Lista doktoratów

Lista doktoratów obronionych na Wydziale Chemicznym PŁ
w latach 2007-2021

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

rok 2007

Doktorant

Tytuł pracy

Promotor

Dr inż. Magdalena Mitros

„Wpływ utleniania ozonem i reagentami Fentona na biodegradację barwników metalokompleksowych w roztworach wodnych”

Dr hab. Wojciech K. Jóźwiak, prof. PŁ

Dr inż. Agnieszka Gutowska

„Zastosowanie ozonu i nadtlenku wodoru w komplementarnych procesach degradacji wodnych roztworów barwników azowych”

Dr hab. Wojciech K. Jóźwiak, prof. PŁ

Dr inż. Ilona Kijewska

„Wiązanie jonów z heparyną w roztworach wieloskładnikowych”

Prof. dr hab. Ewa Hawlicka

Dr inż. Elżbieta Kaczmarek

„Porównanie aktywności katalizatorów złotowych i platynowych naniesionych na Fe2O3, TiO2, Al2O3 w reakcjach utleniania tlenku węgla tlenem lub parą wodną”

Dr hab. Wojciech K. Jóźwiak, prof. PŁ

Dr inż. Emilia Radwańska

„Elektrochemiczna i fotoelektrochemiczna degradacja wybranych barwników azowych rozpuszczalnych w wodzie”

Dr hab. Jolanta Sokołowska, prof. PŁ

Dr inż. Małgorzata Czerwińska

„Mechanistyczne aspekty reakcji wybranych jonów molekularnych prowadzących do powstania anionorodnika ponadtlenkowego”

Dr hab. Andrzej Marcinek, prof. PŁ

Dr inż. Joanna Didik

„Reakcje białek hemowych z nadtlenoazotynem i rodnikowymi produktami jego rozkładu”

Dr hab. Lidia Gębicka, prof. PŁ

Dr inż. Adam Sikora

„Procesy powstawania kationów nitreniowych towarzyszące reakcjom przeniesienia elektronu”

Dr hab. Andrzej Marcinek, prof. PŁ

Dr inż. Monika Jurgas-Grudzińska

„Aktywność i stabilność białek hemowych w układach mikroheterogenicznych”

Dr hab. Lidia Gębicka, prof. PŁ

Dr inż. Izabela Dobrosz-Gomez

„Wpływ właściwości fizykochemicznych CeO2-ZrO2 oraz katalizatorów Au/CeO2-ZrO2 na ich aktywność katalityczną w reakcji utleniania CO”

Prof. dr hab. Jacek Rynkowski

Dr inż. Przemysław Czech

„Dynamika molekularna poliuretanów wykorzystujących superrozgałęzione polimery”

Prof. dr hab. Jacek Ulański

Dr inż. Małgorzata Piotrowska

„Degradowalne kompozyty hydrofilowo-hydrofobowe o właściwościach elastomerów”

Prof. dr hab. Marian Zaborski

Dr inż. Magdalena Maciejewska

„Dianion kwasu 2,2’-azyno- bis-(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowego), ABTS2-, jako próbnik reaktywności rodnikowych produktów utleniania aminokwasów alifatycznych w układach homogenicznych i mikroheterogenicznych”

Dr hab. Jerzy L. Gębicki

Dr inż. Edyta Sulak

„Radiacyjne i fotochemiczne badania porównawcze preparatów zawierających chlorynę e6

Prof. dr hab. Jerzy Kroh

Dr inż. Justyna Wiktorowicz

„Przegrupowanie 1-hydroksyfosfonianów do fosforanów. Badania kinetyczne i strukturalne”

Dr hab. Stefan Jankowski, prof. PŁ

Dr inż. Joanna Gołuchowska

„Badanie właściwości sorpcyjnych i katalitycznych nośnikowych układów mono- i bimetalicznych w reakcjach redukcji azotanów (V) i azotanów (III) (M = Pd, Rh, Ag, Au, Cu, Ni; Nośniki: Al2O3, SiO2, C)”

Dr hab. Stanisław Karski

Dr inż. Bożena Szczepaniak

„Badanie aktywności katalizatorów nośnikowych zawierających pallad w reakcji wodoroodchlorowania czterochlorku węgla”

Prof. dr hab. Tadeusz Paryjczak

Dr inż. Zbigniew Szamel

„Pułapkowanie i rekombinacja nośników ładunku w polimerowych układach elektrofosforescencyjnych”

Prof. dr hab. Jacek Ulański

Dr inż. Wojciech Czestkowski

„Optymalizacja syntezy na nośniku polimerowym naturalnej sekwencji i analogów ramienia antykodonu tRNATrp (Cm32, ms2 i 6A37) z E. Coli

Prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz

Dr inż. Tomasz Wąsek

„Nowe zastosowania syntetyczne wybranych winylofosfonianów z grupą aktywującą”

Dr hab. Tomasz Janecki, prof. PŁ

Dr inż. Agnieszka Dziergowska

„Synteza modeli do badań relacji struktura – funkcja biologiczna hipermodyfikowanych nukleozydów z pozycji 34 i 37 tRNALys i tRNAVal (E. Coli)”

Prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz

Dr inż. Agnieszka Szymczak

„Wpływ budowy barwników azowych, pochodnych kwasu D-glukonowego, na szybkość ich rozpadu w warunkach aplikacji i utylizacji”

Dr hab. Krzysztof Wojciechowski, prof. PŁ


 

Doktorant

Tytuł pracy

Promotor

Dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka

„Badania właściwości kauczuków funkcjonalizowanych grupami jonogennymi”

Dr hab. Władysław Rzymski, prof. PŁ

Dr inż. Marcin Olszewski

„Zastosowanie metod izotopowych do badania szybkości sedymentacji i transportu zanieczyszczeń w zbiornikach wodnych”

Prof. dr hab. Henryk Bem

Dr inż. Michał Rostkowski

„Modelowanie kinetycznego efektu izotopowego wodoru reakcji katalizowanej przez reduktazę naftolową”

Prof. dr hab. Piotr Paneth

Dr inż. Tomasz Halamus

„Wielkocząsteczkowe sieci hybrydowe w nanotechnologii cząstek nieorganicznych”

Dr hab. Piotr Wojciechowski, prof. PŁ

Dr inż. Agnieszka Dzierżawska-Majewska

„Oddziaływania typu C=O···H-C jako motyw upakowania cząsteczek w kryształach”

Prof. dr hab. Janina Karolak-Wojciechowska

Dr inż. Katarzyna Sobczyk

„Wytwarzanie matryc dla inżynierii tkankowej z poli(ε-kaprolaktonu) i jego przemiany radiacyjne”

Prof. dr hab. Janusz Rosiak

Dr inż. Artur Henke

„Radiacyjna synteza nano- i mikrożeli polimerowych w oparciu o kompleksy międzypolimerowe”

Prof. dr hab. Janusz Rosiak

Dr inż. Iwona Pecyna

„Selektywne utlenianie tlenku węgla w obecności wodoru na naniesionych katalizatorach platynowych”

Prof. dr hab. Jacek Rynkowski

Dr Mirosława Prochoń

„Biorozkładalne elastomery z odpadową keratyną jako napełniaczem”

Dr hab. Anita Przepiórkowska, prof. PŁ

Dr inż. Adam Lisiak

„Rola »niestechiometrycznego« tlenu w detekcji gazów za pomocą rezystancyjnych czujników gazowych”

Prof. dr hab. Tadeusz Paryjczak

Dr inż. Otmar Dobrowolski

„Wpływ stopnia dyspersji i dystrubucji napełniacza na właściwości mechaniczne i tribologiczne gumy”

Dr hab. Dariusz Bieliński, prof. PŁ

Dr inż. Piotr Szajerski

„Właściwości zmiatające wybranych związków o potencjale leczniczym względem rodników tlenowych”

Dr hab. Andrzej Marcinek, prof. PŁ

Dr inż. Ewa Gebauer-Henke

„Katalizatory platynowe, rutenowe i irydowe naniesione na Ga2O3 i GeO2 w reakcji uwodornienia aldehydu krotonowego”

Prof. dr hab. Jacek Rynkowski

Dr inż. Magdalena Przybyszewska

„Zastosowanie w materiałach polimerowych tlenku cynku o rozmiarach nanometrycznych”

Prof. dr hab. Marian Zaborski

Dr inż. Dariusz Danielewicz

„Badania zmierzające do udoskonalenia technologii wytwarzania bielonych mas celulozowych papierniczych”

Dr hab. Barbara Surma-Ślusarska, prof. PŁ

Dr inż. Radosław Sobota

„Dynamic and Static Adsorption of Cyclohexane, Chlorobenzene and Water Vapours and their Binary Mixtures on Activated Carbon U-03”

Prof. dr hab. Wojciech K. Jóźwiak

Dr inż. Emilia Owczarek

„Wpływ solwatacji na wiązanie jonów z polielektrolitami”

Prof. dr hab. Ewa Hawlicka

Dr inż. Renata Czechowska-Biskup

„Badania właściwości fizykochemicznych chitozanu oraz jego przydatności do zastosowania jako suplementu diety”

Prof. dr hab. Janusz Rosiak

Dr inż. Piotr Lipiński „Wpływ bombardowania jonowego na właściwości warstwy wierzchniej polimerów” Dr hab. Dariusz Bieliński, prof. PŁ

rok 2009

Doktorant

Tytuł pracy

Promotor

Dr inż. Michał Błaszczyk „Strukturalne podstawy reaktywności wybranych 1,3,5-triazyn” Prof. dr hab. Marek Główka
Dr inż. Łukasz Albrecht „Zastosowanie reagentów fosforoorganicznych w stereoselektywnej syntezie związków karbo- i heterocyklicznych” Dr hab. Henryk Krawczyk, prof. PŁ
Dr inż. Bożena Rokita „Sonoliza wybranych polimerów w roztworach wodnych” Prof. dr hab. Janusz Rosiak
Dr inż. Marzena Fejdyś „Otrzymywanie, charakterystyka i wybrane zastosowania nowych liniowych i rozgałęzionych polimetylohydrosiloksanów oraz polimetyloborohydrosiloksanów” Prof. dr hab. Zofia Michalska
Dr inż. Adam Mazur „Badania konformacyjne modyfikowanych peptydów z wykorzystaniem spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego” Dr hab. Stefan Jankowski, prof. PŁ
Dr inż. Magdalena Kmiotek „Niekonwencjonalne sieciowanie mieszanin elastomerów” Dr hab. Władysław Rzymski, prof. PŁ
Dr inż. Damian Smuga „Analogi deoksyrybozymu 10-23 o poszerzonej funkcjonalności chemicznej. Badania nad syntezą nukleozydów modyfikowanych aminami lub aminokwasami w reszcie zasady heterocyklicznej” Dr hab. Elżbieta Sochacka, prof. PŁ
Dr inż. Justyna Frączyk „Synteza, badanie własności i próby zastosowania w diagnostyce medycznej macierzy (arrays) sztucznych receptorów” Prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
Dr inż. Anna Albrecht „Wykorzystanie reagentów Hornera-Wadswortha-Emmonsa w syntezie ważnych biologicznie układów heterocyklicznych” Prof. dr hab. Tomasz Janecki

Dr inż. Roman Błaszczyk
„Nowa strategia syntezy kwasów 1,2-diaminoalkanofosfonowych i ich pochodnych via reakcje addycji 1-(izotiocyjaniano)-
i 1-nitroalkanofosfonianów dietylu do imin”
Dr hab. Tadeusz Gajda, prof. PŁ
Dr inż. Adam Kudaj „α-Alkiloseryny jako prekursory nowych, enancjomerycznie czystych α, α-dipodstawionych glicyn” Dr hab. Aleksandra Olma, prof. PŁ
Dr Karolina Chrońska „Biorozkładalne materiały kolagenowo-elastomerowe” Dr hab. Anita Przepiórkowska, prof. PŁ
Dr inż. Konrad Sulak „Samoasocjacja anionowych surfaktantów perfluorowych w roztworach wodnych. Badania metodami próbników spektroskopowych” Dr hab. Ewa Szajdzińska-Piętek, prof. PŁ
Dr inż. Karolina Kafarska „Połączenia koordynacyjne metali
dn-elektronowych z wybranymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi”
Dr hab. Wojciech Wolf, prof. PŁ
Dr inż. Dominika Podwysocka „Analogi peptydów opioidowych zawierających β3-homoaminokwasy - badania zależności pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną” Dr hab. Aleksandra Olma, prof. PŁ
Dr inż. Maja Sadowska „Fluoryzujące monomery zastosowane w molekularnie drukowanych polimerowych sensorach” Prof. dr hab. Barbara Wandelt
Dr inż. Aneta Węglińska „Badania katalizatorów heterogennych w reakcji utleniania złowonnych związków siarki” prof. dr hab. Tadeusz Paryjczak
Dr inż. Iwona Kaczyńska „Synteza i właściwości modyfikowanego nukleozydu - β-D-rybofunarozydu-4-pirymidynonu (H2o4U)” Dr hab. Elżbieta Sochacka, prof. PŁ

rok 2010

Doktorant

Tytuł pracy

Promotor

Dr inż. Krzysztof Zając „Triazynowe odczynniki kondensujące przeznaczone do tworzenia wiązania peptydowego w środowisku wodnym” Prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
Dr inż. Marcin Pastorczak „Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych i procesów relaksacyjnych w hydrożelach polimerowych” Prof. dr hab. Jacek Ulański
Dr Izabela Bobowska „Nanokompozyty organiczno-nieorganiczne (2-hydroksypropylo)celulozy. Wytwarzanie, właściwości i zastosowania.” Dr hab. Piotr Wojciechowski, prof. PŁ
Dr inż. Michał Wiatrowski „Organic and hybryd organic-inorganic nanocomposites for optoelectronic application” Prof. dr hab. Jacek Ulański
Dr inż. Sylwia Bzdon „Fotokatalityczny rozkład  wodnych roztworów dodecylobenzenosulfonianu sodu z wykorzystaniem ditlenku tytanu” Dr hab. Magdalena Szadkowska-Nicze, prof. PŁ
Dr inż. Katarzyna Bawolak-Olczak „Nośnikowe katalizatory bimetaliczne Ni-Au w częściowym utlenianiu metanu do gazu syntezowego” Prof. dr hab. Wojciech K. Jóźwiak
Dr inż. Paweł Mierczyński „Nośnikowe katalizatory typu M-Cu/Nośnik (M = Ag, Au, nośnik = ZnAl2O4, FeAlO3, CrAl3O6) do syntezy metanolu i konwersji tlenku węgla parą wodną.” Prof. dr hab. Wojciech K. Jóźwiak
Dr Magdalena Długosz „Źródła radionuklidów 210Pb, 210Po, 226Ra i 228Ac (228Ra) w powietrzu atmosferycznym w Łodzi i związane z tym narażenie radiologiczne ludności” Prof. dr hab. Henryk Bem
Dr inż. Kinga Bociong „Mieszaniny elastomerowe. Sieciowanie i wybrane właściwości.” Prof. dr hab. Władysław Rzymski
Dr inż. Krzysztof Czerski „Wykorzystanie techniki LA-ICP-TOF-MS w analizie pierwiastkowej tonerów do drukarek i kopiarek dla celów badań kryminalistycznych” Prof. dr hab. Tadeusz Paryjczak
Dr inż. Karina Tomaszewska „Katalizatory glinokrzemianowe w reakcji termokatalitycznej degradacji poliolefin. Dobór i optymalizacja parametrów technologicznego procesu rozkładu termicznego odpadów polimerowych.” Prof. dr hab. Wojciech K. Jóźwiak
Dr inż. Aneta Pólkowska „Zastosowanie układów bimetalicznych typu Pt-Sn/SnO2 do budowy rezystancyjnych czujników gazowych” Prof. dr hab. Jacek Rynkowski

rok 2011

Doktorant

Tytuł pracy

Promotor

Dr inż. Radosław Michalski „Mechanistyczne aspekty polimeryzacji radiacyjnej w cieczach jonowych” Prof. dr hab. Andrzej Marcinek
Dr inż. Błażej Wojtczak „Nowe metody syntezy koniugatów nukleozydów i oligonukleotydów z klasterami boru” Prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski (PAN Łódź)
Dr inż. Jolanta Kolińska „Wybrane barwniki naftoilenobenzimidazolonowe jako potencjalne fotoinicjatory polimeryzacji wolnorodnikowej” Prof. dr hab. Jolanta Sokołowska
Dr inż. Katarzyna Świderek „Isotope Effects on Binding Ligands in the Active Site of Lactate Dehydrogenase” Prof. dr hab. Piotr Paneth
Dr Kamila Domańska-Hachułka „Nanostrukturalne modyfikacje powierzchni polimerów przez molekularne wdrukowywanie bioobiektów” Prof. dr hab. Barbara Wandelt
Dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska „Właściwości katalityczne i detekcyjne cynianu baru” Prof. dr hab. Marek Główka
Dr inż. Aleksandra Pawlaczyk „Wpływ zanieczyszczenia środowiska na zawartość pierwiastków toksycznych w faunie, florze i człowieku z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych” Prof. dr hab. Tadeusz Paryjczak
Dr inż. Agnieszka Ura „Nośnikowe katalizatory kobaltowe w reakcji syntezy Fischera-Tropscha” Prof. dr hab. Wojciech K. Jóźwiak
Dr inż. Elżbieta Maćkiewicz „Utlenianie odorowych związków azotu na katalizatorach heterogenicznych” Dr hab. Małgorzata I. Szynkowska, prof. PŁ
Dr inż. Joanna Kleczewska „Material aspects of exploitation of dental composites based on dimethacrylate resins” Prof. dr hab. Dariusz Bieliński; Prof. Narayanaswami Ranganathan
Dr inż. Michał Jaskólski „Symulacje komputerowe procesów rekombinacji elektronów i jonów w torach promieniowania w skroplonym argonie” Dr hab. Mariusz Wójcik, prof. PŁ

rok 2012

Doktorant

Tytuł pracy

Promotor / Promotor pomocniczy

Dr inż. Mariusz Siciński „Modyfikacja warstwy wierzchniej pary ciernej polimer-metal” Prof. dr hab. Dariusz Bieliński
Dr inż. Natasza Krawczyk „Aktywność i selektywność katalizatorów Pd-In/nośnik w reakcji redukcji azotanów(V) i azotanów(III) w wodach naturalnych” Dr hab. Stanisław Karski, prof. PŁ
Dr inż. Magdalena Frajtak „Nośnikowe katalizatory palladowe modyfikowane złotem i tellurem w reakcji utleniania glukozy do kwasu glukonowego” Dr hab. Stanisław Karski, prof. PŁ
Dr inż. Aleksandra Królak „Nośnikowe katalizatory palladowe modyfikowane Bi, Fe i Tl w procesie wodoroodchlorowania 2,4-dichlorofenolu w fazie ciekłej” Dr hab. Stanisław Karski, prof. PŁ
Dr inż. Sylwia Kotarba „Elektryczne i spektroskopowe właściwości anizotropowych warstw pochodnych tetratiofulwalenu otrzymywanych metodą wylewania strefowego” Prof. dr hab. Jacek Ulański
Dr inż. Jakub Pięta „Synteza fragmentów sekwencji tRNA zawierających 2-tiocytydynę oraz modyfikowane resztąglicyny urydynę i 2-tiourydynę” Prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz
Dr inż. Karina Kraszewska „Synteza i struktura 2'-deoksyrybofuranozydu 4-pirymidynonu. Badania wpływu nukleozydów 4-pirymidynonu na właściwości hybrydyzacyjne dupleksów DNA i RNA” Dr hab. Elżbieta Sochacka, prof. PŁ
Dr inż. Tomasz Marszałek „Właściwości elektryczne organicznych tranzystorów polowych otrzymanych metodą wylewania strefowego” Prof. dr hab. Jacek Ulański / dr inż. Jarosław Jung
 Dr inż. Piotr Leonczak „Synteza chemiczna fragmentów mt-tRNA (ludzkiego) modyfikowanych 5-taurynometylourydyną i jej 2-tio analogiem”  Prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz
Dr inż. Anna Masek „Elastomery z kontrolowaną degradowalnością” Prof. dr hab. Marian Zaborski
 Dr inż. Paweł Grabowski „Radiologiczna ocena przydatności polskich wód geotermalnych do celów pitnych i balneologicznych”  Prof. dr hab. Henryk Bem
Dr inż. Łukasz Szatkowski „Mechanizmy enzymatycznej dehalogenacji pochodnych chlorofenoli” Prof. dr hab. Piotr Paneth / dr inż. Agnieszka Dybała-Defratyka
Dr inż. Jakub Surmacki „Diagnostyka zmian nowotworowych ludzkiego gruczołu piersiowego metodą spektroskopii Ramana” Prof. dr hab. Halina Abramczyk / dr inż. Beata Brożek-Płuska
Dr inż. Arkadiusz Jarota „Mechanizmy dyssypacji energii i dynamika femtosekundowa wybranych metaloftalocyjanin” Prof. dr hab. Halina Abramczyk
Dr inż. Ewa Banasiak „Reakcje hemoglobiny z reaktywnymi formami tlenu w nieobecności i w obecności flawonoidów lub surfaktantów” Prof. dr hab. Lidia Gębicka

rok 2013

Doktorant

Tytuł pracy

Promotor / Promotor pomocniczy

Dr inż. Milena Marszałek „Procesy fotochemiczne i radiacyjne w wodnych roztworach alkaloidów w nieobecności i w obecności DNA i albuminy surowicy krwi ludzkiej (HSA)” Prof. dr hab. Lidia Gębicka / dr inż. Marian Wolszczak
Dr inż. Marcin Masłowski „Kompozyty elastomerowe o właściwościach magnetycznych i magnetoreologicznych” Prof. dr hab. Marian Zaborski
Dr inż. Anna Strąkowska „Wpływ napełniaczy na właściwości kauczuku silikonowego” Prof. dr hab. Marian Zaborski / dr inż. Anna Kosmalska
Dr inż. Martyna Pingot „Nowe układy nadtlenkowe stosowane do sieciowania elastomerów” Prof. dr hab. Marian Zaborski
Dr inż. Marcin Rybicki „Symulacja, metodą dynamiki molekularnej, solwatacji jonów metali w rozpuszczalnikach binarnych” Prof. dr hab. Ewa Hawlicka
Dr inż. Marcin Jędrzejczyk „Wpływ preparatyki i rodzaju nośnika (Ga2O3, Ga2O3/Al2O3, Ga2O3/SiO2) na właściwości katalityczne układów Pt/nośnik w reakcji redukcji aldehydu krotonowego” Prof. dr hab. Jacek Rynkowski
Dr inż. Łukasz Kowalczyk „Fotokatalityczne utlenianie amoniaku występującego w odorach” Dr hab. Małgorzata Szynkowska, prof. PŁ
Dr inż. Agnieszka Kucharska-Jastrząbek „Właściwości termiczne oraz palność kompozytów i nanokompozytów elastomerowych” Prof. dr hab. Grażyna Janowska / dr inż. Przemysław Rybiński
Dr inż. Ewa Żurawicz „Chromatograficzne metody oznaczania kwasów organicznych w badaniach autyzmu” Dr hab. Joanna Kałużna-Czaplińska
Dr inż. Jakub Modranka „Reaktywność i zastosowania syntetyczne 3-alkoksy, 3-amino i 3-chloro-2-dietoksyfosforyloakrylanów etylu” Prof. dr hab. Tomasz Janecki
Dr inż. Krzysztof Hałagan „Badanie zjawiska separacji faz i spinodalnej dekompozycji przy użyciu dynamiki kooperatywnej” Dr hab. Piotr Polanowski
Dr inż. Tomasz Sierański „Związki koordynacyjne berylowców z wybranymi ligandami N-donorowymi o sztywnej konformacji” Dr hab. Rafał Kruszyński
Dr inż. Karolina Chałupka „Właściwości fizykochemiczne i katalityczne materiałów porowatych (zeolit BEA) modyfikowanych metalami przejściowymi (Co, Ni, V)” Prof. dr hab. Jacek Rynkowski; Prof. Stanisław Dźwigaj
Dr inż. Tomasz Pingot „Właściwości kompozytów elastomerowych zawierających napełniacze węglowe” Prof. dr hab. Marian Zaborski
Dr inż. Ewa Łukaszewicz „Chemia anionoylidów fosforoorganicznych, ich sililowanych pochodnych oraz ylididów” Dr hab. Piotr Majewski
Dr inż. Przemysław Michalak „Symulacje komputerowe procesów separacji nośników ładunku w organicznych ogniwach fotowoltaicznych” Dr hab. Mariusz Wójcik, prof. PŁ

rok 2014

Doktorant

Tytuł pracy

Promotor / Promotor pomocniczy

Dr inż. Karolina Podemska „Barwniki pochodne diazobenzo[a]fluorenu oraz benzo[a]fenazyny jako nowe fotoinicjatory polimeryzacji inicjowanej światłem widzialnym” Prof. dr hab. Jolanta Sokołowska
Dr inż. Agnieszka Orzeł „Barwniki pochodne naftochinonu i chinolinodionu oraz ich analogi fenazynowe jako fotoinicjatory polimeryzacji inicjowanej światłem widzialnym” Prof. dr hab. Jolanta Sokołowska
Dr inż. Lidia Osiewała-Just „Fotoelektrochemiczne unieszkodliwianie związków hydrotropowych” Prof. dr hab. Jacek Rynkowski / dr Adam Socha
Dr inż. Wioletta Grys „Metody chromatograficzne w badaniach wybranych metabolitów w moczu w aspekcie klinicznym i środowiskowym” Prof. dr hab. Jacek Rynkowski
Dr inż. Joanna Szala-Bilnik „Badania komputerowe procesów lokalizacji i transportu wolnych rodników w wodzie pod- i nadkrytycznej” Dr hab. Dorota Światła-Wójcik, prof. PŁ
Dr inż. Paulina Kwintal-Ogórek „Katalizatory żelazowo-kobaltowe w syntezie Fischera-Tropscha” Prof. dr hab. Jacek Rynkowski
Dr inż. Jakub Wojciechowski „Dyslokacje gęstości elektronowej w kryształach wybranych kwasów i estrów dietylowych kwasów aminofosfonowych” Prof. dr hab Wojciech Wolf
Dr inż. Karolina Wąsikowska „Synteza i charakterystyka nowych polimerowych nośników katalizatorów kompleksowych” Dr hab. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ
Dr inż. Izabela Tszydel „Thin film organic field effect transistors with n-type channel” Prof. dr hab. Jacek Ulański / dr inż. Jarosław Jung
Dr Inacrist Geronimo „Isotope fractionation associated with contaminant degradation mechanisms” Prof. dr hab. Piotr Paneth
Dr inż. Ewelina Czubacka „Synteza i właściwości związków koordynacyjnych litowców z heksametylenotetraminą” Prof. dr hab. Marek Główka / dr inż. Rafał Kruszyński
Dr inż. Justyna Mamnicka „Synteza i badanie właściwości nowych absorberów UV przeznaczonych do wyrobów celulozowych” Prof. dr hab. Grażyna Janowska
Dr inż. Agnieszka Pająk „Wpływ pigmentów na stabilność termiczną i palność kompozytów i nanokompozytów elastomerowych” Prof. dr hab. Grażyna Janowska
Dr inż. Rafał Anyszka „Elastomerowe kompozyty ceramizujące” Prof. dr hab. Dariusz Bieliński
Dr inż. Barbara Pacholczyk-Sienicka „Badanie profilu metabolicznego tkanek zmienionych chorobowo metodą HR MAS NMR” Prof. dr hab. Stefan Jankowski
Dr inż. Anna Marzec „The effect of dyes, pigments and ionic liquids on the properties of elastomer composites” Prof. dr hab. Marian Zaborski; dr Gisele Boiteux (Francja) / dr Olivier Gain (Francja)
Dr inż. Anna Laskowska „Elastomer based composites filled with layered fillers and ionic liquids” Prof. dr hab. Marian Zaborski; dr Gisele Boiteux (Francja) / dr inż Magdalena Lipińska; dr Anatolij Serghei (Francja)
Dr inż. Alicja Krzywania-Kaliszewska „Koagenty sieciowania elastomerów nasyconych” Prof. dr hab. Marian Zaborski / dr inż. Magdalena Maciejewska
Dr inż. Agnieszka Opasińska „Kompozyty nanowarstw tytanianowych z udziałem związków cynku i baru - synteza i właściwości” Dr hab. Piotr Wojciechowski, prof. PŁ

rok 2015

Doktorant

Tytuł pracy

Promotor / Promotor pomocniczy

Dr inż. Edyta Kusiak „Bezołowiowe kompozyty elastomerowe przeznaczone na osłony zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim” Prof. dr hab. Marian Zaborski
Dr inż. Ewa Pastorczak „Development of computational methods for electronic structure of molecules employing range-separated electron density functionals and based on the ensemble variational principle” Dr hab. Katarzyna Pernal, prof. PŁ
Dr inż. Anna Pabiś „Theoretical studies of biodegradation of nitrobenzene by nitrobenzene dioxygenase” Prof. dr hab. Piotr Paneth
Dr inż. Małgorzata Jakubowska „Oddziaływanie związków o potencjalnym działaniu śródbłonkowym z glikozoaminoglikanami” Prof. dr hab. Jerzy M. Gębicki
Dr inż. Małgorzata Urbaniak „Badania reaktywności chemicznej i działania naczyniorozszerzającego potencjalnych donorów NO będących analogami nikotynamidu” Prof. dr hab. Jerzy M. Gębicki
Dr inż. Joanna Dzierżawska „Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane właściwości fizykochemiczne i użytkowe poli(węglanu trimetylenu)” Dr hab. Piotr Ulański, prof. PŁ
Dr Rabindra Nath Manna „Theoretical Study on Aerobic Degradation Processes of Hexachlorocyclohexane Isomers Catalyzed by the Haloalkane Dehalogenases LinA and LinB” Dr hab. Agnieszka Dybała-Defratyka
Dr inż. Aleksandra Perek-Długosz „Fotoelektrochemiczne unieszkodliwianie wybranych składników organicznych zawartych w kąpieli do cynkowania” Prof. dr hab. Jacek Rynkowski / Dr Adam Socha
Dr Paweł Adamczyk „Theoretical evaluation of isotopic fractionation in oxidative degradation of environmentally important aromatic pollutants” Prof. dr hab. Piotr Paneth

rok 2016

Doktorant

Tytuł pracy

Promotor / Promotor pomocniczy

Dr inż. Katarzyna Ebenryter-Olbińska „Synteza i badania konformacyjne wybranych nukleozydów pirymidynonów i tiopirymidynonów” Prof. dr hab. Elżbieta Sochacka
Dr inż. Justyna Długołęcka „Utlenianie tlenku węgla w obecności i nieobecności wodoru na nośnikowych katalizatorach metalicznych” Dr hab. Ireneusz Kocemba
Dr inż. Monika Oracz „Nowe postacie stałe substancji czynnej leku Baklofen” Prof. dr hab. Marek Główka / Dr inż. Waldemar Maniukiewicz
Dr inż. Magdalena Kucińska „Organiczne tranzystory z efektem polowym do zastosowań w sensorach” Prof. dr hab. Jacek Ulański / Dr inż. Beata Łuszczyńska
Dr inż. Paweł Wroński „Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane fizyko-chemiczne właściwości tlenku tytanu (IV)” Dr hab. Magdalena Szadkowska-Nicze, prof. PŁ
Dr inż. Paulina Bartos „Badania procesu desulfuracji 2-tiourydyny i jej 5-podstawionych pochodnych w modelowych warunkach komórkowego stresu oksydacyjnego” Prof. dr hab. Elżbieta Sochacka
Dr inż. Nina Bartoszek „Zastosowanie metod radiacyjnych do badania kinetyki reakcji rodnikowych w wodnych roztworach monomerów i polimerów” Dr hab. Piotr Ulański, prof. PŁ
Dr inż. Kamil Rożniakowski „Modyfikacje amyloidogennych białek i peptydów N-metylowanymi aminokwasami” Dr hab. Beata Kolesińska, prof. PŁ
Dr inż. Katarzyna Kurzepa „Sposób otrzymywania nowych hydrolizatów białek naturalnych” Dr hab. Izabela Witońska
Dr inż. Katarzyna Kasperowicz-Frankowska „Zastosowanie pochodnych proliny do syntezy predykcyjnych enancjomeroróżnicujących odczynników kondensujących dostępnych w obydwu formach enancjomerycznych” Prof. dr hab. Zbigniew Kamiński
Dr inż. Inga Relich „Synteza fragmentów białek ludzkich zawierających domeny homologiczne z ureazą H. pylori i ich zastosowanie w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów” Dr hab. Beata Kolesińska, prof. PŁ / Dr Dariusz Timler
Dr inż. Anika Kosińska „Badania zależności pomiędzy strukturą a aktywnością peptydów opioidowych zawierających reszty α-alkilo-β-azydo(amino)alanin” Prof. dr hab. Aleksandra Olma
Dr inż. Dawid Dębski „Mechanistyczne aspekty oksydatywnej konwersji próbników przeznaczonych do detekcji nadtlenku wodoru i nadtlenoazotynu” Prof. dr hab. Andrzej Marcinek / Dr inż. Adam Sikora
Dr inż. Anna Grzybkowska „Mechanism of enzymatic and uncatalyzed s-triazine hydrolysis” Dr hab. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. PŁ
Dr inż. Anna Skrzyńska „Asymetryczna organokataliza w syntezie związków biologicznie ważnych” Dr hab. Łukasz Albrecht
Dr inż. Oliwia Frączak „Synteza i właściwości biologiczne biwalentnych ligandów receptorów opioidowych” Prof. dr hab. Aleksandra Olma
Dr inż. Katarzyna Romek „Studies of isotopic fractionation of 13C during biosynthesis and enzymatic reactions” Prof. dr hab. Piotr Paneth
Dr Richard Robins

rok 2017

Doktorant

Tytuł pracy

Promotor / Promotor pomocniczy

Dr inż. Krzysztof Potocki     „Wpływ modyfikacji sadzy kanałowej na właściwości kopolimeru butadienowo-styrenowego i butadienowo-akrylonitrylowego” Prof. dr hab. Marian Zaborski
Dr inż. Natalia Sienkiewicz „Epoksydowe nośniki katalizatorów kompleksowych - synteza, charakterystyka i zastosowanie” Dr hab. Krzysztof Strzelec, prof. PŁ
Dr Koushik Chatterjee „Developing new quantum chemistry methods based on extended random phase approximation” Dr hab. Katarzyna Pernal, prof. PŁ
Dr inż. Anna Maruszewska-Szewczyk „Barwniki azometinowe i heterocykliczne pochodne pirolu - synteza, właściwości i zastosowanie” Dr hab. Radosław Podsiadły
Dr inż. Paulina Dmowska-Jasek    „Sieciowanie i właściwości niekonwencjonalnych mieszanin elastomerowych” Prof. dr hab. Władysław Rzymski / Dr inż. Aleksandra Smejda-Krzewicka
Dr inż. Karol Jędrzejczak „Analogi Cyklolinopeptydu A modyfikowane gamma-aminokwasami” Dr hab. Beata Kolesińska, prof. PŁ / Dr inż. Krzysztof Huben
Dr inż. Bartosz Michałowski „Mechanistyczne aspekty detekcji reaktywnych form tlenu i azotu z wykorzystaniem wybranych próbników fluorescencjogennych” Prof. dr hab. Andrzej Marcinek / Dr inż. Adam Sikora
Dr inż. Rafał Jakubowski „Synteza fosforylowanych układów aza- i oksaheterocyklicznych i ich wykorzystanie do otrzymywania związków o aktywności cytotoksycznej” Prof. dr hab. Tomasz Janecki
Dr inż. Aleksandra Grzelakowska „Nowe barwniki pochodne benzo[a]fenoksazyny oraz 3-formylo-2(1H)-chinolonu - synteza, właściwości oraz zastosowanie w detekcji tioli” Prof. dr hab. Jolanta Sokołowska / Dr inż. Jolanta Kolińska
Dr inż. Jagoda Jóźwik-Pruska „Oznaczanie wybranych metabolitów w moczu dzieci autystycznych z wykorzystaniem metod chromatograficznych” Dr hab. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ
Dr inż. Justyna Krych-Madej   „Reakcje katalazy z wybranymi związkami egzo- i endogennymi” Prof. dr hab. Lidia Gębicka
Dr inż. Tomasz Gozdek „Zastosowanie obróbki plazmowej w technologii elastomerów” Prof. dr hab. Dariusz Bieliński / Dr inż. Mariusz Siciński
Dr inż. Rafał Strzelczyk „Synteza i badanie właściwości nowych barwnikowych jednoskładnikowych inicjatorów polimeryzacji rodnikowej” Dr hab. Radosław Podsiadły, prof. PŁ

