• High Contrast Button
  • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Jakości na Wydziale Chemicznym PŁ.pdf

Wewnętrznymi aktami prawnymi sankcjonującymi system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Chemicznym PŁ jest Uchwała rady Wydziału Chemicznego nr 53/2013 z dn. 4 czerwca 2013 w sprawie Utworzenia i wdrażania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz regulamin pracy Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Kierunkowych Komisji Dydaktycznych oraz Komisji Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym PŁ.

Uchwała Rady Wydziału Chemicznego 53/2013 z dnia 4 czerwca 2013 w sprawie utworzenia i wdrażania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Zakres kompetencji oraz regulamin pracy Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia Kierunkowych Komisji Dydaktycznych oraz Komisji Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym PŁ

 

Schemat Zarzadzania W Obszarze Jakosci

W celu planowania, wdrożenia i monitorowania wewnętrznego systemu jakości kształcenia powołana została Wydziałowa Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia (WKDJK)  oraz Wydziałowa  Komisja Oceny Jakości Kształcenia (WKOJK).

WKDJK, której członkami są koordynatorzy kierunków, dyrektorzy właściwi ds. dydaktycznych jednostek organizacyjnych wydziału oraz studenci opracowuje strategię kształcenia w jednostce; opracowuje propozycje zmian w programach kształcenia; opracowuje metody podnoszenia jakości kadry dydaktycznej; realizuje działania korygujące i zapobiegawcze.

WKOJK, w skład której wchodzą niezależni eksperci, reprezentujący jednostki organizacyjne wydziału, ocenia wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w jednostce; monitoruje realizację zaleceń WKDJK; coroczne przygotowuje sprawozdania z oceny jakości kształcenia dla rady jednostki; ocenia wynik ankietyzacji i hospitacji; przedstawia władzom jednostki wytyczne dotyczące planu naprawczego dla poprawy jakości kształcenia; corocznie przedstawia uczelnianej Komisji Oceny Jakości Kształcenia rezultaty oceny jakości kształcenia w jednostce.

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Promocji odpowiada na Wydziale za wdrażanie i poprawę systemu zapewnienia jakości kształcenia, nadzoruje wdrażanie przez jednostki organizacyjne Wydziału zaleceń WKDiJK oraz WKOJK; odpowiada za prawidłowy przebieg procesu ankietyzacji i hospitacji nauczycieli akademickich.

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

23 września 1855 austriacki chemik Carl Auer von Welsbach opatentował koszulkę Auera, stosowaną jako żarnik w lampach gazowych.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia