Pomoc materialna

Wsparcie materialne studentów i doktorantów spełniających warunek niskich dochodów zapewniane jest poprzez:

  • stypendia socjalne  
  • jednorazowe zapomogi
  • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie

Przyznawane jest również stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zależne od stopnia niepełnosprawności.
 
Wszystkie informacje, akty prawne oraz formularze znajdują się na stronie:

Na poziomie Wydziału

  • przyjmowaniem wniosków stypendialnych (stypendia podstawowe, projakościowe, rektora, socjalne) oraz zwiększenia stypendium z tytułu zamieszkania w DS,
  • opiniowaniem wniosków do Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
  • opiniowaniem wniosków  dotyczących obniżania opłat za powtarzanie przedmiotów,
  • przekazywaniem oryginału decyzji przyznanego stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla niepełnosprawnych,

zajmują się Wydziałowa Komisja ds. Pomocy Materialnej dla Studentów oraz  Wydziałowa Komisja ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów.

Uwaga!

  • przyjmowaniem wniosków o zapomogi oraz o stypendia dla osób niepełnosprawnych,
  • przyznawaniem świadczeń w/w pomocy materialnej,
  • odwołaniami,

zajmują się Dział Spraw Studenckich oraz Sekcja Obsług Świadczeń - ul. Żeromskiego 116, budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, klatka E (od ul. Radwańskiej), IV piętro.

Strona dziala - zabbix