Zmiana progu dochodu uprawniającego studentów/doktorantów do starania się o stypendium socjalne od semestru letniego

Data dodania 02/03/2023 - 21:16
Kategorie

Zmiana progu dochodu uprawniającego studentów/doktorantów do starania się o stypendium socjalne od semestru letniego.

Image

zgodnie z Komunikatem Prorektora ds. studenckich z dnia 1.03.2023 r. od semestru letniego r.ak. 2022/23 ulega zmianie próg dochodu uprawniającego studentów/doktorantów do starania się o stypendium socjalne.

NOWY PRÓG DOCHODOWY na 1 osobę nie może przekroczyć kwoty 1294 zł (było 1051 zł).

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SOCJALNEGO:

Całkowita wysokość przyznanego stypendium socjalnego wynosi:

- maksymalnie - 1694 zł/ mc (było 1051 zł / mc)
- minimalnie – 500 zł / mc (było 200 zł/ mc)

W związku z tym:

1. OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY W ROKU AKADEMICKIM 2022/23 DECYZJĘ O PRZYZNANIU STYPENDIUM: mogą wnioskować o przeliczenie wysokości stypendium wg nowego progu dochodowego za okres od semestru letniego. W celu zmiany decyzji i przeliczenia wysokości stypendium należy złożyć wygenerowany z webdziekanatu Wniosek o uwzględnienie zmiany sytuacji materialnej, wg wzoru 1a do Regulaminu Świadczeń. Wnioski można składać w Sekcji Obsługi Świadczeń, w godzinach urzędowania, od dnia 1 marca.

2. OSOBY, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY W ROKU AKADEMICKIM 2022/23 STYPENDIUM SOCJALNEGO ZE WZGLĘDU NA PRZEKROCZENIE PROGU DOCHODOWEGO (uzyskały decyzję odmowną w tego powodu, a ich dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1294 zł), mogą wnioskować o zmianę decyzji i ponowne przeliczenie wniosku za okres od semestru letniego. W celu zmiany decyzji i przeliczenia wysokości stypendium należy złożyć wygenerowany z webdziekanatu Wniosek o uwzględnienie zmiany sytuacji materialnej, wg wzoru 1a do Regulaminu Świadczeń. Wnioski można składać w Sekcji Obsługi Świadczeń, w godzinach urzędowania, od dnia 1 marca.

Sposób składania wniosków:

I. osobiste przedłożenie wymaganej dokumentacji w SOŚ (dot. przypadku 1 i 2)

II. przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały ww. dokumentów, kierowanej na adres: Sekcja Obsługi Świadczeń PŁ, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;

III. przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanego podpisem elektronicznym (podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.).

3. OSOBY, KTÓRE DO TEJ PORY, W ROKU AKADEMICKIM 2022/23, NIE STARAŁY SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE (a ich dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1294 zł) :mogą złożyć wniosek o stypendium od semestru letniego, wnioski przyjmowane w Dziekanacie

Sposób składania wniosków:

I. osobiste złożenie wniosku w dziekanacie w celu wstępnej weryfikacji;
II. przesłanie wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej kierowanego na adres dziekanatu z dopiskiem na kopercie „wniosek stypendialny”;
III. przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanego podpisem elektronicznym (podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.). Wniosek trafia do Sekcji Obsługi Świadczeń.

Strona dziala - zabbix