• High Contrast Button
 • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

PKA

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowym celem działań Komisji jest wspieranie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz w osiąganiu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie tej ustawy. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonym ustawowo zadaniach i trybie pracy. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

Polska Komisja Akredytacyjna ma status pełnego członka w:

 • European Consortium for Accreditation (ECA) - od grudnia 2005 r.
 • International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) - od maja 2007 r.
 • European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)- od stycznia 2009 r.

Ponadto PKA jest stroną umów:

 • o wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych z NVAO (Holandia),
 • o wzajemnej uznawalności rezultatów akredytacji z ÖAR (Austria),
 • o współpracy z ANQA (Armenia)
 • o współpracy z SKVC (Litwa) - od maja 2011 r.

Od 15 stycznia 2009 r. Komisja znajduje się w European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) - Rejestrze zawierającym informacje o agencjach funkcjonujących zgodnie z European Standards and Guidelines for Quality Assurance.

Komisja dokonuje oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów (ocena programowa), mając na uwadze efekty kształcenia odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarów kształcenia i kierunków studiów (...). Komisja może dokonywać oceny działalności podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (ocena instytucjonalna), w tym oceny jakości kształcenia na prowadzonych przez nią studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych; ocenę instytucjonalną przeprowadza się w jednostce, w której wcześniej dokonano oceny programowej na większości prowadzonych przez nią kierunków studiów. [USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)].
Więcej na temat Polskiej Komisji Akredytacyjnej można dowiedzieć się na stronie internetowej www.pka.edu.pl

 

Ocena instytucjonalna

20 lutego 2014 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 48/2014, w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, wydało ocenę:

Pozytywną

Stwierdzając, że Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej w pełni spełnia kryteria oceny instytucjonalnej dotyczące: strategii rozwoju, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, zasobów kadrowych, materialnych i finansowych, badań naukowych, współpracy krajowej i międzynarodowej oraz systemu wsparcia studentów i doktorantów.

 

Lista kierunków studiów na Wydziale Chemicznym akredytowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną

Kierunek Data wystawienia
Chemia 04.06.2009
Technologia Chemiczna 19.03.2009
Ochrona Środowiska 19.02.2009
Inżynieria Materiałowa 21.01.2010

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) KAUT

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 17 lutego 2001 roku w Opolu, jako agenda akredytacyjna, do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych.

Dokumenty podpisane przez rektorów w Opolu, a mianowicie Porozumienie oraz Zasady i Tryb Postępowania Akredytacyjnego, dotyczą zagadnień związanych z szeroko pojmowaną jakością kształcenia i stanowią wyraz troski władz wyższych uczelni technicznych o następujące problemy:

 • podnoszenie jakości kształcenia,
 • tworzenie jasnych i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej,
 • tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów,
 • promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

Tekst Porozumienia został podpisany przez 24 rektorów, sygnatariuszy Porozumienia, wyrażających wolę każdej z 24 przytoczonych poniżej uczelni przystąpienia do procesu akredytacji:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Politechnika Radomska
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska
 • Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Politechnika Szczecińska
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Zielonogórska
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Politechnika Łódzka
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Politechnika Opolska
 • Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie.

KAUT jest jedną z komisji środowiskowych funkcjonujących w ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, których działania na rzecz rozwoju systemu edukacji wyższej rektorzy uznali za potrzebne i konieczne. Umocowana ustawowo Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) jest strażnikiem standardów, rozumianych jako warunki konieczne do kształcenia na poziomie wyższym, natomiast komisje środowiskowe powinny się skupić na badaniu tych cech jakości kształcenia, których PKA dokonać nie może.

Obszarami działania KAUT są:

 • akredytacja – w chwili obecnej głownie programów kształcenia – ale docelowo również jednostek, studiów podyplomowych czy studiów doktoranckich,
 • obsługa programu MOSTECH krajowej wymiany studentów,
 • pomoc uczelniom w zakresie wdrażania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
 • propagowanie przykładów „dobrej praktyki”.

Więcej na temat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych można dowiedzieć się na stronie internetowej http://www.kaut.agh.edu.pl


Rankingi szkół wyższych

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

16 października 1873 urodził się Lew Czugajew, rosyjski chemik, wprowadził do analizy chemicznej tzw. odczynnik Czugajewa, stosowany jako bardzo czuły wskaźnik do wykrywania szeregu metali.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia