Program „Mieszkanie komunalne dla zdolnego studenta i absolwenta”

Data dodania 19/08/2022 - 10:45
Kategorie

Informujemy, że ruszył kolejny nabór wniosków w ramach programu „Mieszkanie komunalne dla zdolnego studenta i absolwenta”.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są:
- studenci ostatniego roku uczelni w Łodzi oraz absolwenci uczelni w Łodzi rekomendowani przez rektora uczelni, lub osobę przez niego upoważnioną, którzy w dacie złożenia wniosku nie ukończyli 30 roku życia;
- studenci i absolwenci łódzkich szkół wyższych, którzy chcą zamienić dotychczas zajmowany lokal mieszkalny wynajmowany na czas trwania stosunku pracy na inny lokal, którego najem jest związany ze stosunkiem pracy
którzy zamieszkują i pracują na terenie Miasta Łodzi.

W celu uzyskania rekomendacji, wnioskodawca składa prośbę do rektora o udzielenie rekomendacji wraz z wymaganymi dokumentami, tj. odpowiednio:
-informacji o średniej ważonej ocen;
-potwierdzonej kopii dyplomu doktorskiego wraz z potwierdzoną kopią zaświadczenia o ukończeniu studiów doktoranckich w PŁ;
-potwierdzonej kopii dyplomu ukończenia studiów I i II w PŁ;
-potwierdzonej kopii dyplomu doktorskiego wraz z potwierdzoną kopią dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub studiów jednolitych w PŁ.
Oraz dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia (w przypadku absolwentów za cały okres studiów, w przypadku studentów ostatniego roku studiów I, II i III stopnia za dotychczasowe zaliczone lata studiów), tj.:
-publikacje i prace dyplomowe, magisterskie zgłoszone do konkursu, naukowe absolwenta/ studenta, nagrody, wyróżnienia, znaczące zasługi w dziedzinie kultury, sztuki (wystawy, festiwale, konkursy i inne znaczące osiągnięcia),
-udział lub kierownictwo w projektach badawczych, artystycznych, innowacyjnych międzynarodowych, przedsięwzięciach o charakterze interdyscyplinarnymi projektowych,
-zgłoszenie patentu w Urzędzie Patentowym lub u Rzecznika Patentowego.  

Prośba o udzielenie opinii Rektora (wg załączonego wzoru) wraz z podaną wyżej dokumentacją powinna zostać złożona w Dziale Spraw Studenckich ul. Żeromskiego 116, budynek A33, klatka schodowa E, IV piętro do pani Anny Szymańskiej, w podpisanej teczce w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2022 roku godzina 12:00.

Udzieloną opinię rektora wnioskodawca odbierze osobiście w miejscu złożenia prośby w dniu 14 października 2022 roku.

Szczegółowe zasady udzielania rekomendacji Rektora PŁ znajdują się w załączniku.

Po uzyskaniu opinii rektora kandydat składa właściwy wniosek (o oddanie w najem lokalu mieszkalnego) wraz z wymaganymi dokumentami w Kancelarii Zarządu Lokali Miejskich przy ul. al. Kościuszki 47 w Łodzi, w terminie do 20 października 2022 r.  

Informacja o konkursie znajduje się na stronie PŁ https://p.lodz.pl/studenci/komunikaty-uczelniane/ruszyl-kolejny-nabor-wnioskow-w-programie-mieszkalnie-komunalne-dla-zdolnego-studenta

Strona dziala - zabbix