XXIII edycja konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim

Data dodania 22/08/2022 - 17:40
Kategorie

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza XXIII edycję Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Do konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w 2021 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

Image

Nabór wniosków w konkursie odbywa się  od 1 sierpnia 2022 r. do 23 września 2022 r.

Kandydaci, którzy wyrażają chęć, aby ich wnioski były zarekomendowane przez rektora lub prorektora składają wypełniony komputerowo kompletny wniosek (którego wzór stanowi załącznik nr 1) do dziekanatów do dnia 02.09.2022 r.  

Do wniosku kandydat dołącza swój egzemplarz pracy (oryginał) oraz recenzję zgłoszonej do konkursu pracy (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

Dziekanaty lub jednostki dydaktyczne, po sprawdzeniu kompletności wniosków i wymaganych załączników (egzemplarz pracy oraz recenzja) oraz potwierdzeniu za zgodność załączonej dokumentacji, przekazują wnioski kandydatów dot. prac magisterskich i dyplomowych do Działu Spraw Studenckich, ul. Żeromskiego 116, budynek A33, klatka schodowa E, IV piętro do 9 września (piątek) 2022 r. do godz. 14:00.

Pozytywnie zarekomendowane wnioski (spełniające warunki dostępowe opisane powyżej) kandydaci będą mogli odebrać w Dziale Spraw Studenckich (j.w.) od 16 września 2022 r. od godziny 12.00 w celu przekazania ich do Urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie PŁ: https://p.lodz.pl/studenci/komunikaty-uczelniane/xxiii-edycja-konkursu-o-nagrody-marszalka-wojewodztwa-lodzkiego

Strona dziala - zabbix