r.
 

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Angeliny Rosiak

Termin publicznej obrony: 20 listopada 2018 r., godz. 12:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Badanie pozostałości organicznych w ceramice pradziejowej
Promotor: dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 18 grudnia 2018 r.

 

 

Obrona pracy doktorskiej mgra inż. Radosława Ciesielskiego

Termin publicznej obrony:14 grudnia 2018 r., godz. 13:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Synteza metanolu na nośnikowych (CeO2-Al2O3, ZrO2-Al2O3) katalizatorach miedziowo-palladowych
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Maniecki, prof. PŁ
Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Mierczyński
Nadanie stopnia doktora nauk technicznych: 18 grudnia 2018 r.

Obrona pracy doktorskiej mgra Oleksandra Shtyki

Termin publicznej obrony: 8 października 2018 r., godz. 10:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Metallic catalysts supported on multi-walled carbon nanotubes for oxidative steam reforming of methanol
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Maniecki, prof. PŁ
Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Mierczyński
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 09 października 2018 r.

Obrona pracy doktorskiej mgra inż. Łukasza Janczewskiego

Termin publicznej obrony: 20 grudnia 2018 r., godz. 11:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Synteza i właściwości antyproliferacyjne oraz antybakteryjne wybranych fosfonowych, fosfinianowych i fosfinotlenkowych analogów sulforafanu
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Gajda
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Gajda
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 15 stycznia 2019 r.

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Pietrzak

Termin publicznej obrony: 10 września 2018 r., godz. 10:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Organizacja układów supramolekularnych w kryształach fosforylowanych związków azaheterocyklicznych
Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
Promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Wojciechowski
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 11 września 2018 r.

Obrona pracy doktorskiej mgra inż. Łukasza Janasza

Termin publicznej obrony: 03 września 2018 r., godz. 10:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Wpływ morfologii na transport ładunku elektrycznego w ultracienkich warstwach poli(3-heksylotiofen-2,5-diylu)
(w języku angielskim: „Influence of morphology on charge carrier transport in ultrathin layers of poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl")

Promotor: prof. dr hab. Jacek Ulański, dr hab. Wojciech Pisula, prof. PŁ
Nadanie stopnia doktora nauk technicznych: 11 września 2018 r.

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marleny Pięty

Termin publicznej obrony: 16 października 2018 r., godz. 12:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Stereoselektywna synteza 3-metylidenodihydrochinolin-2(1H)-onów oraz 5-metylidenodihydrouracyli posiadających aktywność cytotoksyczną
Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki
Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Kędzia
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 20 listopada 2018 r.

Obrona pracy doktorskiej mgra inż. Michała Binczarskiego

Termin publicznej obrony: 06 września 2018 r., godz. 12:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Wytwarzanie glikolu propylenowego z odpadowej biomasy lignocelulozowej z przemysłu cukrowniczego w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych
Promotor: dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ
Promotor pomocniczy: dr inż. Joanna Berłowska
Nadanie stopnia doktora nauk technicznych: 11 września 2018 r.

Obrona pracy doktorskiej mgra inż. Marcina Świątkowskiego

Termin publicznej obrony: 03 września 2018 r., godz. 14:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Synteza i struktura związków koordynacyjnych cynkowców, prekursorów nanocząstek o określonym pokroju
Promotor: dr hab. inż. Rafał Kruszyński
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 11 września 2018 r.

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Białek-Pietras

Termin publicznej obrony: 30 października 2018 r., godz. 10:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Nowe pochodne cholesterolu i nukleozydów modyfikowane klasterami boru - opracowanie metod syntezy oraz badania fizykochemiczne i biologiczne
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 20 listopada 2018 r.

Obrona pracy doktorskiej mgra inż. Łukasza Joachimiaka

Termin publicznej obrony: 11 lipca 2018 r., godz. 12:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Kwasy α-fosfonopropionowe jako inhibitory Rab geranylogeranylotransferazy - badanie zależności struktura-aktywność oraz zastosowanie strategii prolekowej dla maskowania ich jonowego charakteru
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Błażewska
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 11 września 2018 r.

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

20 października 1891 urodził się James Chadwick, angielski fizyk, laureat nagrody Nobla z dziedziny fizyki (1935) za odkrycie neutronu (1932).

 Alchemium on-line

 EMEC20

 ISSS2019

Poteguj Mozliwosci Chemia
Sladami Zagadki Chemicznej
Elastyczna Ceramika
Metoda Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych
Izotopy Rozpoznaja Nowotwory
Chemia Milosci
Opakowania Pokaza Swiezosc Produktu
Ekologiczne Agrotkaniny

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia