• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Tadeusza Strózika

Termin publicznej obrony: nieustalony
Tytuł rozprawy: Badanie oddziaływań jonowych porfiryn z albuminą osocza krwi i z DNA - eksperyment i modelowanie komputerowe
Promotor: prof.  dr hab. inż. Maria Hilczer

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Monika Świontek

Termin publicznej obrony: nieustalony
Tytuł rozprawy: Poszukiwanie inhibitorów procesu agregacji insuliny
Promotor: prof.  dr hab. inż. Beata Kolesińska

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Kowalczyk-Dworak

Termin publicznej obrony: nieustalony
Tytuł rozprawy: Wykorzystanie alkaloidów kory chinowej i ich pochodnych jako katalizatorów w asymetrycznej syntezie związków biologicznie ważnych
Promotor: prof.  dr hab. inż. Łukasz Albrecht

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Małolepszej

Termin publicznej obrony: 17 stycznia 2020 r., godz. 12:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Synteza nowych kwasów α-fosfonopropionowych jako potencjalnych kowalencyjnych inhibitorów enzymu Rab GGTazy
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Błażewska

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Jakubowskiej
Termin publicznej obrony: 25 września 2019 r., godz. 12:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Katalityczna redukcja kwasu tłuszczowego z wykorzystaniem nośnikowych układów mono- i bimetalicznych zawierających Ru, Sn, Cu, Fe, Pd oraz Cr
Promotor: prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 26 września 2019 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Imieli

Termin publicznej obrony: 17 stycznia 2020 r., godz. 10:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Ceramizacja kompozytów elastomerowych
Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
Promotor pomocniczy: dr inż. Rafał Anyszka

Obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Hibner-Kulickiej

Termin publicznej obrony: 9 września 2019 r., godz. 11:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Wpływ procesu agregacji poli(3-heksylotiofenu-2,5-diylu) (P3HT) na wydajność ogniw słonecznych z warstwą aktywną P3HT/pochodna fullerenu
Promotor: dr hab. inż. Beata Łuszczyńska
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 10 września 2019 r.

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Olejniczak-Łasica

Termin publicznej obrony: 9 września 2019 r., godz. 9:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w termoczułych żelach polimerowych z poli(metakrylanu 2-(2-metoksyetoksy)etylu)
Promotorzy: prof. dr hab. Jacek Ulański, dr hab. inż. Marcin Kozanecki
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 10 września 2019 r.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Amrutha C

Termin publicznej obrony: 9 września 2019 r., godz. 14:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Adaptation of Inkjet Printing Technique and Slot-Die Coating Technique for OLED Fabrication
Promotor:prof. dr hab. Jacek Ulański
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Beata Łuszczyńska

Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 10 września 2019 r.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Mariana Chaprana

Termin publicznej obrony: 13 września 2019 r., godz. 12:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Investigation and implementation of novel exciplex emitters in organic light-emitting diodes
Promotor:prof. dr hab. Jacek Ulański
Promotor pomocniczy: dr inż. Gabriela Wiosna-Sałyga
Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 26 września 2019 r.

Obrona pracy doktorskiej mgr inż.Eweliny Witkowskiej

Termin publicznej obrony: 2 września 2019 r., godz. 10:30 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Solution processed OLEDs based on host-guest systems
Promotor:dr hab. inż. Ireneusz Głowacki
Promotor pomocniczy: dr inż. Gabriela Wiosna-Sałyga

Nadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych: 10 września 2019 r.

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Dębowskiej

Termin publicznej obrony: 17 kwietnia 2019 r., godz. 11:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Charakterystyka wybranych antyoksydantów oraz próbników wykorzystywanych do detekcji nadtlenoazotynu
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
Promotor pomocniczy: dr inż. Adam Sikora

Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 26 kwietnia 2019 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Wąchały

Termin publicznej obrony: 6 lutego 2019 r., godz. 11:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Synteza i charakterystyka katalizatorów procesu hydrolitycznego uwodornienia biomasy
Promotor: dr hab. inż. Jacek Grams, prof. PŁ
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ

Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 19 marca 2019 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Renaty Smulik-Izydorczyk

Termin publicznej obrony: 5 lutego 2019 r., godz. 13:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Charakterystyka reaktywności azanonu (HNO) i wybranych jego donorów
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
Promotor pomocniczy: dr inż. Adam Sikora

Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 19 marca 2019 r.
 

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Stefaniuk-Grams

Termin publicznej obrony: 14 stycznia 2019 r., godz. 10:00 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Wyznaczenie korelacji pomiędzy parametrami elektrycznymi organicznych ogniw fotowoltaicznych a kwantową wydajnością fotogeneracji i transportem nośników ładunku
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Jung
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 15 stycznia 2019 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Wojciechowskiej

Termin publicznej obrony: 14 grudnia 2018 r., godz. 10:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Ru-TiO2 - based catalysts for levulinic acid hydrogenation using formic acid as an internal H2 source
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ
Kopromotor: dr Nicolas Keller
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 18 grudnia 2018 r.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Krzemińskiej-Kowalskiej

Termin publicznej obrony: 6 lutego 2019 r., godz. 13:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Theoretical studies of HIV-1 enzymes
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Paneth
Promotor pomocniczy: dr inż Katarzyna Świderek

Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 19 marca 2019 r.
 

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Angeliny Rosiak

Termin publicznej obrony: 20 listopada 2018 r., godz. 12:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Badanie pozostałości organicznych w ceramice pradziejowej
Promotor: dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 18 grudnia 2018 r.

 

 

Obrona pracy doktorskiej mgra inż. Radosława Ciesielskiego

Termin publicznej obrony:14 grudnia 2018 r., godz. 13:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Synteza metanolu na nośnikowych (CeO2-Al2O3, ZrO2-Al2O3) katalizatorach miedziowo-palladowych
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Maniecki, prof. PŁ
Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Mierczyński
Nadanie stopnia doktora nauk technicznych: 18 grudnia 2018 r.

Obrona pracy doktorskiej mgra Oleksandra Shtyki

Termin publicznej obrony: 8 października 2018 r., godz. 10:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Metallic catalysts supported on multi-walled carbon nanotubes for oxidative steam reforming of methanol
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Maniecki, prof. PŁ
Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Mierczyński
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 09 października 2018 r.

Obrona pracy doktorskiej mgra inż. Łukasza Janczewskiego

Termin publicznej obrony: 20 grudnia 2018 r., godz. 11:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Synteza i właściwości antyproliferacyjne oraz antybakteryjne wybranych fosfonowych, fosfinianowych i fosfinotlenkowych analogów sulforafanu
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Gajda
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Gajda
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 15 stycznia 2019 r.

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Pietrzak

Termin publicznej obrony: 10 września 2018 r., godz. 10:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Organizacja układów supramolekularnych w kryształach fosforylowanych związków azaheterocyklicznych
Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
Promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Wojciechowski
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 11 września 2018 r.

Obrona pracy doktorskiej mgra inż. Łukasza Janasza

Termin publicznej obrony: 03 września 2018 r., godz. 10:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Wpływ morfologii na transport ładunku elektrycznego w ultracienkich warstwach poli(3-heksylotiofen-2,5-diylu)
(w języku angielskim: „Influence of morphology on charge carrier transport in ultrathin layers of poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl")

Promotor: prof. dr hab. Jacek Ulański, dr hab. Wojciech Pisula, prof. PŁ
Nadanie stopnia doktora nauk technicznych: 11 września 2018 r.

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marleny Pięty

Termin publicznej obrony: 16 października 2018 r., godz. 12:15 (Sala Konferencyjna, Gmach Chemii, I p.)
Tytuł rozprawy: Stereoselektywna synteza 3-metylidenodihydrochinolin-2(1H)-onów oraz 5-metylidenodihydrouracyli posiadających aktywność cytotoksyczną
Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki
Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Kędzia
Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: 20 listopada 2018 r.

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chemiczna kartka z kalendarza

16 lipca 1926 urodził się Irwin Rose, amerykański biolog, laureat Nagrody Nobla (2004) w dziedzinie chemii za odkrycie procesu degradacji białek w komórkach.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia