• High Contrast Button
 • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI

Przepisy i ich zakres normatywny:

 • konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie,
 • dotyczące tworzenia programów kształcenia studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, zwanych dalej studiami,
 • dotyczące określania i weryfikacji efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania,
 • zasad rekrutacji,
 • toku studiów,
 • oceny nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 • funkcjonowania biura karier, oraz
 • dotyczące pomocy udzielanej studentom w procesie kształcenia.

Przepisy konstytuujące i regulujące działanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie zawierają:

Przepisy regulujące tworzenie programów kształcenia studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych zawierają:

 • Uchwała Nr 14/2011 Senatu PŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wytycznych dotyczących opracowania planów studiów i programów kształcenia
 • Uchwała Nr 12/2006 Senatu PŁ z dnia 25 października 2006 roku „Zasady organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 10/2011 Senatu PŁ z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 12/2006 Senatu PŁ z dnia 25 października 2006 roku „Zasady organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2012 Senatu PŁ z dnia 25 kwietnia 2012 roku „Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2013 Senatu PŁ z dnia 24 kwietnia 2013 roku „Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 2/2012 Senatu PŁ z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie wytycznych Senatu Politechniki Łódzkiej dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich.
 • Komunikat 1/2012  Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej – Dokumentacja programu kształcenia na określonym kierunku studiów poziomie i profilu kształcenia. (PROCEDURA)
 • Komunikat 2/2012 Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej w sprawie procedury „Tryb opiniowania wniosków dydaktycznych przez Senacką Komisję Dydaktyki i Spraw Studenckich”. (PROCEDURA)
 • Wzory dokumentów do opracowania dokumentacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w Politechnice Łódzkiej (dostępne w intranecie www.sir.p.lodz.pl).

Weryfikację efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania określają:

 • Uchwała Nr 4/2012 Senatu PŁ z dnia 25 kwietnia 2012 roku „Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2013 Senatu PŁ z dnia 24 kwietnia 2013 roku „Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 11/2006 Senatu PŁ z dnia 25 października 2006 roku „Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 9/2011 Senatu PŁ z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 11/2006 Senatu PŁ z dnia 25 października 2006 roku „Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 7/2010 Senatu PŁ z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie „Regulaminu dyplomowania studentów wykonujących pracę dyplomową na podstawie umowy o podwójnym dyplomie pomiędzy Politechniką Łódzką i uczelnią zagraniczną” oraz „Regulaminu dyplomowania studentów wykonujących pracę dyplomową w uczelni zagranicznej na podstawie umowy Learning agreement” .
 • Komunikat 1/2012  Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej – Dokumentacja programu kształcenia na określonym kierunku studiów poziomie i profilu kształcenia. (PROCEDURA)
 • Komunikat 2/2012 Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej w sprawie procedury „Tryb opiniowania wniosków dydaktycznych przez Senacką Komisję Dydaktyki i Spraw Studenckich”. (PROCEDURA)
 • Wzory dokumentów do opracowania dokumentacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w Politechnice Łódzkiej (dostępne w intranecie www.sir.p.lodz.pl).

Zasady rekrutacji regulują:

 • Uchwała Nr 6/2012 z dnia 30 maja 2012 roku Zasady przyjęć na studia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2013/2014
 • Uchwała Nr 5/2012 z dnia 30 maja 2012 roku Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2013-2015
 • Uchwała Nr 5/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku Zasady przyjęć na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2013/2014.
 • Uchwała Nr 7/2011 Senatu PŁ z dnia 18 maja 2011 roku „Zasady przyjęć na studia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2012/2013”.
 • Uchwała Nr 4/2012 Senatu PŁ z dnia 25 kwietnia 2012 roku „Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2013 Senatu PŁ z dnia 24 kwietnia 2013 roku „Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej”.

Przepisy dotyczące toku studiów obejmują:

 • Uchwała Nr 4/2012 Senatu PŁ z dnia 25 kwietnia 2012 roku „Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2013 Senatu PŁ z dnia 24 kwietnia 2013 roku „Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 11/2006 Senatu PŁ z dnia 25 października 2006 roku „Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 9/2011 Senatu PŁ z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 11/2006 Senatu PŁ z dnia
 • 25 października 2006 roku „Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Zarządzenie Nr 14/2010 Rektora PŁ z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Zarządzenie 7/2002 Rektora PŁ z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia w Politechnice Łódzkiej systemu punktowego.
 • Uchwała Nr 3/2003 Senatu PŁ z 28 maja 2003 roku w sprawie nauczania języków obcych w Politechnice Łódzkiej.
 • Uchwała Nr 15/2011 Senatu PŁ w sprawie zmian w Uchwale 3/2003 w sprawie nauczania języków obcych w Politechnice Łódzkiej.
 • Zarządzenie Nr 3/2007 Rektora PŁ z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zasad  organizowania studenckich praktyk zawodowych oraz wynagradzania za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi.
 • Zarządzenie 9/2008 Rektora PŁ zmieniające Zarządzenie 3/2007 w sprawie zasad  organizowania studenckich praktyk zawodowych oraz wynagradzania za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi.
 • Zasady przygotowywania i wydawania dyplomów oraz supleentów do dyplomów w PŁ. (PROCEDURA)

Przepisy dotyczące oceny nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami zawierają:

 • Statut Politechniki Łódzkiej z dnia 27 stycznia 2012
 • Zarządzenie Nr 4/2010 Rektora PŁ z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia ankiety do przeprowadzenia okresowych ocen wyników pracy nauczycieli akademickich (ocena dotyczy również dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji  i informacji naukowej).
 • Uchwała Nr 11/2011 Senatu PŁ z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych.
 • Uchwała Nr 6/2008 Senatu PŁ z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Kodeksu „Dobre praktyki w szkołach wyższych”.

Funkcjonowanie biura karier określa:

 • Zarządzenie Nr 7/2003 Rektora PŁ z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji PŁ (utworzenie Biura Karier PŁ).

Pomoc udzielaną studentom regulują:

 • Uchwała Nr 4/2012 Senatu PŁ z dnia 25 kwietnia 2012 roku „Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2013 Senatu PŁ z dnia 24 kwietnia 2013 roku „Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej”.
 • Regulamin pomocy materialnej studentom Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2012/2013 z dnia 22.06.2012.
 • Uchwała Nr 13/2012 Senatu PŁ z dnia 26 września 2012 roku „Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką oraz warunki i tryb ustalania obniżonej opłaty”.
 • Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej z dnia 23 maja 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 3/2008 Rektora PŁ z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji PŁ (powołanie i określenie zadań Biura ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych)

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

16 października 1873 urodził się Lew Czugajew, rosyjski chemik, wprowadził do analizy chemicznej tzw. odczynnik Czugajewa, stosowany jako bardzo czuły wskaźnik do wykrywania szeregu metali.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia