Wnioski o stypendia socjalne i naukowe

Data dodania
Kategorie

Informacje dotyczące terminów i sposobów składania wniosków o stypendia socjalne i naukowe.

STYPENDIA SOCJALNE:

Studenci mogą składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przez cały rok akademicki. Stypendia wypłacane są od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

STYPENDIA NAUKOWE:

Ze względu na konkursowy charakter przyznawania stypendium naukowego, wnioski o to świadczenie składne są tylko w terminach określonych poniżej.

Studenci studiów 1 semestru studiów II stopnia, przyjęci na studia od semestru letniego (zrekrutowani na studia w lutym/marcu): składają dokumenty od 11 do 23 marca 2024 r. (pierwsza wypłata w kwietniu z wyrównaniem za marzec)

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

1) stypendium socjalne, stypendium naukowe, zapomoga , wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy :

Wnioski należy składać do Sekcji Obsługi Świadczeń wraz z niezbędnymi załącznikami w poniższy sposób:

a) wrzucenie wniosku do skrzynek podawczych-wrzutni - Budynek A33, klatka E;
b) osobiste przedłożenie wymaganej dokumentacji w SOŚ - Budynek A33, klatka E, IV piętro;
c) przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanego podpisem elektronicznym (podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,) pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.);
d) przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały ww. dokumentów, kierowanej na adres: Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych:

wnioski wraz załącznikami należy składać w jeden z następujących sposobów:

a) osobiste złożenie dokumentów w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych w wyznaczonych godzinach-Budynek A30;
b) przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały podpisanego wniosku z załącznikami kierowanej na adres: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ, ul. Żeromskiego 116, bud. A30, 90-924 Łódź;
c) przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanego podpisem elektronicznym (podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.). Wniosek trafia do SOŚ.

Wszelki niezbędne informacje dotyczące stypendiów i pomocy socjalnej znajdą Państwo na stronie https://p.lodz.pl/studenci/wsparcie/stypendia

Strona dziala - zabbix