Deklaracja dostępności

Wydział Chemiczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Serwis internetowy Wydziału Chemicznego, a także część treści na nim zamieszczonych powstały przed wejściem w życie powyższej ustawy. W związku z tym trwają prace nad uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 

Kontakt do jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie strony
dr inż. Lesław Sieroń
Kontakt telefoniczny: 42 6313111
E-mail: leslaw.sieron@p.lodz.pl

Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej
Kontakt telefoniczny: (42) 631 28 87
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jednocześnie należy poinformować o zmianie terminu wnoszącego żądanie.

Dostępność architektoniczna

Budynki Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej mieszczą się na dwóch kampusach, A i C.

Kampus A

Budynek A 27, ul. Żeromskiego 116, 90-537 Łódź

Budynek A 27 jest budynkiem dydaktyczno-laboratoryjnym pięciokondygnacyjnym. Główne wejście do budynku dostępne jest dla wszystkich. Obok schodów znajduje się pochylnia, a drzwi otwierane przez pracownika Wydziału po przywołaniu (nr telefonu na drzwiach, 42 631-21-28). W budynku jest winda oraz schodołaz umożliwiający przemieszczanie osoby z niepełnosprawnością ruchową pomiędzy pomieszczeniami z różnicą poziomów posiadających stopnie (2-3). Do obsługi schodołazu są osoby przeszkolone, zatrudnione na Wydziale.

Na holu głównym znajduje się wydzielona część szatni, w której znajduje się schodołaz.

Drugie wejście do budynku znajduje się od strony północnej bezpośrednio z poziomu chodnika (drzwi otwierane ręcznie) poprzez budynek A26 (biblioteka), a dalej łącznikiem. Niestety tu również należy przywołać pracownika (nr telefonu na drzwiach, 42 631-21-28) w celu umożliwienia przetransportowania schodołazem.

Pomimo iż budynek posiada windy, przestrzenie komunikacyjne nie są wolne od barier architektonicznych poziomych, dlatego w sytuacjach koniecznych uruchamiany jest schodołaz.

Drzwi wejściowe do pomieszczeń nie posiadają progów.

Winda nie posiadają systemu głosowego informującego o kondygnacjach, a przyciski z numerami pięter są dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a.

Budynek umożliwia samodzielnie częściowo dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach.

Audytorium (nr CH-1) posiada pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking.

Budynek nie posiada wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

Budynek A8/A9, ul. Stefanowskiego 16/16A/16B , 90-537 Łódź

Budynek A8/A9 to budynek dydaktyczno-laboratoryjny, który składa się z dwóch budynków połączonych łącznikiem. Jeden z nich jest parterowy A9 natomiast drugi budynek A8 posiada 6 kondygnacji w tym 5 nadziemnych (piąta kondygnacja to poddasze techniczne przeznaczone na wentylatornie.

Wejście główne usytuowane jest od strony północnej. Brak przystosowania dla osób poruszających się na wózku. Drzwi do budynku otwierane są ręcznie. Przy wejściu do budynku znajduje się pomieszczenie szatni z pełną obsługą.

Dla osób poruszających się na wózku wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej. Otwieranie drzwi jest przez pracownika szatni po uruchomieniu dzwonka znajdującego się z poziomu osoby siedzącej na wózku.

W budynku znajduje się winda. Budynek nie posiada wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń. Brak wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się miejsca parkingowe.

Pomiędzy budynkiem A9 i A8 brak jest możliwości przemieszczenia się samodzielnie.

Wejście do budynku A9 dla osoby poruszającej się na wózku jest od strony wschodniej. Przemieszczenie się do szatni umożliwia pochylnią.

Dostęp jest do wszystkich pomieszczeń w budynku mieszczących się na parterze.

W piwnicy znajdują się urządzenia techniczne.

W budynku brak jest wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych.

W bezpośrednim sąsiedztwem znajdują się miejsca parkingowe.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek A24, ul. Stefana Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Budynek A24 to budynek dydaktyczno-laboratoryjny.

Jest to budynek w całości nieprzystosowany dla osób poruszających się na wózku. Wejście do budynku jest od strony południowej. Prowadzą do niego schody. Drzwi do budynku otwierane ręcznie.

W budynku brak jest wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca parkingowe.

Urządzenie (przenośna pętla indukcyjna wspomagająca komunikację podczas spotkań, wykładów zapewniająca wszechstronną pomoc dla użytkowników aparatów słuchowych) dla osoby słabosłyszącej znajduje się w Dziekanacie (budynek A34, Alchemium I piętro) do wypożyczenia.

Budynek A 26, ul. Stefana Żeromskiego 116, 90-924 Łódź .

Budynek A26 to budynek głownie biblioteki chemicznej. Natomiast na parterze budynku znajduje się laboratorium.

Budynek A26 jest budynkiem trzykondygnacyjnym. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony północnej z poziomu chodnika. Drzwi otwierane ręcznie. Jedno wejście prowadzi do biblioteki chemicznej i łączy się z łącznikiem do budynku A27.

Na parterze znajduje się winda uruchamiana poprzez przywołanie (dzwonek).

Drugie wejście od strony północnej znajduje się z poziomu chodnika i prowadzi do laboratorium. Drzwi otwierane ręcznie.

Korytarze i pomieszczenia na pierwszym piętrze są bez barier architektonicznych. Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Drugie piętro jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku.

Wzdłuż budynku znajdują się miejsca parkingowe. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urządzenie (przenośna pętla indukcyjna wspomagająca komunikację podczas spotkań, wykładów zapewniająca wszechstronną pomoc dla użytkowników aparatów słuchowych) dla osoby słabosłyszącej znajduje się w Dziekanacie (budynek A34, Alchemium I piętro) do wypożyczenia.

Budynek A34 - Alchemium, ul. Stefana Żeromskiego 114, 90-543 Łódź

Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Wejście do budynku jest z poziomu chodnika. Drzwi otwierane automatycznie.

Budynek posiada urządzenie do wizualnej i dotykowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń. Ponadto w pobliżu wind (po każdej ze stron) znajdują się mapy wizualizacyjne pomieszczeń.

W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych na każdym piętrze zarówno po stronie toalet dla mężczyzn jak i kobiet.

W pobliżu budynku znajduje się parking.

W budynku nie prowadzi się zajęć laboratoryjnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urządzenie (przenośna pętla indukcyjna wspomagająca komunikację podczas spotkań, wykładów zapewniająca wszechstronną pomoc dla użytkowników aparatów słuchowych) dla osoby słabosłyszącej znajduje się w Dziekanacie (budynek A34, Alchemium I piętro) do wypożyczenia.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Kampus C

Urządzenie (przenośna pętla indukcyjna wspomagająca komunikację podczas spotkań, wykładów zapewniająca wszechstronną pomoc dla użytkowników aparatów słuchowych) dla osoby słabosłyszącej znajduje się w Dziekanacie (budynek A34, Alchemium I piętro) do wypożyczenia.

Budynek C2, ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź

Budynek nie jest pod względem niwelacji architektonicznych przystosowany dla osoby poruszającej się na wózku, chociaż wewnątrz posiada toaletę dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Wejście jest od strony południowej. Drzwi otwierane ręcznie.

Budynek posiada cztery kondygnację (podziemna – piwnica i trzecia nadziemna – to kondygnacje do celów technicznych.

Pomimo iż znaczna część korytarza oraz audytoria i laboratoria nie posiada progów, to pomiędzy I częścią a II częścią znajdują się schody uniemożliwiające samodzielnie przemieszczanie się na wózku.

W budynku brak jest windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Strona dziala - zabbix