rok 2018

Doktorant

Tytuł pracy

Promotor / Promotor pomocniczy

Dr inż. Kamila Maj "Natura centrów adsorpcyjnych na nanokrystalicznych katalizatorach żelazowych" Dr hab. Ireneusz Kocemba
Dr Tomasz Frączek „Projektowanie inhibitorów odwrotnej transkryptazy wirusa HIV” Prof. dr hab. Piotr Paneth
Dr inż. Małgorzata Szymańska-Owczarek "Kwas askorbinowy i rodnikowe produkty jego utleniania w układach homogenicznych i mikroheterogenicznych" Dr hab. Jerzy L. Gębicki, prof. PŁ
Dr inż. Marta Marcinek-Jacel „Zastosowanie analizy mineralnej włosów w identyfikacji źródeł narażenia człowieka na pierwiastki toksyczne w regionie łódzkim” Prof. dr hab. Małgorzata I. Szynkowska / Dr inż. Aleksandra Pawlaczyk
Dr Joanna Hejmanowska "Nowe asymetryczne metody syntezy biologicznie ważnych związków heterocyklicznych" Dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ
Dr inż. Katarzyna Bandzierz „Wpływ budowy sieci przestrzennej na właściwości elastomerów” Prof. dr hab. Dariusz Bieliński
Dr inż. Ewa Gapys "Mechanistyczne aspekty reaktywności wodoronadtlenków generowanych na aminokwasach, peptydach i białkach" Prof. dr hab. Andrzej Marcinek / Dr inż. Radosław Michalski
Dr inż. Edyta Goclik "Właściwości elektrochemiczne substancji czynnych zawartych w niesteroidowych lekach przeciwzapalnych" Prof. dr hab. Jacek Rynkowski / Dr Ewa Chrześcijańska
Dr inż. Karolina Bartosik "Badania nad syntezą oligorybonukletydów zawierających 5-podstawione urydyny i 2-tiourydyny metodą post-syntetycznej modyfikacji RNA" Prof. dr hab. Elżbieta Sochacka / Dr inż. Grażyna Leszczyńska
Dr inż. Małgorzata Walczak „Projektowanie, synteza i zastosowanie macierzy receptorów molekularnych w badaniach profilu wiązania leków działających na receptory histaminowe H1-H4” Prof. dr hab. Zbigniew Kamiński / Dr inż. Justyna Frączyk
Dr inż. Łukasz Joachimiak "Kwasy α-fosfonopropionowe jako inhibitory Rab geranylogeranylotransferazy - badanie zależności struktura-aktywność oraz zastosowanie strategii prolekowej dla maskowania ich jonowego charakteru" Dr hab. Katzrzyna Błażewska
Dr inż. Łukasz Janasz „Influence of morphology on charge carrier transport in ultrathin films of Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)” Prof. dr hab. Jacek Ulański / Dr hab. Wojciech Pisula
Dr inż. Monika Kopeć "Obrazowanie Ramana ludzkiej tkanki nowotworowej oraz nowotworowych i normalnych kultur komórkowych" Prof. dr hab. Halina Abramczyk / Dr inż. Jakub Surmacki
Dr inż. Marcin Świątkowski „Synteza i struktura związków koordynacyjnych cynkowców, prekursorów nanocząstek o określonym pokroju” Dr hab. Rafał Kruszyński
Dr inż. Michał Matuszewski "Badania nad syntezą i wprowadzeniem w łańcuch oligonukleotydowy cyklicznej N6-treonylokarbamoiloadenozyny (ct6A), nowoodkrytej modyfikacji tRNA Prof. dr hab. Elżbieta Sochacka
Dr inż. Michał Binczarski „Wytwarzanie glikolu propylenowego z lignocelulozowej biomasy odpadowej z przemysłu cukrowniczego w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych” Dr hab. Izabela Witońska, prof. PŁ / Dr inż. Joanna Berłowska
Dr inż. Anna Pietrzak "Organizacja układów supramolekularnych w kryształach fosforylowanych związków azaheterocyklicznych" Prof. dr hab. Wojciech Wolf / Dr inż. Jakub Wojciechowski
Dr Oleksandr Shtyka „Metallic catalysts supported on multi-walled carbon nanotubes for oxidative steam reforming of methanol” Dr hab. Tomasz Maniecki, prof. PŁ / Dr inż. Paweł Mierczyński
Dr inż. Michał Niewiadomski "Synteza i charakterystyka katalizatorów niklowych do procesów termokatalitycznej konwersji celulozy" Dr hab. Jacek Grams, prof. PŁ / Dr hab. Agnieszka Ruppert
Dr inż. Marlena Pięta „Stereoselektywna synteza 3-metylidenodihydrochinolin-2(1H)-onów oraz 5-metylidenodihydrouracyli posiadających aktywność cytotoksyczną” Prof. dr hab. Tomasz Janecki / Dr inż. Jacek Kędzia
Dr Magdalena Białek-Pietras "Nowe pochodne nukleozydów i cholesterolu modyfikowane klasterami boru - opracowanie metod syntezy oraz badania fizykochemiczne i biologiczne" Prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski
Dr inż. Angelina Rosiak „Badania pozostałosci organicznych w ceramice pradziejowej” Dr hab. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ
Dr inż. Joanna Wojciechowska "Ru/TiO2-based catalysts for the hydrogenation of levulinic acid using formic acid as internal hydrogen source" Dr hab. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ / Dr Nicolas Keller
Dr inż. Radosław Ciesielski „Synteza metanolu na nośnikowych (CeO2-Al2O3, ZrO2-Al2O3) katalizatorach miedziowo-palladowych” Dr hab. Tomasz Maniecki, prof. PŁ / Dr inż. Paweł Mierczyński

rok 2019

Doktorant

Tytuł pracy

Promotor / Promotor pomocniczy

Dr inż. Łukasz Janczewski „Synteza i właściowści antyproliferacyjne oraz antybakteryjne wybranych fosfonowych, fosfinianowych i fosfinotlenkowych analogów sulforafanu” Prof. dr hab. Tadeusz Gajda / Dr inż. Anna Gajda
Dr inż. Anna Stefaniuk-Grams „Wyznaczenie korelacji pomiędzy parametrami elektrycznymi organicznych ogniw fotowoltaicznych, a kwantową wydajnością fotogeneracji i transportem nośników ładunku” Dr hab. Jarosław Jung
Dr inż. Renata Smulik-Izydorczyk „Charakterystyka reaktywności azanonu (HNO) i wybranych jego donorów” Prof. dr hab. Andrzej Marcinek / Dr inż. Adam Sikora
Dr inż. Małgorzata Wąchała „Synteza i charakterystyka katalizatorów procesu uwodornienia biomasy”

Dr hab. Jacek Grams, prof. PŁ
Dr hab. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ

Dr inż. Agnieszka Krzemińska-Kowalska „Theoretical studies of HIV-1 enzymes” Prof. dr hab. Piotr Paneth / Dr inż. Katarzyna Świderek
Dr inż. Karolina Dębowska „Charakterystyka wybranych antyoksydantów oraz próbników wykorzystywanych do detekcji nadtlenoazotynu” Prof. dr hab. Andrzej Marcinek / Dr inż. Adam Sikora
Dr inż. Ewelina Witkowska „Solution processed OLEDs based on host-guest systems” Dr hab. Ireneusz Głowacki / Dr inż. Gabriela Wiosna-Sałyga
Dr Paulina Hibner-Kulicka „Wpływ procesu agregacji poli(3-heksylotiofenu-2,5-diylu) (P3HT) na wydajność ogniw słonecznych z warstwą aktywną P3HT/pochodna fullerenu” Dr hab. Beata Łuszczyńska
Dr inż. Magdalena Olejniczak-Łasica „Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w termoczułych żelach polimerowych z poli(metakrylanu 2-(2-metoksyetoksy)etylu”

Prof. dr hab. Jacek Ulański
Dr hab. Marcin Kozanecki, prof. PŁ

Dr Amruth C „Adaptation of Inkjet Printing Technique and Slot-Die Coating Technique for OLED Fabrication”

Prof. dr hab. Jacek Ulański
Dr hab. Beata Łuszczyńska

Dr Marian Chapran „investigation and implementation of novel exciplex emitters in organic light-emitting diodes” Prof. dr hab. Jacek Ulański / Dr inż. Gabriela Wiosna-Sałyga
Dr inż. Aleksandra Jakubowska „Katalityczna redukcja kwasu tłuszczowego z wykorzystaniem nośnikowych układów mono- i bimetalicznych zawierających Ru, Sn, Cu, Fe, Pd oraz Cr” Prof. dr hab. Małgorzata Iwona Szynkowska

rok 2020

Doktorant

Tytuł pracy

Promotor / Promotor pomocniczy

Dr inż. Mateusz Imiela „Ceramizacja kompozytów elastomerowych” Prof. dr hab. Dariusz Bieliński / Dr inż. Rafał Anyszka
Dr inż. Joanna Małolepsza „Synteza nowych kwasów α-fosfonopropionowych jako potencjalnych kowalencyjnych inhibitorów enzymu Rab GGTazy” Dr hab. Katarzyna Błażewska
Dr inż. Dorota Kowalczyk-Dworak „Wykorzystanie alkaloidów kory chinowej i ich pochodnych jako katalizatorów w asymetrycznej syntezie związków biologicznie ważnych” Prof. dr hab. Łukasz Albrecht
Dr inż. Tadeusz Strózik „Badanie oddziaływań jonowych porfiryn z albuminą osocza krwi i z DNA - eksperyment i modelowanie komputerowe”

Prof. dr hab. Maria Hilczer

Dr inż. Rafał Sałata „Elektrochemiczna, fotoelektrochemiczna i fotokatalityczna degradacja wybranych barwników organicznych” Prof. dr hab. Jolanta Sokołowska
Dr inż. Monika Świontek „Poszukiwanie inhibitorów procesu agregacji insuliny” Prof. dr hab. Beata Kolesińska
Dr Luis Carlos Vasquez Cardenas „Insight into vapour-pressure isotope effects by quantum chemistry methods” Dr hab. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. uczelni
Dr inż. Paulina Filipczak „Analysis of intermolecular interactions in selected water systems with use of spectroscopic methods” Dr hab. Marcin Kozanecki, prof. uczelni
Dr inż. Sylwia Kałużyńska „Wybrane pochodne benzimidazolu – struktura a aktywność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza” Dr hab. Andrzej Olczak
Dr inż. Robert Ryczkowski „Impact of the modification of nickel catalyst on its activity in high temperature conversion of lignocellulosic biomass” Dr hab. Jacek Grams, prof. uczelni
Dr inż. Adam Łuczak „Organiczne tranzystory z efektem polowym do zastosowań w elektronice drukowanej” Dr hab. Jarosław Jung, prof. uczelni
Dr inż. Małgorzata Latos-Brózio „Naturalne przeciwutleniacze efektywnie stabilizujące polimery” Dr hab. Anna Masek, prof. uczelni
Dr inż. Mateusz Zakrzewski „Wpływ promotorów metalicznych (Ru) i tlenkowych (CaO, MgO, CeO2) na reaktywność depozytu węglowego tworzącego się podczas mieszanego reformingu metanu” Dr hab. Tomasz Maniecki, prof. uczelni

rok 2021

Doktorant

Tytuł pracy

Promotor / Promotor pomocniczy

Dr inż. Anna Sowińska „New vulcanization concept. Rubber cure on demand” Dr hab. Magdalena Maciejewska, prof. uczelni / Dr Laina Guo
Dr Suraj Kannath „Study of hydrogen atom transfer reactions: role of microsolvation and nuclear quantum effects in hydrogen kinetic isotope effects” Dr hab. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. uczelni / Dr Paweł Adamczyk
Dr inż. Damian Kusy „Projektowanie i synteza pierwszych próbników Rab geranylogeranylotransferazy (RGGT) wywodzących się z 3-IPEHPC” Dr hab. Katarzyna Błażewska, prof. uczelni
Dr inż. Sebastian Frankowski „Wykorzystanie asymetrycznej organokatalizy w stereoselektywnej syntezie wybranych związków heterocyklicznych”

Prof. dr hab. Łukasz Albrecht

Dr Renata Sadek „Modyfikowane zeolity Beta jako katalizatory syntezy Fischera-Tropscha” Prof. dr hab. Jacek Rynkowski, Prof. dr hab. Stanisław Dźwigaj / Dr inż. Karolina Chałupka

Strona dziala - zabbix