Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej powstał w 1970 roku po połączeniu trzech katedr Wydziału Chemicznego: Katedry Chemii Nieorganicznej, Katedry Chemii Ogólnej i Katedry Technologii Nieorganicznej. Jest jednostką naukowo dydaktyczną Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W Instytucie jest zatrudnionych: 8 profesorów, 47 doktorów i 27 doktorantów.

I31

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej prowadzą zajęcia dydaktyczne z chemii ogólnej i nieorganicznej oraz technologii chemicznej w ramach wszystkich pięciu kierunków studiów istniejących na Wydziale Chemicznym: chemii, technologii chemicznej, ochrony środowiska, inżynierii materiałowej oraz papiernictwa i poligrafii.

W ostatnich latach opracowano programy nauczania oraz zorganizowano laboratoria dla wielu nowych przedmiotów związanych z ochroną środowiska: zanieczyszczenia i ochrona gleb, środowiska wodnego oraz atmosfery, podstawy geologii i mineralogii, utylizacja odpadów, chemia bionieorganiczna, sorpcja i kataliza w ochronie środowiska, projektowanie systemów wodno-ściekowych, analiza chromatograficzna, monitoring środowiska, analiza śladowa, dyfrakcyjne metody analityczne, zastosowanie grafiki komputerowej do obrazowania stanu środowiska.

W laboratoriach Instytutu jest wykonywanych rocznie około sześćdziesięciu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Prace te dotyczą zagadnień związanych z technologiami ochrony środowiska, adsorpcją i katalizą, analizą chemiczną, technologiami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, elektrochemią, termiczną utylizacją odpadów oraz rentgenografią strukturalną i stosowaną.


Władze Instytutu

Dyrektor prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik
Z-ca dyrektora ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
Z-ca dyrektora ds. nauki dr hab. inż. Paweł Mierczyński, prof. uczelni

Strona internetowa Instytutu: https://ichoie.p.lodz.pl


Zespoły badawcze

 • Zespół Adsorpcji i Katalizy
  • Laboratorium badań powierzchni i analizy śladowej
  • Laboratorium adsorpcji i katalizy
 • Zespół Chemii Analitycznej i Koordynacyjnej
 • Zespół Analitycznych Technik separacyjnych
  • Pracownia chromatografii gazowej i chromatografii cieczowej
 • Zespół Technologii Chemicznej i Ochrony Środowiska
  • Laboratorium badania migracji zanieczyszczeń środowiska


Kontakt

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej (I-31)
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel. +48 42 631-31-17
fax +48 42 631-31-03, 636-23-29

Strona dziala - zabbix