• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

12st

Komunikat Nr 17/2020
Rektora Politechniki Łódzkiej
z dnia 14 października 2020 r.

wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej
z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2
w Politechnice Łódzkiej

 

 

Procedura informacyjna obowiązująca pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2

Określam następujące obowiązki informacyjne pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej w przypadku uzyskania przez nich pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub wystąpienia kontaktu z osobą (z osobami) z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2:

1.    Wynik pozytywny testu na SARS-CoV-2 u pracownika/studenta/doktoranta:

1)    pracownik/student/doktorant który uzyskał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 powinien niezwłocznie wykonać następujące czynności:

a)    poinformować o zdarzeniu Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego (informacje kontaktowe na stronie: https://psselodz.pl/) i postępować zgodnie z jego poleceniami,

b)    poinformować telefoniczne i/lub pocztą e-mail o zdarzeniu bezpośredniego przełożonego w Politechnice Łódzkiej (w przypadku studenta/doktoranta odpowiednio właściwego prodziekana ds. studenckich) oraz przekazać pocztą e-mail otrzymaną decyzję Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o obowiązkowej kwarantannie. Przez prodziekana ds. studenckich, o którym mowa w niniejszym Komunikacie, należy rozumieć także dyrektora kolegium dla studentów kolegium, Dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej dla doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej oraz kierownika studiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich;

2)    bezpośredni przełożony lub prodziekan ds. studenckich powinien niezwłocznie wykonać odpowiednio następujące czynności:

a)    ustalić listę pracowników/studentów/doktorantów Politechniki Łódzkiej, które miały kontakt z zakażonym od daty przeprowadzenia testu, którego wynik jest pozytywny oraz je zawiadomić,

b)    wydać pracownikom, którzy mieli kontakt z zakażonym od dnia przeprowadzenia testu polecenie świadczenia pracy w sposób zdalny, a w przypadku, gdy ze względu na charakter pracy wykonywanie jej przez pracownika w trybie pracy zdalnej nie jest możliwe, bezpośredni przełożony zobowiązany jest polecić pracownikowi samoizolację w warunkach domowych i przekazać odpowiednią informację wraz z otrzymaną od pracownika decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego na adres e-mail Działu Analizy i Rachuby Płac ,

c)    wydać studentom/doktorantom, którzy mieli kontakt z zakażonym od dnia przeprowadzenia testu polecenie uczestniczenia wyłącznie w tych zajęciach dydaktycznych, które są prowadzone w sposób zdalny,

d)    podjąć decyzję o okresowej zmianie trybu realizacji zajęć bezpośrednich, w których uczestniczyli pracownicy/studenci/doktoranci, którzy mieli kontakt z zakażonym od dnia przeprowadzenia testu, na tryb zdalny,

e)    przekazać do Sztabu Antykryzysowego informację o podjętych działaniach łącznie z ustaloną listą kontaktów z osobą, u której stwierdzono wynik pozytywny testu na SARS-CoV-2 (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego) w wiadomości wysyłanej na adres e-mail ;

3)    oddelegowanie do pracy/nauki zdalnej, zmiana trybu realizacji danych zajęć na zdalny lub polecenie samoizolacji w warunkach domowych wydaje się jednorazowo na okres do 10 dni od daty pierwszego kontaktu z zakażonym, który miał miejsce po przeprowadzeniu pozytywnego testu.

2.    Kontakt bezpośredni – przypadek zaistnienia bezpośredniego kontaktu pracownika/studenta/doktoranta z osobą, która ma pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2:

1)    pracownik/student/doktorant, który miał bezpośredni kontakt z osobą, która ma pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2 powinien niezwłocznie wykonać następujące czynności:

a)    poinformować o zdarzeniu Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego (informacje kontaktowe na stronie: https://psselodz.pl/),

b)    poinformować telefoniczne i/lub pocztą e-mail o zdarzeniu bezpośredniego przełożonego w Politechnice Łódzkiej (w przypadku studenta/doktoranta odpowiednio właściwego prodziekana ds. studenckich) oraz przekazać pocztą e-mail otrzymaną decyzję Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o obowiązkowej kwarantannie;

2)    bezpośredni przełożony lub prodziekan ds. studenckich powinien niezwłocznie wykonać odpowiednio następujące czynności:

a)    ustalić listę pracowników/studentów/doktorantów Politechniki Łódzkiej, które miały kontakt z osobą, o której mowa w pkt 2, od chwili jej kontaktu z zakażonym oraz je zawiadomić,

b)    przekazać do Sztabu Antykryzysowego informację o podjętych działaniach łącznie z ustaloną listą kontaktów (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego) w wiadomości wysyłanej na adres e-mail ,

c)    wydać pracownikowi, który miał bezpośredni kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2 polecenie świadczenia pracy z sposób zdalny, a w przypadku, gdy ze względu na charakter pracy wykonywanie jej przez pracownika w trybie pracy zdalnej nie jest możliwe, bezpośredni przełożony zobowiązany jest polecić pracownikowi samoizolację w warunkach domowych i przekazać odpowiednią informację wraz z otrzymaną od pracownika decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego na adres e-mail Działu Analizy i Rachuby Płac ,

d)    wydać studentowi/doktorantowi, który miał bezpośredni kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2 polecenie uczestniczenia wyłącznie w tych zajęciach dydaktycznych, które są prowadzone w sposób zdalny,

e)    podjąć decyzję o okresowej zmianie trybu realizacji zajęć bezpośrednich, w których uczestniczyli pracownicy/studenci/doktoranci, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu naSARS-Co_2 na tryb zdalny;

