• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

2st

CZĘŚĆ I

CO O EGZAMINIE KOMPETENCYJNYM WIEMY Z REGULAMINU STUDIÓW W PŁ?

 

Rozdział 4 § 14 ust. 6 Egzamin kompetencyjny jest szczególną formą potwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się dotyczącą zagregowanych kierunkowych efektów uczenia się programu studiów. Egzamin kompetencyjny jest przeprowadzany w formie ustnej, która może być uzupełniona o formę pisemną. Egzamin przeprowadza powołana przez Prodziekana ds. studenckich komisja. Wynik egzaminu kompetencyjnego staje się częścią oceny ze studiów, zgodnie z § 41 ust. 11 regulaminu.

Rozdział 4 § 16 ust. 3 Egzamin kompetencyjny jest organizowany w trakcie ostatniego semestru studiów. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego w trakcie tego semestru.

Rozdział 4 § 16 ust. 4 (…) Harmonogram w zakresie egzaminu kompetencyjnego musi zawierać co najmniej trzy terminy egzaminu kompetencyjnego w semestrze i jest ogłaszany przez Prodziekana przed rozpoczęciem semestru. Student ma prawo do wyboru terminów egzaminów w ramach możliwości techniczno-organizacyjnych uczelni, w trybie określonym przez prowadzącego zajęcia przedmiot a w przypadku egzaminu kompetencyjnego w trybie określonym przez Prodziekana. Korzystanie przez studenta z terminów egzaminów następuje zgodnie z limitami opisanymi w ust. 2 i ust. 3.

Rozdział 12 § 41 ust. 11 Podstawą do obliczania wyniku studiów są:

1) średnia ocen uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, średnia obliczana jest jako średnia ważona zgodnie z § 18 ust. 5. z wyłączeniem: ocen 2,0 (dwa), oceny z egzaminu kompetencyjnego, o którym mowa w § 14 ust. 6 i przedmiotów zaliczanych na ocenę „zal”; średnia ocen zaokrąglana jest i ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

2) pozytywna ocena pracy dyplomowej;

3) pozytywna ocena obrony pracy dyplomowej;

4) ostateczny liczbowy wynik studiów stanowi sumę:

a) 0,6 oceny wymienionej pkt 1 powyżej,

b) 0,2 oceny z egzaminu kompetencyjnego, o którym mowa w § 14 ust. 6,

c) po 0,1 z każdej z ocen wymienionych w pkt 2 i 3 powyżej.

Ostateczny liczbowy wynik studiów zaokrąglany jest i ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

CZĘŚĆ II

CO O EGZAMINIE KOMPETENCYJNYM WIEMY Z KARTY PRZEDMIOTU?

 

Przedmiotowe efekty uczenia się - student jest w stanie potwierdzić osiągnięcie kierunkowych efektów uczenia się określonych dla kierunku studiów.

Metody weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się - przedmiotowe efekty uczenia się weryfikowane są w trakcie egzaminu przeprowadzanego przez komisję.

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu - egzamin ustny z możliwością uzupełnienia o formę pisemną.

 

CZĘŚĆ III

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU CHEMICZNEGO

 

- Terminy egzaminów kompetencyjnych dostępne są na stronie Wydziału.

- Na każdy z terminów będą prowadzone zapisy z wykorzystaniem platformy WIKAMP. O uruchomieniu zapisów będziemy informować w osobnym e-mailu.

- Egzamin kompetencyjny, jako jedyny w roku akademickim 2020/2021, jest organizowany i przeprowadzany stacjonarnie w reżimie sanitarnym.

- Egzamin kompetencyjny składa się z dwóch części:

· część I – 120 min. Obejmuje zapoznanie się studenta ze studium przypadku, będącego podstawą danego egzaminu oraz przygotowanie pisemnych odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu egzaminacyjnym.

· część II – 10 – 15 min. Krótka rozmowa z komisją egzaminacyjną weryfikującą poziom udzielonych odpowiedzi.

- Liczba pytań będzie mieściła się w zakresie od 8 do 12, pytania będą sklasyfikowane według czterech poziomów: podstawowe, sprawdzające, analityczne, oceniające;

- Skład komisji egzaminu kompetencyjnego zostanie ustalony przez Prodziekana ds. studenckich i podany do wiadomości nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem egzaminu. Komisję stanowią minimum 2 osoby, przy czym przynajmniej jedna z nich jest członkiem Rady Kierunku Studiów powołanej dla danego programu studiów. Przewodniczącym Komisji jest Prodziekan, który czuwa nad poprawnością przeprowadzenia egzaminu.

- Komisja na podstawie udzielonych przez studenta odpowiedzi pisemnych oraz odpowiedzi ustnych wystawi ocenę całościową z egzaminu kompetencyjnego i ogłosi ją studentowi. Zgodnie z Regulaminem Studiów, wyniki przeprowadzonego egzaminu zostaną udostępnione zainteresowanemu studentowi na co najmniej 48 godzin przed ostatnim z wyznaczonych terminów zaliczeń przedmiotu i nie później niż 10 dni od terminu przeprowadzenia zaliczenia.

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

24 czerwca 1835 urodził się Johannes Wislicenus, niemiecki chemik, który wprowadził pojęcie izomerii geometrycznej.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia