System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Treść (rozbudowana)
Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI

Przepisy i ich zakres normatywny:

 • konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie,
 • dotyczące tworzenia programów kształcenia studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, zwanych dalej studiami,
 • dotyczące określania i weryfikacji efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania,
 • zasad rekrutacji,
 • toku studiów,
 • oceny nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 • funkcjonowania biura karier, oraz
 • dotyczące pomocy udzielanej studentom w procesie kształcenia.

Przepisy konstytuujące i regulujące działanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie zawierają:

Przepisy regulujące tworzenie programów kształcenia studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych zawierają:

 • Uchwała Nr 14/2011 Senatu PŁ z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wytycznych dotyczących opracowania planów studiów i programów kształcenia
 • Uchwała Nr 12/2006 Senatu PŁ z dnia 25 października 2006 roku „Zasady organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 10/2011 Senatu PŁ z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 12/2006 Senatu PŁ z dnia 25 października 2006 roku „Zasady organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2012 Senatu PŁ z dnia 25 kwietnia 2012 roku „Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2013 Senatu PŁ z dnia 24 kwietnia 2013 roku „Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 2/2012 Senatu PŁ z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie wytycznych Senatu Politechniki Łódzkiej dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich.
 • Komunikat 1/2012  Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej – Dokumentacja programu kształcenia na określonym kierunku studiów poziomie i profilu kształcenia. (PROCEDURA)
 • Komunikat 2/2012 Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej w sprawie procedury „Tryb opiniowania wniosków dydaktycznych przez Senacką Komisję Dydaktyki i Spraw Studenckich”. (PROCEDURA)
 • Wzory dokumentów do opracowania dokumentacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w Politechnice Łódzkiej (dostępne w intranecie www.sir.p.lodz.pl).

Weryfikację efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania określają:

 • Uchwała Nr 4/2012 Senatu PŁ z dnia 25 kwietnia 2012 roku „Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2013 Senatu PŁ z dnia 24 kwietnia 2013 roku „Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 11/2006 Senatu PŁ z dnia 25 października 2006 roku „Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 9/2011 Senatu PŁ z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 11/2006 Senatu PŁ z dnia 25 października 2006 roku „Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 7/2010 Senatu PŁ z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie „Regulaminu dyplomowania studentów wykonujących pracę dyplomową na podstawie umowy o podwójnym dyplomie pomiędzy Politechniką Łódzką i uczelnią zagraniczną” oraz „Regulaminu dyplomowania studentów wykonujących pracę dyplomową w uczelni zagranicznej na podstawie umowy Learning agreement” .
 • Komunikat 1/2012  Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej – Dokumentacja programu kształcenia na określonym kierunku studiów poziomie i profilu kształcenia. (PROCEDURA)
 • Komunikat 2/2012 Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej w sprawie procedury „Tryb opiniowania wniosków dydaktycznych przez Senacką Komisję Dydaktyki i Spraw Studenckich”. (PROCEDURA)
 • Wzory dokumentów do opracowania dokumentacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w Politechnice Łódzkiej (dostępne w intranecie www.sir.p.lodz.pl).

Zasady rekrutacji regulują:

 • Uchwała Nr 6/2012 z dnia 30 maja 2012 roku Zasady przyjęć na studia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2013/2014
 • Uchwała Nr 5/2012 z dnia 30 maja 2012 roku Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2013-2015
 • Uchwała Nr 5/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku Zasady przyjęć na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2013/2014.
 • Uchwała Nr 7/2011 Senatu PŁ z dnia 18 maja 2011 roku „Zasady przyjęć na studia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2012/2013”.
 • Uchwała Nr 4/2012 Senatu PŁ z dnia 25 kwietnia 2012 roku „Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2013 Senatu PŁ z dnia 24 kwietnia 2013 roku „Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej”.

Przepisy dotyczące toku studiów obejmują:

 • Uchwała Nr 4/2012 Senatu PŁ z dnia 25 kwietnia 2012 roku „Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2013 Senatu PŁ z dnia 24 kwietnia 2013 roku „Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 11/2006 Senatu PŁ z dnia 25 października 2006 roku „Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 9/2011 Senatu PŁ z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 11/2006 Senatu PŁ z dnia
 • 25 października 2006 roku „Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej”.
 • Zarządzenie Nr 14/2010 Rektora PŁ z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Zarządzenie 7/2002 Rektora PŁ z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia w Politechnice Łódzkiej systemu punktowego.
 • Uchwała Nr 3/2003 Senatu PŁ z 28 maja 2003 roku w sprawie nauczania języków obcych w Politechnice Łódzkiej.
 • Uchwała Nr 15/2011 Senatu PŁ w sprawie zmian w Uchwale 3/2003 w sprawie nauczania języków obcych w Politechnice Łódzkiej.
 • Zarządzenie Nr 3/2007 Rektora PŁ z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zasad  organizowania studenckich praktyk zawodowych oraz wynagradzania za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi.
 • Zarządzenie 9/2008 Rektora PŁ zmieniające Zarządzenie 3/2007 w sprawie zasad  organizowania studenckich praktyk zawodowych oraz wynagradzania za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi.
 • Zasady przygotowywania i wydawania dyplomów oraz supleentów do dyplomów w PŁ. (PROCEDURA)

Przepisy dotyczące oceny nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami zawierają:

 • Statut Politechniki Łódzkiej z dnia 27 stycznia 2012
 • Zarządzenie Nr 4/2010 Rektora PŁ z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia ankiety do przeprowadzenia okresowych ocen wyników pracy nauczycieli akademickich (ocena dotyczy również dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji  i informacji naukowej).
 • Uchwała Nr 11/2011 Senatu PŁ z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych.
 • Uchwała Nr 6/2008 Senatu PŁ z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Kodeksu „Dobre praktyki w szkołach wyższych”.

Funkcjonowanie biura karier określa:

 • Zarządzenie Nr 7/2003 Rektora PŁ z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji PŁ (utworzenie Biura Karier PŁ).

Pomoc udzielaną studentom regulują:

 • Uchwała Nr 4/2012 Senatu PŁ z dnia 25 kwietnia 2012 roku „Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej”.
 • Uchwała Nr 4/2013 Senatu PŁ z dnia 24 kwietnia 2013 roku „Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej”.
 • Regulamin pomocy materialnej studentom Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2012/2013 z dnia 22.06.2012.
 • Uchwała Nr 13/2012 Senatu PŁ z dnia 26 września 2012 roku „Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką oraz warunki i tryb ustalania obniżonej opłaty”.
 • Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej z dnia 23 maja 2012 roku
 • Zarządzenie Nr 3/2008 Rektora PŁ z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji PŁ (powołanie i określenie zadań Biura ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych)
0
Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Jakości na Wydziale Chemicznym PŁ.pdf

Wewnętrznymi aktami prawnymi sankcjonującymi system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Chemicznym PŁ jest Uchwała rady Wydziału Chemicznego nr 53/2013 z dn. 4 czerwca 2013 w sprawie Utworzenia i wdrażania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz regulamin pracy Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Kierunkowych Komisji Dydaktycznych oraz Komisji Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym PŁ.

Uchwała Rady Wydziału Chemicznego 53/2013 z dnia 4 czerwca 2013 w sprawie utworzenia i wdrażania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Zakres kompetencji oraz regulamin pracy Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia Kierunkowych Komisji Dydaktycznych oraz Komisji Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Chemicznym PŁ
Image
schemat-zarzadzania-w-obszarze-jakosci

W celu planowania, wdrożenia i monitorowania wewnętrznego systemu jakości kształcenia powołana została Wydziałowa Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia (WKDJK)  oraz Wydziałowa  Komisja Oceny Jakości Kształcenia (WKOJK).

WKDJK, której członkami są koordynatorzy kierunków, dyrektorzy właściwi ds. dydaktycznych jednostek organizacyjnych wydziału oraz studenci opracowuje strategię kształcenia w jednostce; opracowuje propozycje zmian w programach kształcenia; opracowuje metody podnoszenia jakości kadry dydaktycznej; realizuje działania korygujące i zapobiegawcze.

WKOJK, w skład której wchodzą niezależni eksperci, reprezentujący jednostki organizacyjne wydziału, ocenia wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w jednostce; monitoruje realizację zaleceń WKDJK; coroczne przygotowuje sprawozdania z oceny jakości kształcenia dla rady jednostki; ocenia wynik ankietyzacji i hospitacji; przedstawia władzom jednostki wytyczne dotyczące planu naprawczego dla poprawy jakości kształcenia; corocznie przedstawia uczelnianej Komisji Oceny Jakości Kształcenia rezultaty oceny jakości kształcenia w jednostce.

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Promocji odpowiada na Wydziale za wdrażanie i poprawę systemu zapewnienia jakości kształcenia, nadzoruje wdrażanie przez jednostki organizacyjne Wydziału zaleceń WKDiJK oraz WKOJK; odpowiada za prawidłowy przebieg procesu ankietyzacji i hospitacji nauczycieli akademickich.

0
Ocena zewnętrzna

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowym celem działań Komisji jest wspieranie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz w osiąganiu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie tej ustawy. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonym ustawowo zadaniach i trybie pracy. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

Polska Komisja Akredytacyjna ma status pełnego członka w:

 • European Consortium for Accreditation (ECA) - od grudnia 2005 r.
 • International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) - od maja 2007 r.
 • European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)- od stycznia 2009 r.

Ponadto PKA jest stroną umów:

 • o wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych z NVAO (Holandia),
 • o wzajemnej uznawalności rezultatów akredytacji z ÖAR (Austria),
 • o współpracy z ANQA (Armenia)
 • o współpracy z SKVC (Litwa) - od maja 2011 r.

Od 15 stycznia 2009 r. Komisja znajduje się w European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) - Rejestrze zawierającym informacje o agencjach funkcjonujących zgodnie z European Standards and Guidelines for Quality Assurance.

Komisja dokonuje oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów (ocena programowa), mając na uwadze efekty kształcenia odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarów kształcenia i kierunków studiów (...). Komisja może dokonywać oceny działalności podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (ocena instytucjonalna), w tym oceny jakości kształcenia na prowadzonych przez nią studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych; ocenę instytucjonalną przeprowadza się w jednostce, w której wcześniej dokonano oceny programowej na większości prowadzonych przez nią kierunków studiów. [USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)].
Więcej na temat Polskiej Komisji Akredytacyjnej można dowiedzieć się na stronie internetowej www.pka.edu.pl

 

Ocena instytucjonalna

20 lutego 2014 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 48/2014, w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, wydało ocenę:

Pozytywną

Stwierdzając, że Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej w pełni spełnia kryteria oceny instytucjonalnej dotyczące: strategii rozwoju, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, zasobów kadrowych, materialnych i finansowych, badań naukowych, współpracy krajowej i międzynarodowej oraz systemu wsparcia studentów i doktorantów.

 

Lista kierunków studiów na Wydziale Chemicznym akredytowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną

Kierunek Data wystawienia
Chemia 04.06.2009
Technologia Chemiczna 19.03.2009
Ochrona Środowiska 19.02.2009
Inżynieria Materiałowa 21.01.2010

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) Usunięto obraz.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 17 lutego 2001 roku w Opolu, jako agenda akredytacyjna, do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych.

Dokumenty podpisane przez rektorów w Opolu, a mianowicie Porozumienie oraz Zasady i Tryb Postępowania Akredytacyjnego, dotyczą zagadnień związanych z szeroko pojmowaną jakością kształcenia i stanowią wyraz troski władz wyższych uczelni technicznych o następujące problemy:

 • podnoszenie jakości kształcenia,
 • tworzenie jasnych i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej,
 • tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów,
 • promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

Tekst Porozumienia został podpisany przez 24 rektorów, sygnatariuszy Porozumienia, wyrażających wolę każdej z 24 przytoczonych poniżej uczelni przystąpienia do procesu akredytacji:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Politechnika Radomska
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska
 • Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Politechnika Szczecińska
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Zielonogórska
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Politechnika Łódzka
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Politechnika Opolska
 • Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie.

KAUT jest jedną z komisji środowiskowych funkcjonujących w ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, których działania na rzecz rozwoju systemu edukacji wyższej rektorzy uznali za potrzebne i konieczne. Umocowana ustawowo Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) jest strażnikiem standardów, rozumianych jako warunki konieczne do kształcenia na poziomie wyższym, natomiast komisje środowiskowe powinny się skupić na badaniu tych cech jakości kształcenia, których PKA dokonać nie może.

Obszarami działania KAUT są:

 • akredytacja – w chwili obecnej głownie programów kształcenia – ale docelowo również jednostek, studiów podyplomowych czy studiów doktoranckich,
 • obsługa programu MOSTECH krajowej wymiany studentów,
 • pomoc uczelniom w zakresie wdrażania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
 • propagowanie przykładów „dobrej praktyki”.

Więcej na temat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych można dowiedzieć się na stronie internetowej http://www.kaut.agh.edu.pl


Rankingi szkół wyższych

0
Ewaluacja

Elementami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia są:

 •  badanie opinii studentów na temat kadry dydaktycznej poprzez elektroniczna ankietę
 •  hospitacje zajęć

Proces ankietyzacji, działania z niego wynikające reguluje Uchwała nr 11/2011 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 września 2011 w sprawie ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych wprowadzająca Regulamin ankietyzacji oraz hospitacji zajęć dydaktycznych w PŁ.

0
Linki
0

Strona dziala - zabbix