3)    bezpośredni przełożony lub odpowiednio prodziekan ds. studenckich właściwy dla osób, które miały kontakt z osobą, o której mowa w pkt 2, od chwili jej kontaktu z zakażonym może odpowiednio:

a)    wydać pracownikowi, który miał kontakt z osobą, o której mowa w pkt 2, polecenie świadczenia pracy z trybie zdalnym lub w przypadku, gdy ze względu na charakter pracy wykonywanie jej przez pracownika w trybie pracy zdalnej nie jest możliwe, bezpośredni przełożony może zalecić pracownikowi samoizolację w warunkach domowych (rekomendowane jest wydanie polecenia świadczenia pracy w sposób zdalny lub wydanie zalecenia o samoizolacji w warunkach domowych),

b)    wydać studentowi/doktorantowi, który miał kontakt z osobą, o której mowa w pkt 2, polecenie uczestniczenia wyłącznie w tych zajęciach dydaktycznych, które są prowadzone w trybie zdalnym (rekomendowane jest wydanie polecenia uczestniczenia wyłącznie w zajęciach prowadzonych w sposób zdalny),

c)    podjąć decyzję o zmianie trybu realizacji zajęć bezpośrednich, w których uczestniczyli pracownicy/studenci/doktoranci, którzy mieli kontakt z osobą, o której mowa w pkt 2, na tryb zdalny;

4)    oddelegowanie do pracy/nauki zdalnej, zmiana trybu realizacji danych zajęć na zdalny lub zalecenie samoizolacji w warunkach domowych wydaje się jednorazowo na okres do 10 dni od daty pierwszego kontaktu pracownika/studenta/doktoranta Politechniki Łódzkiej z osobą, która ma pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2, jaki miał miejsce po przeprowadzeniu pozytywnego testu.

3.    Kontakt pośredni – przypadek zaistnienia kontaktu pracownika/studenta/doktoranta z osobą, która jest na kwarantannie (bez pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2):

1)    pracownik/student/doktorant Politechniki Łódzkiej powziąwszy wiedzę o kontakcie z osobą, która jest na kwarantannie (bez pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2), powinien niezwłocznie poinformować telefoniczne i/lub pocztą e-mail o zdarzeniu bezpośredniego przełożonego w Politechnice Łódzkiej (w przypadku studenta/doktoranta odpowiednio właściwego prodziekana ds. studenckich);

2)    przełożony pracownika, który miał kontakt z osobą, która jest na kwarantannie (bez pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2) może wydać pracownikowi polecenie świadczenia pracy z trybie zdalnym lub w przypadku, gdy ze względu na charakter pracy wykonywanie jej przez pracownika w trybie pracy zdalnej nie jest możliwe, bezpośredni przełożony może zalecić pracownikowi samoizolację w warunkach domowych (rekomendowane jest wydanie polecenia świadczenia pracy w sposób zdalny lub wydanie zalecenia o samoizolacji w warunkach domowych);

3)    prodziekan ds. studenckich może wydać studentowi/doktorantowi, który miał kontakt z osobą, która jest na kwarantannie (bez pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2) polecenie uczestniczenia wyłącznie w tych zajęciach dydaktycznych, które są prowadzone w trybie zdalnym (rekomendowane jest wydanie polecenia uczestniczenia wyłącznie w zajęciach prowadzonych w sposób zdalny);

4)    prodziekan ds. studenckich może podjąć decyzję o okresowej zmianie trybu realizacji zajęć bezpośrednich, w których uczestniczyli pracownicy/studenci/doktoranci, którzy mieli kontakt z osobą, która jest na kwarantannie (bez pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2) na tryb zdalny;

5)    oddelegowanie do pracy/nauki zdalnej, zmiana trybu realizacji danych zajęć na zdalny lub zalecenie samoizolacji w warunkach domowych wydaje się jednorazowo na okres do końca obowiązywania kwarantanny osoby, o której mowa w pkt 3.

4.    Komunikat wchodzi w życie z dniem 14 października 2020 r.

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

3 grudnia 1900 urodził się Richard Kuhn, niemiecki biochemik, laureat Nagrody Nobla (1938) za prace nad karotenoidami i witaminami.

 Alchemium on-line

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia