• High Contrast Button
 • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI

Przepisy i ich zakres normatywny:

 • konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie,
 • dotyczące tworzenia programów kształcenia studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, zwanych dalej studiami,
 • dotyczące określania i weryfikacji efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania,
 • zasad rekrutacji,
 • toku studiów,
 • oceny nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 • funkcjonowania biura karier, oraz
 • dotyczące pomocy udzielanej studentom w procesie kształcenia.

Przepisy konstytuujące i regulujące działanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie zawierają:

Przepisy regulujące tworzenie programów kształcenia studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych zawierają:

 • Uchwała Nr 14/2011 Senatu PŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wytycznych dotyczących opracowania planów studiów i programów kształcenia
 • Uchwała Nr 12/2006 Senatu PŁ z dnia 25 października 2006 roku „Zasady organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 10/2011 Senatu PŁ z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 12/2006 Senatu PŁ z dnia 25 października 2006 roku „Zasady organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2012 Senatu PŁ z dnia 25 kwietnia 2012 roku „Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2013 Senatu PŁ z dnia 24 kwietnia 2013 roku „Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 2/2012 Senatu PŁ z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie wytycznych Senatu Politechniki Łódzkiej dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich.
 • Komunikat 1/2012  Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej – Dokumentacja programu kształcenia na określonym kierunku studiów poziomie i profilu kształcenia. (PROCEDURA)
 • Komunikat 2/2012 Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej w sprawie procedury „Tryb opiniowania wniosków dydaktycznych przez Senacką Komisję Dydaktyki i Spraw Studenckich”. (PROCEDURA)
 • Wzory dokumentów do opracowania dokumentacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w Politechnice Łódzkiej (dostępne w intranecie www.sir.p.lodz.pl).

Weryfikację efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania określają:

 • Uchwała Nr 4/2012 Senatu PŁ z dnia 25 kwietnia 2012 roku „Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2013 Senatu PŁ z dnia 24 kwietnia 2013 roku „Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 11/2006 Senatu PŁ z dnia 25 października 2006 roku „Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 9/2011 Senatu PŁ z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 11/2006 Senatu PŁ z dnia 25 października 2006 roku „Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 7/2010 Senatu PŁ z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie „Regulaminu dyplomowania studentów wykonujących pracę dyplomową na podstawie umowy o podwójnym dyplomie pomiędzy Politechniką Łódzką i uczelnią zagraniczną” oraz „Regulaminu dyplomowania studentów wykonujących pracę dyplomową w uczelni zagranicznej na podstawie umowy Learning agreement” .
 • Komunikat 1/2012  Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej – Dokumentacja programu kształcenia na określonym kierunku studiów poziomie i profilu kształcenia. (PROCEDURA)
 • Komunikat 2/2012 Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej w sprawie procedury „Tryb opiniowania wniosków dydaktycznych przez Senacką Komisję Dydaktyki i Spraw Studenckich”. (PROCEDURA)
 • Wzory dokumentów do opracowania dokumentacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w Politechnice Łódzkiej (dostępne w intranecie www.sir.p.lodz.pl).

Zasady rekrutacji regulują:

 • Uchwała Nr 6/2012 z dnia 30 maja 2012 roku Zasady przyjęć na studia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2013/2014
 • Uchwała Nr 5/2012 z dnia 30 maja 2012 roku Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2013-2015
 • Uchwała Nr 5/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku Zasady przyjęć na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2013/2014.
 • Uchwała Nr 7/2011 Senatu PŁ z dnia 18 maja 2011 roku „Zasady przyjęć na studia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2012/2013”.
 • Uchwała Nr 4/2012 Senatu PŁ z dnia 25 kwietnia 2012 roku „Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2013 Senatu PŁ z dnia 24 kwietnia 2013 roku „Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej”.

Przepisy dotyczące toku studiów obejmują:

 • Uchwała Nr 4/2012 Senatu PŁ z dnia 25 kwietnia 2012 roku „Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2013 Senatu PŁ z dnia 24 kwietnia 2013 roku „Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 11/2006 Senatu PŁ z dnia 25 października 2006 roku „Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 9/2011 Senatu PŁ z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 11/2006 Senatu PŁ z dnia
 • 25 października 2006 roku „Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Zarządzenie Nr 14/2010 Rektora PŁ z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Zarządzenie 7/2002 Rektora PŁ z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia w Politechnice Łódzkiej systemu punktowego.
 • Uchwała Nr 3/2003 Senatu PŁ z 28 maja 2003 roku w sprawie nauczania języków obcych w Politechnice Łódzkiej.
 • Uchwała Nr 15/2011 Senatu PŁ w sprawie zmian w Uchwale 3/2003 w sprawie nauczania języków obcych w Politechnice Łódzkiej.
 • Zarządzenie Nr 3/2007 Rektora PŁ z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zasad  organizowania studenckich praktyk zawodowych oraz wynagradzania za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi.
 • Zarządzenie 9/2008 Rektora PŁ zmieniające Zarządzenie 3/2007 w sprawie zasad  organizowania studenckich praktyk zawodowych oraz wynagradzania za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi.
 • Zasady przygotowywania i wydawania dyplomów oraz supleentów do dyplomów w PŁ. (PROCEDURA)

Przepisy dotyczące oceny nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami zawierają:

 • Statut Politechniki Łódzkiej z dnia 27 stycznia 2012
 • Zarządzenie Nr 4/2010 Rektora PŁ z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia ankiety do przeprowadzenia okresowych ocen wyników pracy nauczycieli akademickich (ocena dotyczy również dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji  i informacji naukowej).
 • Uchwała Nr 11/2011 Senatu PŁ z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych.
 • Uchwała Nr 6/2008 Senatu PŁ z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Kodeksu „Dobre praktyki w szkołach wyższych”.

Funkcjonowanie biura karier określa:

 • Zarządzenie Nr 7/2003 Rektora PŁ z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji PŁ (utworzenie Biura Karier PŁ).

Pomoc udzielaną studentom regulują:

 • Uchwała Nr 4/2012 Senatu PŁ z dnia 25 kwietnia 2012 roku „Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2013 Senatu PŁ z dnia 24 kwietnia 2013 roku „Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej”.
 • Regulamin pomocy materialnej studentom Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2012/2013 z dnia 22.06.2012.
 • Uchwała Nr 13/2012 Senatu PŁ z dnia 26 września 2012 roku „Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką oraz warunki i tryb ustalania obniżonej opłaty”.
 • Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej z dnia 23 maja 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 3/2008 Rektora PŁ z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji PŁ (powołanie i określenie zadań Biura ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych)

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chemiczna kartka z kalendarza

20 kwietnia 1821 zmarł Franz Karl Achard, niemiecki chemik, fizyk i biolog, wynalazca metody produkcji cukru z buraków cukrowych.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia