• High Contrast Button
  • BIP
chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Arrow Down

 

Warunki i tryb rejestracji studentów

na rok akademicki 2017/2018

  

Rejestracja na kolejny semestr studiów I i II stopnia odbywa się wyłącznie na podstawie danych zapisanych w systemie informatycznym Uczelni. Kierownik przedmiotu (osoba upoważniona) zobowiązany jest do wprowadzania wyników zaliczeń i egzaminów na bieżąco za pomocą Zintegrowanego Terminalu Nauczyciela (ZTN) do systemu informatycznego Uczelni. Student jest zobowiązany w terminie określonym przez Rektora, zgodnie z §13, ust. 5 Regulaminu Studiów w PŁ, do zapoznania się z wynikami zaliczeń i egzaminów zarejestrowanych w systemie. Po zakończeniu semestru, kierownik przedmiotu (osoba upoważniona) przekazuje podpisane protokoły do dziekanatu. W semestrze zimowym ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatu to 22.02.2018 r. (godz. 10.00), a w semestrze letnim 20.09.2018 r. (godz. 10.00). Po upływie tego terminu następuje podjęcie decyzji automatycznych i wydruk kart egzaminacyjnych.

Dziekan podejmuje decyzję o liczbie zaliczonych punktów, które są wpisane do karty okresowych osiągnięć studenta i zarejestrowane w systemie informatycznym Uczelni (§13, ust. 6 Regulaminu Studiów w PŁ). Na podstawie stwierdzonych postępów studenta w nauce i po wywiązaniu się ze wszystkich obowiązków określonych decyzjami dziekana, student może uzyskać rejestrację pełną lub warunkową na kolejny semestr studiów (§13, ust. 8 Regulaminu Studiów w PŁ). Dziekan podejmuje decyzję o trybie i warunkach rejestracji na następny semestr studiów. Decyzja ta zostaje wydana studentowi i zarejestrowana w systemie informatycznym Uczelni (§13, ust. 7 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej).

Podstawą rejestracji warunkowej na kolejny semestr studiów inżynierskich I-go stopnia jest:

- na II semestr studiów - uzyskanie co najmniej 15 punktów ECTS oraz zaliczenie: szkolenia z BHP,  szkolenia z Prawa o szkolnictwie wyższym i szkolenia bibliotecznego, zwrot do dziekanatu orzeczenia lekarskiego do 30.10.2017 r. oraz obowiązkowy udział w zajęciach „Repetytorium z chemii” dla studentów I roku którzy uzyskali w teście sprawdzającym wynik poniżej 60 %

- na III semestr studiów - uzyskanie co najmniej 45 punktów ECTS

- na IV semestr studiów - uzyskanie co najmniej 75 punktów ECTS  

- na V semestr studiów - uzyskanie co najmniej 105 punktów ECTS

- na VI semestr studiów - uzyskanie co najmniej 135 punktów ECTS

- na VII semestr studiów - uzyskanie co najmniej 170 punktów ECTS

Studenci z brakiem zaliczenia z przedmiotów z I i II roku oraz certyfikacji z jęz. obcego nie otrzymają rejestracji na semestr dyplomowy.

 

Podstawą rejestracji warunkowej na kolejny semestr studiów magisterskich II-go stopnia jest:

- na semestr II studiów - uzyskanie co najmniej 15 punktów ECTS oraz zaliczenie: szkolenia z BHP,  szkolenia z Prawa o szkolnictwie wyższym i szkolenia bibliotecznego, a także zwrot do dziekanatu orzeczenia lekarskiego do 30.04.2018 r.

- na semestr III studiów - uzyskanie co najmniej 45 punktów ECTS.

Warunki ogólne rejestracji studentów na kolejny semestr studiów I i II stopnia:

Powtarzanie przedmiotu lub semestru jest jednokrotne.

W przypadku nieuzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów powtarzanego semestru i/lub innych przedmiotów powtarzanych w danym semestrze następuje skreślenie z listy studentów.

Semestr dyplomowy można powtarzać dwukrotnie (maksymalnie 3-krotna rejestracja na semestr dyplomowy).

Student jest zobowiązany do zapoznania się z decyzją rejestracyjną na kolejny semestr poprzez www.Webdziekanat.p.lodz.pl 

W stosunku do studenta, który nie spełnił warunków uzyskania rejestracji pełnej lub warunkowej, o ponownej rejestracji na niższy semestr, udzieleniu urlopu dziekańskiego w związku ze skierowaniem na ponowną rejestrację na dany semestr w kolejnym roku akademickim lub kolejnym roku akademickim lub skreśleniu z listy studentów (§13, ust. 9 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej) decyzję podejmuje Dziekan.

W przypadku niesatysfakcjonującego wyniku rejestracji student może zwrócić się z podaniem do Prodziekana ds. studenckich o zmianę decyzji rejestracyjnej. W przypadku wydania decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów student ma 7 dni na złożenia podania o zmianę decyzji do Prodziekana ds. studenckich. W przypadku wydania decyzji o skreśleniu student ma 14 dni na złożenie odwołania od decyzji do Prorektora ds. studenckich, za pośrednictwem dziekanatu Wydziału.

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

15 sierpnia 1931 urodził się Richard Heck, amerykański chemik, który w 2010 otrzymał Nagrodę Nobla za reakcję sprzęgania przy użyciu katalizatorów palladowych w syntezie organicznej.

Czujesz Chemie Do Chemii
Poteguj Mozliwosci Chemia
Sladami Zagadki Chemicznej
Elastyczna Ceramika
Metoda Wykrywania Wczesnych Zmian Nowotworowych
Izotopy Rozpoznaja Nowotwory
Chemia Milosci
Opakowania Pokaza Swiezosc Produktu
Ekologiczne Agrotkaniny

 

ABIOM

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików

Strefa zabaw i edukacji Fikołkowo

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

rekrutacja terminy
Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia